› Tillbaka till den grafiska version

Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet

Till svenska enhetens ansvarsområden hör svenskspråkig utbildning och småbarnspedagogik, väglednings- och bibliotekstjänster, säkerhet och beredskap samt rättsskydd. Fortbildning för personalen inom undervisnings- och biblioteksväsendet är ett viktigt uppdrag för oss. Våra uppgifter styrs av gällande lagar och regeringsprogram.

Enhetens personal finns i Vasa, Helsingfors och Åbo och har hela Fastlands-Finland som verksamhetsområde. Vi informerar regelbundet om verksamheten via våra nyhetsbrev, vår webbplats och Facebook. Ta gärna kontakt!

Marianne West-Ståhl
Direktör


AKTUELLT

Fortbildningskalendern
Vill du hänga upp kalendern på en anslagstavla eller lägga den på kaffebordet, öppna den som en poster här och ta en utskrift. Orientera dig i våra fortbildningsteman med hjälp av våra nya symboler.
Hitta inbjudningar och anmälningslänkar i fortbildningskalendern samt material från tidigare fortbildningar.
Varmt välkomna att delta i våra avgiftsfria fortbildningar!

Barnet och boken: Vad kan biblioteket göra för små barns läsvanor?
Tisdag 25.9.2018 i Tammerforshuset, Universitetsgatan 55, Tammerfors

Målgrupp: barnbibliotekarier, bibliotekspedagoger m.fl. som arbetar med barnbiblioteksverksamhet, bibliotekschefer och andra intresserade

Under inspirationsdagen får vi höra kunniga föreläsare tala om multilitteracitet, rum och delaktighet för de minsta på biblioteket, riktlinjer från läskunnighetsforumet samt konkreta idéer för läsfrämjande verksamhet. Under dagen informerar vi också om en utvärdering av bibliotekens roll för att främja barns läsande och läskunnighet samt om statsunderstöd för läsfrämjande verksamhet. I grupper diskuterar vi erfarenheter, tankar och idéer om vad biblioteket kan göra för små barns läsvanor. Har du en projektidé? Nu kan du testa den bland kolleger!

Program och anmälan. Anmälningar senast 14.9.2018.

Kontakt: överinspektör Susanne Ahlroth, susanne.ahlroth@avi.fi, tfn 0295 018 762

Säkerhetsforum 2018 i Åbo 9–10.10.2018
Säkerhetsnätverket för Sydvästra Finlands uppväxt- och lärmiljö bjuder in till Säkerhetsforum 2018. I programmet ingår olika säkerhetsteman som berör lärstigen från småbarnspedagogik till andra stadiets utbildningar. Säkerhetsforum 2018 riktar sig till de som arbetar inom fostran och utbildning med intresse för säkerhetsfrågor. Dagarnas öppningsanförande hålls av Ari Evwaraye, strategichef på inrikesministeriet. Under dagarna hålls också en nätverksträff för säkerhetsarbetet på svenska i Åboland. Programmet går till stora delar på finska men innehåller svenskspråkiga inslag.

Säkerhetsforum 2018 går av stapeln den 9–10.10.2018 i Statens ämbetshus, Självständighetsplan 2, Åbo och utbildningen är avgiftsfri. Deltagarna bekostar resor, måltider och eventuell övernattning.
Program och anmälan. Anmäl dig senast 1.10.2018

Ifall säkerhetsfrågor intresserar dig kan du gå med i vår facebook-grupp Turvallinen opinpolku - Trygg lärstig.

Kontakt: överinspektör Malin Eriksson, malin.eriksson@avi.fi, tfn 0295 018 618

Bemötande av barn som upplevt våld och trakasserier
Fortbildningsdag i Tammerfors 4.10.2018

Känner du till hur du ska agera om du misstänker att ett barn blivit utsatt för trakasserier, misshandel eller sexuellt våld? Hur går brottsutrednings-processen till i dylika fall? Vilka rättigheter har brottsoffer i en brottmålsprocess?

