› Tillbaka till den grafiska version

Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet

Till svenska enhetens ansvarsområden hör svenskspråkig utbildning och småbarnspedagogik, väglednings- och bibliotekstjänster, säkerhet och beredskap samt rättsskydd. Fortbildning för personalen inom undervisnings- och biblioteksväsendet är ett viktigt uppdrag för oss. Våra uppgifter styrs av gällande lagar och regeringsprogram.

Enhetens personal finns i Vasa, Helsingfors och Åbo och har hela Fastlands-Finland som verksamhetsområde. Vi informerar regelbundet om verksamheten via våra nyhetsbrev, vår webbplats och Facebook. Ta gärna kontakt!

Marianne West-Ståhl
Direktör


AKTUELLT

Fortbildningskalendern
Vill du hänga upp kalendern på en anslagstavla eller lägga den på kaffebordet, öppna den som en poster här och ta en utskrift. Orientera dig i våra fortbildningsteman med hjälp av våra nya symboler.
Hitta inbjudningar och anmälningslänkar i fortbildningskalendern samt material från tidigare fortbildningar.
Varmt välkomna att delta i våra avgiftsfria fortbildningar!

Vägledardagarnas intervjuer, bilder och material
Under Vägledardagarna i Korsholm och Vasa 24–25.10.2018 intervjuade vi konferensens föreläsare. Vi har samlat intervjuerna på vår Youtube-kanal, där du kan återvända till definitionen av biblioterapi eller karriärteori och höra Georg Henrik Wredes råd till vägledare i mötet med nya generationer av ungdomar. Spela upp någon minut i klassen eller på mötet med kollegerna som diskussionsunderlag kring berättelsens funktion i människans liv och i hanteringen av sina studie- och karriärstigar.

I materialbanken hittar du presentationerna från vägledardagarna och på Facebook ett bildgalleri från konferensen.

Tack för goda möten och samtal till alla er som deltog.

Väl mött nästa år på Vägledardagarna i Åbo 30–31.10.2019.

GDPR – en uppföljning i Tammerfors 29.11.2018
Känner du dig bekväm med den nya dataskyddsförordningen GDPR? Förordningen har varit i kraft ett halvt år och mycket arbete har utförts i skolorna för att hantera personuppgifterna i enlighet med den nya förordningen. Men funderar du på om man kan ha elevernas foton på Wilma, om man kan hänga upp elevernas teckningar i korridoren med namnen synliga eller om man kan ha elevernas namn i skolans årsberättelse?

Regionförvaltningsverket ordnade en fortbildning i GDPR i februari 2018 med information om de principiella förändringarna i dataskyddslagstiftningen.

Nu ordnar vi en ny fortbildning i Tammerfors 29.11.2018 kl. 9.00–15.30 där du kan ventilera erfarenheterna kring förändringen och ställa frågor till jurist Thomas Sundell. Fortbildningen riktar sig till den grundläggande utbildningen, gymnasiet, yrkesutbildningen, fria bildningen och den grundläggande konstundervisningen. Egna tillfällen kommer att ordnas för personalen inom småbarnspedagogik och för bibliotekens personal under hösten 2018.

Alla intresserade är välkomna. 
Program och anmälan. Anmäl dig senast 19.11.2018

Kontakt: överinspektör Disa Widell, disa.widell@avi.fi, tfn 0295 018 621

Fördjupade färdigheter i bedömning som en del av lärarens yrkesliv – vi inleder en ny fortbildning kring bedömning i Vasa 4.12.2018
Ännu är det möjligt att anmäla sig till kursen Fördjupade färdigheter i bedömning som en del av lärarens yrkesliv.

Ute i skolorna behövs ett mångsidigt och omfattande bedömningskunnande. Utvärderingar har dock visat att det finns brister i elevernas likabehandling och jämlikhet när det gäller bedömning. Nu välkomnar Övningsskolnätverket i samarbete med Regionförvaltningsverket personalen inom grundläggande utbildning att komma med i en fortbildningsserie om bedömning. 

Första delen går av stapeln tisdag 4.12.2018 på Academill, Strandgatan 2 i Vasa. Utbildningen är avgiftsfri. Du kan läsa mera om projektet på övningsskolornas webbplats www.enorssi.fi. Del 2 och 3 följer nästa år och kommer att ordnas både i Vasa och i Helsingfors.

Program och anmälan. Anmäl dig senast 22.11.2018.

Anmäl dig senast 15.11.2018.

