› Tillbaka till den grafiska version

Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet

Till svenska enhetens ansvarsområden hör svenskspråkig utbildning och småbarnspedagogik, väglednings- och bibliotekstjänster, säkerhet och beredskap samt rättsskydd. Fortbildning för personalen inom undervisnings- och biblioteksväsendet är ett viktigt uppdrag för oss. Våra uppgifter styrs av gällande lagar och regeringsprogram.

Enhetens personal finns i Vasa, Helsingfors och Åbo och har hela Fastlands-Finland som verksamhetsområde. Vi informerar regelbundet om verksamheten via våra nyhetsbrev, vår webbplats och Facebook. Ta gärna kontakt!

Marianne West-Ståhl
Direktör


AKTUELLT

Fortbildning

Regionförvaltningsverket ordnar avgiftsfri fortbildning för personalen inom småbarnspedagogik, förskola, grundläggande utbildning, gymnasiet, yrkesutbildningen, fria bildningen, projekt inom utbildningssektorn samt inom vägledning och bibliotek. Enligt uppdrag från undervisnings- och kulturministeriet ordnar vi fortbildning inom följande temaområden:

 1. Småbarnspedagogiken: stöda verkställandet av planen för småbarnspedagogik, ny lagstiftning, säkerhet
 2. Kunnande inom välmående och trygghet
 3. Språk- och kulturmedvetenhet samt främjande av interkulturell sensitivitet
 4. Förebyggande av radikalisering och hatprat
 5. God förvaltningssed och lagkunskap
 6. Främjande av kvaliteten i undervisning och utbildningsorganisationer

Svenska enheten har ett nationellt uppdrag och riktar sig till bildningsaktörerna i Svenskfinland. Ta gärna kontakt om ni har specifika önskemål om fortbildning.
Kontakta disa.widell@avi.fi om fortbildning för undervisningspersonal och susanne.ahlroth@avi.fi om fortbildning för bibliotekspersonal.

Anmäl dig redan nu
Nu har datum för höstens fortbildningar slagits fast. Ta en titt på fortbildningskalendern och material från tidigare fortbildningar.
Varmt välkomna att delta!


Utvärdering av basservice

Ett av regionförvaltningsverkens uppdrag är att följa upp och utvärdera lagenlig och jämlik tillgång till basservice. Utvärderingen styrs av ministerierna inom respektive förvaltningsområde. Inom bildningsväsendet är det undervisnings- och kulturministeriet som definierar utvärderingsuppdragen. Basserviceutvärderingar görs vartannat år och rapporten från utvärderingen 2017 finns nu tillgänglig på www.patio.fi.

Temat för utvärderingen år 2017 var jämlikhet och områdena som utvärderades var följande:

 • Rätten till småbarnspedagogik
 • Skolskjuts till förskoleundervisning och grundläggande utbildning
 • Bibliotekets roll för att främja barns läsande och läskunnighet
 • Tillgång och åtkomlighet till kulturella tjänster
 • Överföringen av grundläggande utkomststöd till FPA och följderna av detta i kommunerna
 • Ungas möjligheter till inflytande och delaktighet / tillgången till tjänsterna
 • Resursallokeringen inom kommunala idrottstjänster
 • Räddningsväsendets myndighetstillsyn

Från alla områden har sammandrag och slutsatser översatts till svenska. Rapporter om småbarnspedagogiken, skolskjutsarna och biblioteken finns i sin helhet på svenska.

Video 1: Svenska enhetens direktör Marianne West-Ståhl intervjuas om basserviceutvärderingen
Video 2: Resultat från basserviceutvärderingen inom småbarnspedagogik
Video 3: Överinspektör Susanne Ahlroth intervjuas om basserviceutvärderingen inom biblioteksväsendet

Kontakt:
Grundläggande utbildning – överinspektör Ann-Sofi Loo, ann-sofi.loo@avi.fi, tfn 0295 018 810
Småbarnspedagogik – överinspektör Malin Eriksson, malin.eriksson@avi.fi, tfn 0295 018 618
Bibliotek – överinspektör Susanne Ahlroth, susanne.ahlroth@avi.fi, tfn 0295 018 762


Småbarnspedagogik

Informationsresurs inom småbarnspedagogiken VARDA
Enligt förslaget till lagen om småbarnspedagogik kommer en informationsresurs inom småbarnspedagogiken att verkställas. Det arbetet har förberetts sedan 2015 under namnet VARDA och motsvarar KOSKI som används inom skolväsendet. Här hittar du aktuell information om VARDA .

Under sommaren 2018 bör kommunen utse en ansvarsperson och en huvudanvändare för VARDA.

Under hösten kommer seminarier och utbildningar att ordnas för ibruktagandet av VARDA som tas i bruk från och med 1.1.2019.

Kontakt: överinspektör Malin Eriksson, malin.eriksson@avi.fi, tfn 0295 018 618


Blogginlägg

Skolavslutning och stipendier

I skolavslutningstider delas stipendier ut till elever som på sätt eller annat gjort framsteg i skolan. I blogginlägget problematiserar Ann-Sofi Loo tänket kring stipendieutdelningen i skolorna.

Kontakt: överinspektör Ann-Sofi Loo, ann-sofi.loo@avi.fi, tfn 0295 018 810


Kom ihåg att ge ditt samtycke!

Fortsätt få vårt nyhetsbrev och information om våra fortbildningar, GDPR
För att du i fortsättningen ska få vårt nyhetsbrev och information om vår fortbildning direkt till din e-post behöver vi ditt samtycke. Tack till alla som redan gett sitt samtycke!
EU:s nya dataskyddsförordning GDPR träder i kraft 25.5.2018. Därför måste vi på Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet kunna visa hur vi behandlar dina personuppgifter, alltså din e-postadress.  

Ge ditt samtycke här så får du vårt nyhetsbrev och information om de fortbildningar som intresserar dig också framöver.


Livslång vägledning

Svenska enheten koordinerar och utvecklar i samarbete med NTM-centralerna informations-, rådgivnings- och vägledningstjänster för den svenskspråkiga befolkningen utgående från principen om och målen för livslång vägledning.

Läs mera om detta på våra sidor om beredskap och säkerhet

Regional information

 


Uppdaterad

Genvägar