Vi ordnar en fortbildning kring denna tematik med föreläsare från polisväsendet och från brottsofferjouren. Fortbildningen riktar sig till dig som jobbar inom småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen.

Program och anmälan. Anmäl dig senast 24.9.2018

Kontakt: överinspektör Ann-Sofi Loo, ann-sofi.loo@avi.fi, tfn 0295 018 810

Vägledardagarna i Vasa 24–25.10.2018
Programmet för Vägledardagarna 2018 har publicerats och anmälan är öppen. Alla som jobbar med vägledning på något sätt, välkomna på årets konferens till Korsholm och Vasa!
Temat är vägledningens metoder, vilket belyses ur många olika synvinklar. Kom och hör minister Astrid Thors, vd Georg Henrik Wrede samt delta i middag med program.

Konferensen inleds onsdag 24.10.2018 kl. 12.00 på Stundars i Korsholm och avslutas torsdag 25.10.2018 kl. 15.15 på Vaasa-opisto i Vasa centrum.

Konferensen är avgiftsfri. Deltagarna bokar själv resa och boende, men avgiftsfri busstransport mellan Vasa centrum och Stundars ordnas onsdag kl. 11.30 och kl. 21.30.
Program och anmälan. Anmäl dig senast 5.10.2018.

Kontakt: Överinspektör Disa Widell, disa.widell@avi.fi, tfn 0295 018 621

Stödets ABC
Fortbildning i Helsingfors, Åbo och Vasa, 2426.10.2018

Eleven har rätt till tillräckligt stöd för lärande och skolgång genast när behov uppstår. När ska vi erbjuda allmänt, intensifierat eller särskilt stöd? Vilken dokumentation ska finnas och vilka beslut ska fattas? Hur ska elever och vårdnadshavare höras? Vad ska man beakta vid bedömningen av elever som fått extra stöd? Vilka är riktlinjerna för bedömning av elever i behov av stöd?

Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet ordnar tillsammans med Utbildningsstyrelsens avdelning för svenskspråkig utbildning och småbarnspedagogik den här fortbildningen om stödets ABC för speciallärare, lärare och rektorer verksamma inom den grundläggande utbildningens årskurser 1–9.

Program och anmälan. Anmäl dig senast 11.10.2018.

Kontakt: överinspektör Ann-Sofi Loo, ann-sofi.loo@avi.fi, tfn 0295 018 810

Elev- och studerandevårdsdagarna i Tammerfors 5–6.11.2018

De nationella dagarna för elev- och studerandevård ordnas i år som ett tvådagarsseminarium i Tammerfors. Temat för dagarna är "Från policy till praktik". Programmet innehåller föreläsningar och workshoppar kring olika teman inom elev- och studerandevården. På plats finns också en utställning med broschyrer och annat material.

Dag 1 fokuserar på det som är aktuellt inom elevhälsan vad gäller lagstiftning och reformer.

Dag 2 behandlar de mänskliga möten som uppstår inom elevhälsoarbetet.

Målgruppen är skolledare, lärare, elevvårdspersonal och annan personal inom småbarnspedagogiken, förskola, grundläggande utbildning och andra stadiets utbildning samt ungdomsledare, socialarbetare och övriga intresserade.

Arrangörer för seminariet är Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet, Utbildningsstyrelsen, Barnavårdsföreningen, Folkhälsan, Lärum och Valteri Skilla.

Program och anmälan. Anmäl dig senast 23.10.2018

Kontakt: överinspektör Ann-Sofi Loo, ann-sofi.loo@avi.fi, tfn 0295 018 810

AKK-mässan 15.11.2018 i Vasa Utvecklas med AKK
Stöd för kommunikation kan behövas i livets alla skeden. Från tidig språkutveckling, under de sociala ungdomsåren, och för att förverkliga delaktigheten i samhället som vux­en. Med detta livsperspektiv i åtanke erbjuder AKK de bästa förutsättningarna – så att alla kan kom­municera på bästa möjliga sätt.

