› Tillbaka till den grafiska version

Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet

Till svenska enhetens ansvarsområden hör svenskspråkig utbildning och småbarnspedagogik, väglednings- och bibliotekstjänster, säkerhet och beredskap samt rättsskydd. Fortbildning för personalen inom undervisnings- och biblioteksväsendet är ett viktigt uppdrag för oss. Våra uppgifter styrs av gällande lagar och regeringsprogram.

Enhetens personal finns i Vasa, Helsingfors och Åbo och har hela Fastlands-Finland som verksamhetsområde. Vi informerar regelbundet om verksamheten via våra nyhetsbrev, vår webbplats och Facebook. Ta gärna kontakt!

Marianne West-Ståhl
Direktör


AKTUELLT

Fortbildning

Printa postern
Nu finns en tematisk och utskriftsvänlig poster av vårens fortbildningar. Ta en utskrift och sätt på kaffebordet eller anslagstavlan! Närmare beskrivning av fortbildningarna, program och anmälningslänkar hittar du i vår fortbildningskalender. Varmt välkomna att delta i våra avgiftsfria fortbildningar!

Vardagsjuridik för lärare inom den grundläggande utbildningen 29.1.2019 i Tammerfors

Vardagsjuridik för lärare i Tammerfors 29.1.2019

Ännu finns det platser kvar på kursen vardagsjuridik för lärare.

Känner du dig trygg i den juridik som styr skolvardagen? Känner du till vilka rättigheter, och skyldigheter, du har som lärare? Och vilka har eleven? Följer skolans ordningsregler lagen? Och vems är ansvaret?

Denna fortbildningsdag riktar sig både till dig som är rätt ny i lärarjobbet och till dig som varit med ett tag, men som känner att du vill få mera kött på benen då det gäller den juridik som möter dig i skolvardagen.

Vi går igenom de lagar som styr skolans arbete och utgår i exemplen från ofta förekommande frågor som vi får in till Regionförvaltningsverket.

Målgruppen är personalen inom den grundläggande utbildningen.

Utbildare för dagen är jurist Thomas Sundell och överinspektör Ann-Sofi Loo från Regionförvaltningsverket.

Program och anmälan. Anmäl dig senast 21.1.2019.

Kontakt: överinspektör Ann-Sofi Loo, ann-sofi.loo@avi.fi, tfn 0295 018 810


Bibliotek

Bibliotekschefsmöte 2019 i Helsingfors 22.1.2019
Välkommen till det nya centrumbiblioteket Ode i Helsingfors tisdag 22.1.2019!
Det årliga bibliotekschefsmötet handlar denna gång om samhällstrender, kommunikation och ledarskap. Vi får också en guidning i det nya biblioteket.
Program och anmälan. Anmäl dig senast 11.1.2019.

Kontakt: överinspektör Susanne Ahlroth, susanne.ahlroth@avi.fi, tfn 0295 018 762

Att vara smart och säker på webben 12.2.2019 i Vasa
Vi arrangerar nu den efterfrågade kursen om faror på webben och hur man kan skydda sig mot dem i Vasa. Föreläsare är Kim Holmberg, forskare på Åbo universitet och Heidi Finnilä, journalist på YLE.

Målgrupp: Bibliotekspersonal, personal inom småbarnspedagogik, lärare, tjänstemän

Webben har blivit vår viktigaste informationskälla och ett medium där vi håller kontakt med vänner och bekanta. Men webben är full av faror och risker som det är viktigt att vara medveten om. Under kursen får vi lära oss om vilka riskerna kan vara och hur vi smart kan skydda oss mot dem och handleda andra att göra det. Kursen tar upp ämnen som säkerhet och ansvar, källkritik och integritet, falska och verkliga nyheter.

Respons på kursen när vi ordnade den i Helsingfors i oktober 2018:

"Dagens ros går till Kim Holmberg för en intressant och saklig föreläsning."

"Kim var mycket inspirerande som föreläsare, stort tack till honom och RFV som ordnade en sådan toppenskolning!"

"En jättebra föreläsning av Kim Holmberg. Han aktualiserade verkligen vilka faror som finns på nätet, sådana som jag inte ens har tänkt på. Verkligen viktigt och nyttigt."

Program och anmälan. Anmäl dig senast 4.2.2019.

Kontakt: överinspektör Susanne Ahlroth, susanne.ahlroth@avi.fi, tfn 0295 018 762


Livslång vägledning

Svenska enheten koordinerar och utvecklar i samarbete med NTM-centralerna informations-, rådgivnings- och vägledningstjänster för den svenskspråkiga befolkningen utgående från principen om och målen för livslång vägledning.

Läs mera om detta på våra sidor om beredskap och säkerhet

NCU:s utvärdering av LIV-gruppernas verksamhetsfält
Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU, fi. KARVI) utreder nu genom en enkät till de regionala LIV-grupperna rådande uppfattning om övergångsskeden i utbildning och övergångar som unga (under 29 år) möter. Dessutom kartlägger man LIV-gruppernas åsikter om sektorövergripande nätverkssamarbete, koordinering av vägledningstjänster samt tillgången till vägledning och dess kvalitetsutveckling inom LIV-gruppens verksamhetsområde. Grupperna för livslång vägledning utgörs av representanter för regionens aktörer inom vägledning såsom studiehandledare vid läroanstalter, ungdoms- och arbetsverkstädernas vägledare, arbets- och näringslivsförvaltningen samt projekt som utvecklar vägledningstjänster.

