› Tillbaka till den grafiska version

Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet

Till svenska enhetens ansvarsområden hör svenskspråkig utbildning och småbarnspedagogik, väglednings- och bibliotekstjänster, säkerhet och beredskap samt rättsskydd. Fortbildning för personalen inom undervisnings- och biblioteksväsendet är ett viktigt uppdrag för oss. Våra uppgifter styrs av gällande lagar och regeringsprogram.

Enhetens personal finns i Vasa, Helsingfors och Åbo och har hela Fastlands-Finland som verksamhetsområde. Vi informerar regelbundet om verksamheten via våra nyhetsbrev, vår webbplats och Facebook. Ta gärna kontakt!

Marianne West-Ståhl
Direktör


AKTUELLT

Fortbildning

Regionförvaltningsverket ordnar avgiftsfri fortbildning för personalen inom småbarnspedagogik, förskola, grundläggande utbildning, gymnasiet, yrkesutbildningen, fria bildningen, projekt inom utbildningssektorn samt inom vägledning och bibliotek. Enligt uppdrag från undervisnings- och kulturministeriet ordnar vi fortbildning inom följande temaområden:

 1. Småbarnspedagogiken: stöda verkställandet av planen för småbarnspedagogik, ny lagstiftning, säkerhet
 2. Kunnande inom välmående och trygghet
 3. Språk- och kulturmedvetenhet samt främjande av interkulturell sensitivitet
 4. Förebyggande av radikalisering och hatprat
 5. God förvaltningssed och lagkunskap
 6. Främjande av kvaliteten i undervisning och utbildningsorganisationer

Svenska enheten har ett nationellt uppdrag och riktar sig till bildningsaktörerna i Svenskfinland. Ta gärna kontakt om ni har specifika önskemål om fortbildning.
Kontakta disa.widell@avi.fi om fortbildning för undervisningspersonal och susanne.ahlroth@avi.fi om fortbildning för bibliotekspersonal.

Utskriftsvänlig översikt
Nu finns en tematisk och utskriftsvänlig översikt av våra fortbildningar under hösten.
Närmare beskrivning av fortbildningarna hittar du i vår fortbildningskalender. Varmt välkomna att delta i våra avgiftsfria fortbildningar!

Differentiering och bemötande av elever med stor inlärningspotential
Fortbildningsdag i Tammerfors 31.8.2018

Det finns många frågor kring hur man kan differentiera undervisningen "uppåt" så att också de elever som har stor inlärningspotential inom ett eller flera ämnen kan få tillräckligt med utmaning i skolan. Fortbildningsdagen syftar till att ge svar på åtminstone en del av frågorna, kanske väcka nya frågor och också bidra med inspiration till att jobba vidare ute i skolorna

Program och anmälan. Anmäl dig senast 23.8.2018

Kontakt: överinspektör Ann-Sofi Loo, ann-sofi.loo@avi.fi, tfn 0295 018 810

Den nya lagen om småbarnspedagogik 12.9.2018 i Vasa, Helsingfors och Åbo
Den 13 juli 2018 stadfästes den nya lagen om småbarnspedagogik (540/2018) som gäller från och med 1.9.2018. Men vad är det egentligen som ändrats? Vilka övergångsbestämmelser finns? Bland annat dessa och andra frågor ska vi besvara under fortbildningen kring den nya lagen om småbarnspedagogik den 12.9.2018 kl. 9.0011.00. Jurist Thomas Sundell fungerar som föreläsare och befinner sig i Vasa medan du kan välja att delta i Åbo, Helsingfors eller i Vasa. Fortbildningen ordnas som en videokonferens.

Närmare information samt anmälningslänken hittar du på vår webbplats.

Kontakt: överinspektör Malin Eriksson, malin.eriksson@avi.fi, tfn 0295 018 618

Barnet och boken: Vad kan biblioteket göra för små barns läsvanor?
Tisdag 25.9.2018 i Tammerforshuset, Universitetsgatan 55, Tammerfors

Målgrupp: barnbibliotekarier, bibliotekspedagoger m.fl. som arbetar med barnbiblioteksverksamhet, bibliotekschefer och andra intresserade

Under inspirationsdagen får vi höra kunniga föreläsare tala om multilitteracitet, rum och delaktighet för de minsta på biblioteket, riktlinjer från läskunnighetsforumet samt konkreta idéer för läsfrämjande verksamhet. Under dagen informerar vi också om en utvärdering av bibliotekens roll för att främja barns läsande och läskunnighet samt om statsunderstöd för läsfrämjande verksamhet. I grupper diskuterar vi erfarenheter, tankar och idéer om vad biblioteket kan göra för små barns läsvanor. Har du en projektidé? Nu kan du testa den bland kolleger!

Program och anmälan. Anmälningar senast 14.9.2018.

Kontakt: överinspektör Susanne Ahlroth, susanne.ahlroth@avi.fi, tfn 0295 018 762

Bemötande av barn som upplevt våld och trakasserier
Fortbildningsdag i Tammerfors 4.10.2018

Känner du till hur du ska agera om du misstänker att ett barn blivit utsatt för trakasserier, misshandel eller sexuellt våld? Hur går brottsutrednings-processen till i dylika fall? Vilka rättigheter har brottsoffer i en brottmålsprocess?