AKK eller alternativ och kompletterande kommunikation är de insatser som behövs för att ersätta eller komplettera kommunikation mellan människor.

Fokus under årets AKK-mässa ligger på utvecklingen – att utvecklas med AKK. Vad är läget nu? Vad kan vi förbättra? Under mässan får du bekanta dig med verktyg och ma­terial som stöder kommunikation, inklusion och vidareutveckling.

Programmet består av föreläsning, workshop, utställare, musik och mingel. Det är också möjligt att via streaming ta del av Mats Granlunds föreläsning Delaktighet och AKK. Mässan riktar sig till en mångfald av målgrupper. Program och anmälan publiceras i fortbildningskalendern inom september.

Arrangörer för mässan är Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet, Åbo Akademi, Folkhälsans center för kompletterande kommunikation och pedagogik, Lärum, Datero och Valteri Skilla.

Kontakt: IKT-pedagog Fredrik Åman, fredrik.aman@avi.fi, tfn 0295 018 619


Blogginlägg

En skola för alla – också för de särskilt begåvade?
Ann-Sofi Loo tar i sitt blogginlägg upp hur man kan beakta de särskilt begåvade eleverna i undervisningen utgående från tankar från en fortbildningsdag. Och vad händer då föreläsaren  nämner en känd idrottares namn som exempel på en talang och man sedan hittar honom i hotellobbyn utanför föreläsningssalen?

Kontakt: överinspektör Ann-Sofi Loo, ann-sofi.loo@avi.fi, tfn 0295 018 810


Bibliotek

Resultaten från bibliotekens riksomfattande användarenkät är klara
Sammanlagt svarade närmare 30 000 personer på den riksomfattande enkäten som genomfördes på biblioteken och på webben i april 2018. Resultatet var mycket bra jämfört med tidigare riksomfattande enkäter. Av svaren var 4 % på svenska, men en del svenskspråkiga respondenter kan också ha svarat på finska. Största delen av dem som svarade var kvinnor (ca 80 %).

Användarnas uppfattning om bibliotekens tjänster är synnerligen positiv. Helhetsvitsordet som gavs var 8,8 (skala 4-10). Biblioteken har en betydande inverkan på sina användares liv. Enligt biblioteksanvändarna har biblioteket bl.a. förbättrat livskvaliteteten (85 %), erbjudit inspiration till fritid och hobbyer (77%), hjälpt att hitta behövlig information (75 %) och ökat läsandet (59%).

Bibliotekens personal fick utomordentlig respons för sin yrkeskunskap, tjänstvillighet och nåbarhet. Som bibliotekens viktigaste service ansågs allmänt vara att erbjuda tillgång till ett mångsidigt och förnybart utbud av böcker. Av bibliotekens evenemang ansåg man att de som riktar sig till barn och ungdomar är de viktigaste.

Trots att utvärderingen av bibliotekens verksamhet var mycket positiv, fann man också sådant som kunde utvecklas. Bland annat önskades mera tysta rum, utrymmen för unga biblioteksbesökare och i en del regioner längre öppettider. Bland de svenska svaren steg önskemålen om språkkunnig personal och ett större utbud av svenskspråkig litteratur fram.

Resultaten finns samlade på finska, svenska och engelska på rapporteringsplattformen.  Där hittar man också omdömen utgående från region, kommun och bibliotek.

Enkäten koordinerades i samarbete mellan regionförvaltningsverken, undervisnings- och kulturministeriet samt de allmänna biblioteken. Den genomfördes av Taloustutkimus Oy.

