› Tillbaka till den grafiska version

Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet

Till svenska enhetens ansvarsområden hör svenskspråkig utbildning och småbarnspedagogik, väglednings- och bibliotekstjänster, säkerhet och beredskap samt rättsskydd. Fortbildning för personalen inom undervisnings- och biblioteksväsendet är ett viktigt uppdrag för oss. Våra uppgifter styrs av gällande lagar och regeringsprogram.

Enhetens personal finns i Vasa, Helsingfors och Åbo och har hela Fastlands-Finland som verksamhetsområde. Vi informerar regelbundet om verksamheten via våra nyhetsbrev, vår webbplats och Facebook. Ta gärna kontakt!

Marianne West-Ståhl
Direktör


AKTUELLT

Fortbildning

Regionförvaltningsverket ordnar avgiftsfri fortbildning för personalen inom småbarnspedagogik, förskola, grundläggande utbildning, gymnasiet, yrkesutbildningen, fria bildningen, projekt inom utbildningssektorn samt inom vägledning och bibliotek. Enligt uppdrag från undervisnings- och kulturministeriet ordnar vi fortbildning inom följande temaområden:

  1. Småbarnspedagogiken: stöda verkställandet av planen för småbarnspedagogik, ny lagstiftning, säkerhet
  2. Kunnande inom välmående och trygghet
  3. Språk- och kulturmedvetenhet samt främjande av interkulturell sensitivitet
  4. Förebyggande av radikalisering och hatprat
  5. God förvaltningssed och lagkunskap
  6. Främjande av kvaliteten i undervisning och utbildningsorganisationer

 
Svenska enheten har ett nationellt uppdrag och riktar sig till bildningsaktörerna i Svenskfinland. Ta gärna kontakt om ni har specifika önskemål om fortbildning.
Kontakta disa.widell@avi.fi om fortbildning för undervisningspersonal och susanne.ahlroth@avi.fi om fortbildning för bibliotekspersonal.

Aktuella fortbildningar hittar du i vår fortbildningskalender och material från tidigare fortbildningar finns i vår materialbank.
Varmt välkomna att delta!

Lagen om småbarnspedagogik i maj 2018
Remissrundan för lagen om småbarnspedagogik är avslutad. Här kan du följa med hur lagarbetet framskrider.
Den nya lagen förväntas godkännas under våren och undervisnings- och kulturministeriet kommer i samarbete med regionförvaltningsverket ordna fortbildning om den nya lagen. UKM:s material som används under fortbildningen kommer att finnas tillgängligt på svenska. Nedan hittar du datum och ort där fortbildningar ordas samt inbjudan med länk till anmälan:

Svenska enheten för bildningsväsendet ordnar en fortbildning i den nya lagen om småbarnspedagogik 12.9.2018. Fortbildningen ordnas virtuellt och du kan delta i Vasa, Helsingfors eller Åbo samtidigt. Som utbildare fungerar jurist Thomas Sundell. Mera information kommer innan sommarledigheterna.

Kontakt: överinspektör Malin Eriksson, malin.eriksson@avi.fi, tfn 0295 018 618

Vägledardagarna i Vasa 24–25.10.2018
Den årliga finlandssvenska vägledarkonferensen ordnas i år i Vasa 24–25.10.2018. Nytt för i år är att de regionala LIV-sektionerna i Helsingfors, Vasa och Åbo planerar varsin workshop med egna teman till vägledardagarna. Det övergripande temat i år är "Vägledningens metoder". Vi iakttar det vägledande samtalets kraft ur olika synvinklar, hämtar intryck från utvecklingsarbete i de olika regionerna i Svenskfinland och inspireras av några nordiska föreläsare.  Anteckna datum i det här skedet och vi återkommer med programmet närmare!

