› Tillbaka till den grafiska version

Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet

Till svenska enhetens ansvarsområden hör svenskspråkig utbildning och småbarnspedagogik, väglednings- och bibliotekstjänster, säkerhet och beredskap samt rättsskydd. Fortbildning för personalen inom undervisnings- och biblioteksväsendet är ett viktigt uppdrag för oss. Våra uppgifter styrs av gällande lagar och regeringsprogram.

Enhetens personal finns i Vasa, Helsingfors och Åbo och har hela Fastlands-Finland som verksamhetsområde. Vi informerar regelbundet om verksamheten via våra nyhetsbrev, vår webbplats och Facebook. Ta gärna kontakt!

Marianne West-Ståhl
Direktör


AKTUELLT

Fortbildning
Ännu finns det tid att anmäla sig till flera av höstens fortbildningar, men planeringen av våren 2018 pågår också för fullt. Har du önskemål och idéer, ta kontakt med ann-sofi.loo@avi.fi om fortbildning för undervisningspersonal och susanne.ahlroth@avi.fi om fortbildning för bibliotekspersonal.

Aktuella fortbildningar hittar du i vår fortbildningskalender och material från tidigare fortbildningar finns i vårt materialarkiv.

Det nya gymnasiet - Svara på undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonens enkät per 24.11.2017
I anknytning till gymnasiereformen efterlyser undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen visioner och utvecklingsförslag genom en enkät som är öppen till 24.11.2017. Framför era synpunkter i enkäten för det nya gymnasiet i Finland och hur reformen ska förverkligas!

Kontakt: överinspektör Disa Widell, disa.widell@avi.fi, tfn 0295 018 621

Skönlitteraturens olika sidor – från läsfrämjande till läkande läsning 14.12.2017 i Helsingfors

  • En hel dags seminarium för dig som arbetar på bibliotek, i skola eller andra verksamheter och är intresserad av en djupare läsning av skönlitteratur
  • Få information och inspiration av kunniga läsfrämjare och forskare
  • Ta del av olika sidor av skönlitteraturens betydelse och möjligheter

Medverkande: från Sverige bibliotekarie, handläggare Nina Frid och forskare Anna Fåhraeus samt från Finland litteraturvetare, projektansvarige Sissel Korpisola och litteraturredaktör Anna Dönsberg.

Program och anmälan. Anmäl dig senast 4.12.2017.

Kontakt: överinspektör Susanne Ahlroth, susanne.ahlroth@avi.fi, tfn 0295 018 762


Vägledning:

Vägledardagarna 2017
Vägledardagarna är ett årligt seminarium som samlar alla svenskspråkiga studiehandledare och vägledare i Finland till en nätverksträff, keynote-föreläsningar och erfarenhetsutbyte. Orten roterar, i år var vi i Helsingfors 24–25.10.2017. Den första dagen undersökte vi handledningsprocessen och den andra dagen var temat samarbete vid övergångarna. Keynote-föreläsningarna streamades och inspelningarna finns att se inom kort i materialbanken på vår webbplats såsom också alla presentationer. Ett bildgalleri hittas på vår Facebook-sida. Tack till alla medverkande! Nästa år arrangeras vägledardagarna i Vasa 24–25.10.2018.

Kontakt: överinspektör Michael Mäkelä, michael.makela@avi.fi, tfn 0295 018 616

Nordisk konferens om vägledning i Østfold
Regionförvaltningsverket deltar i Nordplus-projektet Vägledare i samverkan, ett projekt med syfte att utveckla och stöda vägledarnas yrkeskompetens och professionella utveckling genom kunskaps- och erfarenhetsutbyte i Norden. Teman för seminariet i Østfold 16–18.10.2017 var:

  • Karriärvägledning i Norden
  • Kompetensstrategi
  • Näringslivets roll i utbildning
  • Digitala vägledningstjänster

I ett nordiskt sammanhang upptäcker man nyansskillnaderna i terminologin: vilka betydelser tillskriver vi vägledning, handledning, lärande? När talar vi om yrke och när om bransch? När utgår vi från vår identitet i vägskäl och när behövs karriärplanering i de val vi gör i livet? Vägledning kan ibland vara en sociopsykologisk process och ibland en karriärmässig tjänst. I Norden finns också olika modeller för var tjänsterna är placerade, vid lärosäten, på arbetskraftscenter eller på vägledningscenter. Alla länder på konferensen visade att man tillskrivit en myndighet att koordinera tjänsterna: fylkeskommune/län/kommun. I Finland handhar svenska enheten för bildningsväsendet vid Regionförvaltningsverket koordineringsansvaret för de svenskspråkiga vägledningstjänsterna och ELY-centralerna för de finskspråkiga tjänsterna. Norge har gjort en storsatsning på att utveckla en oberoende digital vägledningsportal på utdanning.no
 
Kontakt: överinspektör Disa Widell, disa.widell@avi.fi, tfn 0295 018 621


Rättsskydd:

Språktest vid antagning innehöll många brister
En kommun hade vid antagning av elever till den svenskspråkiga grundläggande utbildningen använt det så kallade BASIS-materialet. Förutom att genomförandet av testet präglades av brist på insyn och reproducerbarhet ansåg regionförvaltningsverket att testet i sig, åtminstone med den poängsättning som tillämpades i kommunen, favoriserade enspråkigt svenska familjer, högt utbildade vårdnadshavare och familjer med två vårdnadshavare. Enligt lagen har vårdnadshavarna rätt att välja undervisningsspråk mellan finska och svenska om barnet klarar av att studera på språket i fråga, men med den poängsättning som tillämpades i kommunen skulle barnet inte ha kunnat klara poänggränsen ens med fullständiga kunskaper i svenska, utan det krävdes därtill rätt familjeförhållanden. Läs mera om beslutet.


Livslång vägledning

Svenska enheten koordinerar och utvecklar i samarbete med NTM-centralerna informations-, rådgivnings- och vägledningstjänster för den svenskspråkiga befolkningen utgående från principen om och målen för livslång vägledning.

 

Regional information

 


Uppdaterad
Skriv ut Skriv ut
Dela

Genvägar