Information om enkäten och resultaten: Susanne Ahlroth, susanne.ahlroth@avi.fi, tfn 0295 018 762

Information om rapporteringsplattformen: Petra Kantola, petra.kantola@taloustutkimus.fi, tfn 050 439 4489


Utvärdering av basservice

Ett av regionförvaltningsverkens uppdrag är att följa upp och utvärdera lagenlig och jämlik tillgång till basservice. Utvärderingen styrs av ministerierna inom respektive förvaltningsområde. Inom bildningsväsendet är det undervisnings- och kulturministeriet som definierar utvärderingsuppdragen. Basserviceutvärderingar görs vartannat år och rapporten från utvärderingen 2017 finns nu tillgänglig på www.patio.fi.

Temat för utvärderingen år 2017 var jämlikhet och områdena som utvärderades var följande:

  • Rätten till småbarnspedagogik
  • Skolskjuts till förskoleundervisning och grundläggande utbildning
  • Bibliotekets roll för att främja barns läsande och läskunnighet
  • Tillgång och åtkomlighet till kulturella tjänster
  • Överföringen av grundläggande utkomststöd till FPA och följderna av detta i kommunerna
  • Ungas möjligheter till inflytande och delaktighet / tillgången till tjänsterna
  • Resursallokeringen inom kommunala idrottstjänster
  • Räddningsväsendets myndighetstillsyn

Från alla områden har sammandrag och slutsatser översatts till svenska. Rapporter om småbarnspedagogiken, skolskjutsarna och biblioteken finns i sin helhet på svenska.

Video 1: Svenska enhetens direktör Marianne West-Ståhl intervjuas om basserviceutvärderingen
Video 2: Resultat från basserviceutvärderingen inom småbarnspedagogik
Video 3: Överinspektör Susanne Ahlroth intervjuas om basserviceutvärderingen inom biblioteksväsendet

Kontakt:
Grundläggande utbildning – överinspektör Ann-Sofi Loo, ann-sofi.loo@avi.fi, tfn 0295 018 810
Småbarnspedagogik – överinspektör Malin Eriksson, malin.eriksson@avi.fi, tfn 0295 018 618
Bibliotek – överinspektör Susanne Ahlroth, susanne.ahlroth@avi.fi, tfn 0295 018 762


Småbarnspedagogik

Informationsresurs inom småbarnspedagogiken VARDA
Enligt förslaget till lagen om småbarnspedagogik kommer en informationsresurs inom småbarnspedagogiken att verkställas. Det arbetet har förberetts sedan 2015 under namnet VARDA och motsvarar KOSKI som används inom skolväsendet. Här hittar du aktuell information om VARDA .

Under sommaren 2018 bör kommunen utse en ansvarsperson och en huvudanvändare för VARDA.

Under hösten kommer seminarier och utbildningar att ordnas för ibruktagandet av VARDA som tas i bruk från och med 1.1.2019.

Kontakt: överinspektör Malin Eriksson, malin.eriksson@avi.fi, tfn 0295 018 618


Kom ihåg att ge ditt samtycke!

Fortsätt få vårt nyhetsbrev och information om våra fortbildningar, GDPR
För att du i fortsättningen ska få vårt nyhetsbrev och information om vår fortbildning direkt till din e-post behöver vi ditt samtycke. Tack till alla som redan gett sitt samtycke!
EU:s nya dataskyddsförordning GDPR träder i kraft 25.5.2018. Därför måste vi på Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet kunna visa hur vi behandlar dina personuppgifter, alltså din e-postadress.  

Ge ditt samtycke här så får du vårt nyhetsbrev och information om de fortbildningar som intresserar dig också framöver.


Livslång vägledning

Svenska enheten koordinerar och utvecklar i samarbete med NTM-centralerna informations-, rådgivnings- och vägledningstjänster för den svenskspråkiga befolkningen utgående från principen om och målen för livslång vägledning.

Läs mera om detta på våra sidor om beredskap och säkerhet

Regional information

 


Uppdaterad

Genvägar