Kontakt: överinspektör Disa Widell, disa.widell@avi.fi, tfn 0295 018 621

Elev- och studerandevårdsdagarna i Tammerfors 5–6.11.2018
Elev- och studerandevårdsdagarna ordnas i år som ett tvådagarsseminarium i Tammerfors 5–6.11.2018. Under dagarna kommer vi att behandla aktualiteter inom området och också hitta ny inspiration via föreläsningar och workshoppar. Programmet skickas ut i maj, men anteckna redan nu datumet i kalendern!

Kontakt: överinspektör Ann-Sofi Loo, ann-sofi.loo@avi.fi, tfn 0295 018 810

Videoinslag från Kullerbyttor och digiskutt
Under fortbildningen Kullerbyttor och digiskutt 19.4.2018 blev arrangörerna och fortbildarna intervjuade av tre elever från Wäinö Aaltonen-skolan. I intervjun får du bl.a. höra om vad spelifiering och multilitteracitet är samt varför det är viktigt att redan i tidig ålder lära sig programmering. Se intervjun här.

Wäinö Aaltonen skolan samarbetar med Utbildningsstyrelsen och TOP-centralen i Åbo kring olika pedagogiska teman. Varje vecka publicerar skolan inslag på sin Youtube-kanal Wäiski-TV.

Kontakt:
Överinspektör Susanne Ahlroth, susanne.ahlroth@avi.fi, tfn 0295 018 762.


Aktuellt på Svenska enheten

Utbildningsdelegationen och yrkesutbildningsreformen
Utbildningsdelegationen i Vasa är ett organ i anknytning till landskapsstyrelsen i Österbotten. Delegationen lyfter fram behov och önskemål inom utbildningssektorn för att kunna vidareutveckla verksamheten och säkra konkurrenskraften i regionen. Ordförande är landskapsdirektör Kaj Suomela och vice ordförande regionförvaltningsverkets direktör Marianne West-Ståhl. Utbildningsdelegationen har följt med implementeringen av lagreformen inom yrkesutbildningen och bjöd in överdirektören för avdelningen för yrkesutbildning vid undervisnings- och kulturministeriet Mika Tammilehto till utbildningsdelegationens möte 13.3.2018. Aktörerna inom yrkesutbildningen i regionen hade möjlighet att tillsammans med överdirektören diskutera yrkesutbildningsreformen. Diskussionen upplevdes som mycket givande och gav stöd för fortsatt utveckling av yrkesutbildningen.

Kontakt: direktör Marianne West-Ståhl, marianne.west-stahl@avi.fi, tfn 0295 018 623

Penkis i gymnasierna – svara på enkät senast 22.5.2018!

Gymnasierna har i flera omgångar bett regionförvaltningsverket ge tolkningar på lagligheten och god praxis kring traditionen med penkis, bänkskuddardagen då abiturienterna skuddar skolbänken av sig med åk på lastbilsflak och annat program. Under vår fortbildningsturné Vardagsjuridik för gymnasiet i april mötte vi majoriteten av rektorerna i de svenskspråkiga gymnasierna. Vi diskuterade möjligheten att göra ett videomaterial som stöd till gymnasierna i strävan att skapa en trygg och lagenlig penkis. Genom en enkät samlar vi nu in frågor och synvinklar kring penkis som är viktiga att ta ställning till, klargöra och diskutera. Alla är välkomna att svara på enkäten om penkis senast 22.5.2018.

Kontakt: överinspektör Disa Widell, disa.widell@avi.fi, tfn 0295 018 621

 


Blogginlägg

På resa mellan de svenska språköarna
Visste du att det finns 16 svenska språköar i Finland? Vår överinspektör Tina Nordman har besökt samtliga språköar och du kan läsa mera om besöken i hennes bloggtext.

Kontakt: överinspektör Tina Nordman tina.nordman@avi.fi, tfn 0295 016 316

 


Livslång vägledning

Svenska enheten koordinerar och utvecklar i samarbete med NTM-centralerna informations-, rådgivnings- och vägledningstjänster för den svenskspråkiga befolkningen utgående från principen om och målen för livslång vägledning.

Läs mera om detta på våra sidor om beredskap och säkerhet

Regional information

 

 


Uppdaterad

Genvägar