Kontakt: överinspektör Ann-Sofi Loo, ann-sofi.loo@avi.fi, tfn 0295 018 810

Vårdnadskonflikter, 4 & 5 december 2018 i Åbo och Helsingfors
Nästan hälften av äktenskapen i Finland utmynnar i skilsmässa och var tionde barnfamilj är i dag enligt Statistikcentralen en nyfamilj. Många nyfamiljer fungerar väl men i daghem och skolor möter vi barn som blivit i kläm i en vårdnadskonflikt. Hur bemöter vi de barnens vårdnadshavare? Vad får vi säga – och åt vem? Hur undviker man att gå med i konflikten?

Regionförvaltningsverket ordnar i samarbete med Barnavårdsföreningen i Finland en fortbildningsdag för personal i daghem och skola samt inom den sociala sektorn.

  • 4 december 2018 i Helsingfors
  • 5 december 2018 i Åbo

Anne Bjaerre har fått förhinder att medverka och ersätts i Helsingfors 4.12 av Nina Isometsä och i Åbo 5.12 av Maria Ostrow.  Nina och Maria jobbar på Barnavårdsföreningen i Finland som sakkunniga inom barn- och familjearbete. Tingsdomare Lilian Grönlund deltar både i Helsingfors och Åbo.

Program och anmälan. Anmäl dig senast 19.11.2018.

Kontakt: överinspektör Malin Eriksson, malin.eriksson@avi.fi, tfn 0295 018 618

Vägledardagarnas intervjuer, bilder och material
Under Vägledardagarna i Korsholm och Vasa 24–25.10.2018 intervjuade vi konferensens föreläsare. Vi har samlat intervjuerna på vår Youtube-kanal, där du kan återvända till definitionen av biblioterapi eller karriärteori och höra Georg Henrik Wredes råd till vägledare i mötet med nya generationer av ungdomar. Spela upp någon minut i klassen eller på mötet med kollegerna som diskussionsunderlag kring berättelsens funktion i människans liv och i hanteringen av sina studie- och karriärstigar.

I materialbanken hittar du presentationerna från vägledardagarna och på Facebook ett bildgalleri från konferensen.

Tack för goda möten och samtal till alla er som deltog.

Väl mött nästa år på Vägledardagarna i Åbo 30–31.10.2019.


Blogginlägg

Finns det planer för skollunchen?
Thomas Sundell bloggar om varför egen matsäck hemifrån inte är ett alternativ även om kökspersonalen strejkar i skolan. I stället borde det finnas en plan för att hantera sådana situationer, vilket lätt förbises om man bara fokuserar på större kriser och katastrofer.

Läs Thomas blogginlägg i AVI-bloggen.

Kontakt: jurist Thomas Sundell, thomas.sundell@avi.fi, tfn 0295 018 620


Internationell verksamhet

Utveckla nya Erasmus+–projekt
Funderar din skola på att starta ett nytt Erasmus+-projekt? Vill ni utveckla nya sätt att inkludera och integrera nyanlända? Eller har ni nya saker på gång inom fostran för konst och kultur och vill benchmarka dessa med andra skolor i Europa? Svenska enheten har knutit kontakt med projektpersonal i Nederländerna, Spanien och Italien inom den allmänbildande utbildningen (åldrarna 12-18), yrkesutbildningen och vuxenutbildningen som gärna kommer i kontakt med skolor i Finland för att diskutera och utveckla nya Erasmus+-projekt.

Bekanta dig med Erasmus+-programmets prioriteringar på Utbildningsstyrelsens webbplats.

Kontakt: överinspektör Disa Widell, disa.widell@avi.fi, tfn 0295 018 621


Bibliotek

Resultaten från bibliotekens riksomfattande användarenkät är klara
Sammanlagt svarade närmare 30 000 personer på den riksomfattande enkäten som genomfördes på biblioteken och på webben i april 2018. Resultatet var mycket bra jämfört med tidigare riksomfattande enkäter. Av svaren var 4 % på svenska, men en del svenskspråkiga respondenter kan också ha svarat på finska. Största delen av dem som svarade var kvinnor (ca 80 %).

Användarnas uppfattning om bibliotekens tjänster är synnerligen positiv. Helhetsvitsordet som gavs var 8,8 (skala 4-10). Biblioteken har en betydande inverkan på sina användares liv. Enligt biblioteksanvändarna har biblioteket bl.a. förbättrat livskvaliteteten (85 %), erbjudit inspiration till fritid och hobbyer (77%), hjälpt att hitta behövlig information (75 %) och ökat läsandet (59%).

Bibliotekens personal fick utomordentlig respons för sin yrkeskunskap, tjänstvillighet och nåbarhet. Som bibliotekens viktigaste service ansågs allmänt vara att erbjuda tillgång till ett mångsidigt och förnybart utbud av böcker. Av bibliotekens evenemang ansåg man att de som riktar sig till barn och ungdomar är de viktigaste.