Svenska enheten driver tre regionala svensk- eller tvåspråkiga LIV-grupper, en i Egentliga Finland, en i Nyland och en i Österbotten. Svenska enheten har koordineringsansvar för de svenskspråkiga vägledningstjänsterna och NTM-centralerna ansvarar för koordineringen av finskspråkiga vägledningstjänster.

Bättre tjänster för unga – arbetsseminarium i Tammerfors 22.1.2019
För att överblicka och tillsammans vidareutveckla svenskspråkiga ungdomstjänster samlas aktörer inom Navigator-verksamheten och andra verksamma på området till ett gemensamt arbetsseminarium Bättre tjänster för unga i Tammerfors 22.1.2019.

Seminariet ordnas som ett samarbete mellan projektet Kohtaamo, undervisnings- och kulturministeriet, arbets- och näringsministeriet, social- och hälsovårdsministeriet samt regionförvaltningsverket. I seminariet deltar också olika projekt med uppgift att utveckla tjänsterna. Arbetsseminariet sporrar förhoppningsvis till fortsatt dialog och sammankomster kring svenskspråkiga ungdomstjänster i Finland. Seminariet är fullbokat, men utgör början på ett mera långsiktigt arbete kring ämnet och är bra att känna till inom väglednings- och ungdomsarbetet.

Kontakt: överinspektör Michael Mäkelä, michael.makela@avi.fi, tfn 0295 018 616
överinspektör Carola Bryggman, carola.bryggman@avi.fi, tfn 0295 018 612
överinspektör Disa Widell, disa.widell@avi.fi, tfn 0295 018 621


Rekrytering

Två nya ansikten på Svenska enheten
I år har vi glädjen att få välkomna två nya medarbetare till Svenska enheten. Cecilia Ekqvist är vår nya planerare i Helsingfors och Oskar Karlsson jobbar som kommunikatör i Åbo.

Cecila Ekqvist, planerare

Cecilia Ekqvist, planerare
cecilia.ekqvist@avi.fi
tfn 0295 016 451

Oskar Karlsson, kommunikatör

Oskar Karlsson, kommunikatör
oskar.karlsson@avi.fi
tfn 0295 018 071


Lagkunskap

Hur påverkar GDPR verksamheten inom småbarnspedagogiken?
Under hösten bad Regionförvaltningsverket in frågor gällande GDPR och småbarnspedagogik. Vi fick in många frågor och tackar för aktiviteten. Frågorna bearbetades till en videointervju med Vera Fovet, jurist och sakkunnig i GDPR-frågor. Materialet är 12 minuter och fungerar bra för intern fortbildning eller som diskussionunderlag. Materialet kan även användas i skolor som har liknande frågeställningar.

Hoppas ni känner att era frågor blev besvarade. Ifall det finns någon fråga ni ännu önskar svar på har Vera lovat försöka besvara dem också. Ni når henne på vera.fovet@gmail.com.
Se inspelningen!

Korrigering av 75 § 1-3 mom i lagen om småbarnspedagogik (540/2018)
Under den fortbildning om lagen om småbarnspedagogik som Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet ordnade 12.9.2018 framkom det att det i lagen om småbarnspedagogik fanns en miss i den svenskspråkiga översättningen. Regionförvaltningsverket har påpekat problematiken och undervisnings- och kulturministeriet har korrigerat översättningen som tekniskt fel.

Det här betyder att den som var behörig barnträdgårdslärare (272/2005, 7§) då nya lagen trädde i kraft 1.9.2018 är behörig både som lärare inom småbarnspedagogik och som socionom inom småbarnspedagogik.

För de studerande som har antagits till utbildningen före 1.9.2018 och som slutför sina studier senast den 31 juli 2023 gäller samma princip, dvs. barnträdgårdslärarstuderande och de som studerar sociologi (i vilken ingår studier med inriktning på förskolepedagogik och socialpedagogik i den omfattning som närmare föreskrivs genom förordning av statsrådet) blir behöriga både som lärare inom småbarnspedagogik och som socionom inom småbarnspedagogik.

Rättelsetexten hittar du här.

Kontakt: överinspektör Malin Eriksson, malin.eriksson@avi.fi, tfn 0295 018 618


Småbarnspedagogik

Informationsresurs inom småbarnspedagogiken VARDA
Enligt förslaget till lagen om småbarnspedagogik kommer en informationsresurs inom småbarnspedagogiken att verkställas. Det arbetet har förberetts sedan 2015 under namnet VARDA och motsvarar KOSKI som används inom skolväsendet. Här hittar du aktuell information om VARDA .

Under sommaren 2018 bör kommunen utse en ansvarsperson och en huvudanvändare för VARDA.

Under hösten kommer seminarier och utbildningar att ordnas för ibruktagandet av VARDA som tas i bruk från och med 1.1.2019.

Kontakt: överinspektör Malin Eriksson, malin.eriksson@avi.fi, tfn 0295 018 618


Kom ihåg att ge ditt samtycke!

Fortsätt få vårt nyhetsbrev och information om våra fortbildningar, GDPR
För att du i fortsättningen ska få vårt nyhetsbrev och information om vår fortbildning direkt till din e-post behöver vi ditt samtycke. Tack till alla som redan gett sitt samtycke!
EU:s nya dataskyddsförordning GDPR träder i kraft 25.5.2018. Därför måste vi på Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet kunna visa hur vi behandlar dina personuppgifter, alltså din e-postadress.  

Ge ditt samtycke här så får du vårt nyhetsbrev och information om de fortbildningar som intresserar dig också framöver.


 

Regional information


Uppdaterad

Genvägar