Vi ordnar en fortbildning kring denna tematik med föreläsare från polisväsendet och från brottsofferjouren. Fortbildningen riktar sig till dig som jobbar inom småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen.

Program och anmälan

Kontakt: överinspektör Ann-Sofi Loo, ann-sofi.loo@avi.fi, tfn 0295 018 810

Stödets ABC
Fortbildning i Helsingfors, Åbo och Vasa, 2426.10.2018

Eleven har rätt till tillräckligt stöd för lärande och skolgång genast när behov uppstår. När ska vi erbjuda allmänt, intensifierat eller särskilt stöd? Vilken dokumentation ska finnas och vilka beslut ska fattas? Hur ska elever och vårdnadshavare höras? Vad ska man beakta vid bedömningen av elever som fått extra stöd? Vilka är riktlinjerna för bedömning av elever i behov av stöd?

Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet ordnar tillsammans med Utbildningsstyrelsens avdelning för svenskspråkig utbildning och småbarnspedagogik den här fortbildningen om stödets ABC för speciallärare, lärare och rektorer verksamma inom den grundläggande utbildningens årskurser 1–9.

Program och anmälan

Kontakt: överinspektör Ann-Sofi Loo, ann-sofi.loo@avi.fi, tfn 0295 018 810


Blogginlägg

Livslång vägledning i Svenskfinland

I blogginlägget gör Michael Mäkelä en tillbakablick på koordineringsuppdraget inom uppgiftshelheten Livslång vägledning.

Kontakt: överinspektör Michael Mäkelä, michael.makela@avi.fi, tfn 0295 018 616


Utvärdering av basservice

Ett av regionförvaltningsverkens uppdrag är att följa upp och utvärdera lagenlig och jämlik tillgång till basservice. Utvärderingen styrs av ministerierna inom respektive förvaltningsområde. Inom bildningsväsendet är det undervisnings- och kulturministeriet som definierar utvärderingsuppdragen. Basserviceutvärderingar görs vartannat år och rapporten från utvärderingen 2017 finns nu tillgänglig på www.patio.fi.

Temat för utvärderingen år 2017 var jämlikhet och områdena som utvärderades var följande:

 • Rätten till småbarnspedagogik
 • Skolskjuts till förskoleundervisning och grundläggande utbildning
 • Bibliotekets roll för att främja barns läsande och läskunnighet
 • Tillgång och åtkomlighet till kulturella tjänster
 • Överföringen av grundläggande utkomststöd till FPA och följderna av detta i kommunerna
 • Ungas möjligheter till inflytande och delaktighet / tillgången till tjänsterna
 • Resursallokeringen inom kommunala idrottstjänster
 • Räddningsväsendets myndighetstillsyn

Från alla områden har sammandrag och slutsatser översatts till svenska. Rapporter om småbarnspedagogiken, skolskjutsarna och biblioteken finns i sin helhet på svenska.

Video 1: Svenska enhetens direktör Marianne West-Ståhl intervjuas om basserviceutvärderingen
Video 2: Resultat från basserviceutvärderingen inom småbarnspedagogik
Video 3: Överinspektör Susanne Ahlroth intervjuas om basserviceutvärderingen inom biblioteksväsendet

Kontakt:
Grundläggande utbildning – överinspektör Ann-Sofi Loo, ann-sofi.loo@avi.fi, tfn 0295 018 810
Småbarnspedagogik – överinspektör Malin Eriksson, malin.eriksson@avi.fi, tfn 0295 018 618
Bibliotek – överinspektör Susanne Ahlroth, susanne.ahlroth@avi.fi, tfn 0295 018 762


Småbarnspedagogik

Informationsresurs inom småbarnspedagogiken VARDA
Enligt förslaget till lagen om småbarnspedagogik kommer en informationsresurs inom småbarnspedagogiken att verkställas. Det arbetet har förberetts sedan 2015 under namnet VARDA och motsvarar KOSKI som används inom skolväsendet. Här hittar du aktuell information om VARDA .

Under sommaren 2018 bör kommunen utse en ansvarsperson och en huvudanvändare för VARDA.

Under hösten kommer seminarier och utbildningar att ordnas för ibruktagandet av VARDA som tas i bruk från och med 1.1.2019.

Kontakt: överinspektör Malin Eriksson, malin.eriksson@avi.fi, tfn 0295 018 618


Kom ihåg att ge ditt samtycke!

Fortsätt få vårt nyhetsbrev och information om våra fortbildningar, GDPR
För att du i fortsättningen ska få vårt nyhetsbrev och information om vår fortbildning direkt till din e-post behöver vi ditt samtycke. Tack till alla som redan gett sitt samtycke!
EU:s nya dataskyddsförordning GDPR träder i kraft 25.5.2018. Därför måste vi på Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet kunna visa hur vi behandlar dina personuppgifter, alltså din e-postadress.  

Ge ditt samtycke här så får du vårt nyhetsbrev och information om de fortbildningar som intresserar dig också framöver.


Livslång vägledning

Svenska enheten koordinerar och utvecklar i samarbete med NTM-centralerna informations-, rådgivnings- och vägledningstjänster för den svenskspråkiga befolkningen utgående från principen om och målen för livslång vägledning.

Läs mera om detta på våra sidor om beredskap och säkerhet

Regional information

 


Uppdaterad

Genvägar