Trots att utvärderingen av bibliotekens verksamhet var mycket positiv, fann man också sådant som kunde utvecklas. Bland annat önskades mera tysta rum, utrymmen för unga biblioteksbesökare och i en del regioner längre öppettider. Bland de svenska svaren steg önskemålen om språkkunnig personal och ett större utbud av svenskspråkig litteratur fram.

Resultaten finns samlade på finska, svenska och engelska på rapporteringsplattformen.  Där hittar man också omdömen utgående från region, kommun och bibliotek.

Enkäten koordinerades i samarbete mellan regionförvaltningsverken, undervisnings- och kulturministeriet samt de allmänna biblioteken. Den genomfördes av Taloustutkimus Oy.

Information om enkäten och resultaten: Susanne Ahlroth, susanne.ahlroth@avi.fi, tfn 0295 018 762

Information om rapporteringsplattformen: Petra Kantola, petra.kantola@taloustutkimus.fi, tfn 050 439 4489


Utvärdering av basservice

Ett av regionförvaltningsverkens uppdrag är att följa upp och utvärdera lagenlig och jämlik tillgång till basservice. Utvärderingen styrs av ministerierna inom respektive förvaltningsområde. Inom bildningsväsendet är det undervisnings- och kulturministeriet som definierar utvärderingsuppdragen. Basserviceutvärderingar görs vartannat år och rapporten från utvärderingen 2017 finns nu tillgänglig på www.patio.fi.

Temat för utvärderingen år 2017 var jämlikhet och områdena som utvärderades var följande:

  • Rätten till småbarnspedagogik
  • Skolskjuts till förskoleundervisning och grundläggande utbildning
  • Bibliotekets roll för att främja barns läsande och läskunnighet
  • Tillgång och åtkomlighet till kulturella tjänster
  • Överföringen av grundläggande utkomststöd till FPA och följderna av detta i kommunerna
  • Ungas möjligheter till inflytande och delaktighet / tillgången till tjänsterna
  • Resursallokeringen inom kommunala idrottstjänster
  • Räddningsväsendets myndighetstillsyn

Från alla områden har sammandrag och slutsatser översatts till svenska. Rapporter om småbarnspedagogiken, skolskjutsarna och biblioteken finns i sin helhet på svenska.

Video 1: Svenska enhetens direktör Marianne West-Ståhl intervjuas om basserviceutvärderingen
Video 2: Resultat från basserviceutvärderingen inom småbarnspedagogik
Video 3: Överinspektör Susanne Ahlroth intervjuas om basserviceutvärderingen inom biblioteksväsendet

Kontakt:
Grundläggande utbildning – överinspektör Ann-Sofi Loo, ann-sofi.loo@avi.fi, tfn 0295 018 810
Småbarnspedagogik – överinspektör Malin Eriksson, malin.eriksson@avi.fi, tfn 0295 018 618
Bibliotek – överinspektör Susanne Ahlroth, susanne.ahlroth@avi.fi, tfn 0295 018 762


Småbarnspedagogik

Informationsresurs inom småbarnspedagogiken VARDA
Enligt förslaget till lagen om småbarnspedagogik kommer en informationsresurs inom småbarnspedagogiken att verkställas. Det arbetet har förberetts sedan 2015 under namnet VARDA och motsvarar KOSKI som används inom skolväsendet. Här hittar du aktuell information om VARDA .

Under sommaren 2018 bör kommunen utse en ansvarsperson och en huvudanvändare för VARDA.

Under hösten kommer seminarier och utbildningar att ordnas för ibruktagandet av VARDA som tas i bruk från och med 1.1.2019.

Kontakt: överinspektör Malin Eriksson, malin.eriksson@avi.fi, tfn 0295 018 618


Kom ihåg att ge ditt samtycke!

Fortsätt få vårt nyhetsbrev och information om våra fortbildningar, GDPR
För att du i fortsättningen ska få vårt nyhetsbrev och information om vår fortbildning direkt till din e-post behöver vi ditt samtycke. Tack till alla som redan gett sitt samtycke!
EU:s nya dataskyddsförordning GDPR träder i kraft 25.5.2018. Därför måste vi på Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet kunna visa hur vi behandlar dina personuppgifter, alltså din e-postadress.  

Ge ditt samtycke här så får du vårt nyhetsbrev och information om de fortbildningar som intresserar dig också framöver.


Livslång vägledning

Svenska enheten koordinerar och utvecklar i samarbete med NTM-centralerna informations-, rådgivnings- och vägledningstjänster för den svenskspråkiga befolkningen utgående från principen om och målen för livslång vägledning.

Läs mera om detta på våra sidor om beredskap och säkerhet

Regional information


Uppdaterad

Genvägar