› Tillbaka till den grafiska version

Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet

Till svenska enhetens ansvarsområden hör svenskspråkig utbildning och småbarnspedagogik, väglednings- och bibliotekstjänster, säkerhet och beredskap samt rättsskydd. Fortbildning för personalen inom undervisnings- och biblioteksväsendet är ett viktigt uppdrag för oss. Våra uppgifter styrs av gällande lagar och regeringsprogram.

Enhetens personal finns i Vasa, Helsingfors och Åbo och har hela Fastlands-Finland som verksamhetsområde. Vi informerar regelbundet om verksamheten via våra nyhetsbrev, vår webbplats och Facebook. Ta gärna kontakt!

Marianne West-Ståhl
Direktör


AKTUELLT

Fortbildning
Har du önskemål och idéer, ta kontakt med disa.widell@avi.fi om fortbildning för undervisningspersonal och susanne.ahlroth@avi.fi om fortbildning för bibliotekspersonal.

Aktuella fortbildningar hittar du i vår fortbildningskalender och material från tidigare fortbildningar finns i vår materialbank.
 

Kriskommunikation i skola och daghem 6.3.2018
En kris ger oss per definition ingen extra tid. Den drabbar oss alltid plötsligt och oväntat. Därför är det specielltviktigt att på förhand tänka igenom vad som behöver göras i en krissituation. I dagens snabba informationssamhälle är tiden ännu mera knapp om vi själva vill vara den som först sprider informationen om det skedda.
Bland annat det här diskuterar vi under fortbildningen Kriskommunikation i daghem och skola, 6.3.2018 i Tammerfors. Du hinner ännu anmäla dig, deadline 20.2.2018.
Via den här länken kommer du till programmet samt länken till anmälningssidan.

Kontakt: överinspektör Malin Eriksson, malin.eriksson@avi.fi, tfn 0295 018 618.
 

Vardagsjuridik för gymnasiet 10–12.4.2018
Kan man diskutera en studerandes skolgång med föräldrarna även efter att hen fyllt 18 år? Kan man skicka hem en studerande från en utlandsresa på egen bekostnad? Vem bär ansvaret om en studerande trakasserar en annan och vad borde man göra? Vad kan man göra om man misstänker att en studerande använder droger? Vad innebär det att man hör en studerande?

Dessa och andra frågor diskuteras och besvaras på en fortbildningsdag om juridik i gymnasiets vardag som regionförvaltningsverket ordnar i Helsingfors, Åbo och Vasa 10–12.4.2018 kl. 8.30–15.00.

Fortbildningen ordnas med samma innehåll på de tre orterna. Fortbildningsdagen riktar sig till lärare och rektorer inom gymnasieutbildningen. Som utbildare fungerar regionförvaltningsverkets jurist Thomas Sundell.

Program med anmälan finns i fortbildningskalendern. Anmäl dig senast 26.3.2018.

Kontakt: överinspektör Disa Widell, disa.widell@avi.fi, tfn 0295 018 621.


Rapport

På uppdrag av Svenska kulturfonden har Carola Bryggman gjort en utredning om den svenskspråkiga yrkesutbildningen på andra stadiet med tyngdpunkt på samarbetet med arbetslivet. Rapporten "Mot nya utmaningar – Arbetslivets roll i svenskspråkig yrkesutbildning" presenterades på seminariet Flexibilitet & kvalitet – Nycklar till framgång i yrkesutbildningen den 25 januari 2018 i Helsingfors.

Valet av tyngdpunkt för rapporten föll sig naturligt eftersom yrkesutbildningsreformen var högaktuell då utredningen genomfördes. Reformen har utmynnat i ny lagstiftning där målsättningen är att yrkesutbildningen bättre ska svara på arbets- och näringslivets, individernas och samhällets kompetensbehov. Reformen sägs vara den största någonsin inom yrkesutbildningen, något som det på fältet råder delade meningar om. Mycket av det som ingår i den nya lagen har redan tillämpats. Men oberoende innebär reformen att arbetslivet får en ännu större roll i yrkesutbildningen.

I rapporten behandlas bl.a. hur samarbetet mellan utbildningen och arbetslivet hittills har fungerat och vad reformen kan betyda för det fortsatta samarbetet. Där tangeras också lärarnas behov av kompetensutveckling med tanke på deras mera handledande roll. Rapporten baserar sig främst på diskussioner med utbildningsanordnarna.
Rapporten kan laddas ner på Svenska kulturfondens webbplats. Den kan också beställas kostnadsfritt från kulturfonden.

Kontakt: överinspektör Carola Bryggman, carola.bryggman@avi.fi, tfn 0295 018 612.


Aktuellt på Svenska enheten

Ny överinspektör i Helsingfors – Tina Nordman
Måndag 8.1.2018 tillträdde jag tjänsten som överinspektör på svenska enheten. Till mina uppgifter hör grundläggande utbildning, elevhälsa och specialundervisning. Ta gärna kontakt för att få hjälp och råd kring det som rör den grundläggande utbildningen. Se mina kontaktuppgifter.
Med samarbetshälsningar
Tina Nordman

Vi presenterar Tina i en intervju


Livslång vägledning

Vägledardagarna 2017
Vägledardagarna är ett årligt seminarium som samlar alla svenskspråkiga studiehandledare och vägledare i Finland till en nätverksträff, keynote-föreläsningar och erfarenhetsutbyte. Orten roterar, i år var vi i Helsingfors 24–25.10.2017. Den första dagen undersökte vi handledningsprocessen och den andra dagen var temat samarbete vid övergångarna. Keynote-föreläsningarna streamades och inspelningarna finns att se inom kort i materialbanken på vår webbplats såsom också alla presentationer. Ett bildgalleri hittas på vår Facebook-sida. Tack till alla medverkande! Nästa år arrangeras vägledardagarna i Vasa 24–25.10.2018.

Kontakt: överinspektör Michael Mäkelä, michael.makela@avi.fi, tfn 0295 018 616

Svenska enheten koordinerar och utvecklar i samarbete med NTM-centralerna informations-, rådgivnings- och vägledningstjänster för den svenskspråkiga befolkningen utgående från principen om och målen för livslång vägledning.

Läs mera om detta på våra sidor om beredskap och säkerhet

Regional information

 


Uppdaterad
Skriv ut Skriv ut
Dela

Genvägar