› Tillbaka till den grafiska version

Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet

Till svenska enhetens ansvarsområden hör svenskspråkig utbildning och småbarnspedagogik, väglednings- och bibliotekstjänster, säkerhet och beredskap samt rättsskydd. Fortbildning för personalen inom undervisnings- och biblioteksväsendet är ett viktigt uppdrag för oss. Våra uppgifter styrs av gällande lagar och regeringsprogram.

Enhetens personal finns i Vasa, Helsingfors och Åbo och har hela Fastlands-Finland som verksamhetsområde. Vi informerar regelbundet om verksamheten via våra nyhetsbrev, vår webbplats och Facebook. Ta gärna kontakt!

Marianne West-Ståhl
Direktör


AKTUELLT

Fortbildningskalendern
Vill du hänga upp kalendern på en anslagstavla eller lägga den på kaffebordet, öppna den som en poster här och ta en utskrift. Orientera dig i våra fortbildningsteman med hjälp av våra nya symboler.
Hitta inbjudningar och anmälningslänkar i fortbildningskalendern samt material från tidigare fortbildningar.
Varmt välkomna att delta i våra avgiftsfria fortbildningar!

Vägledardagarna i Vasa 24–25.10.2018
Programmet för Vägledardagarna 2018 har publicerats och anmälan är öppen. Alla som jobbar med vägledning på något sätt, välkomna på årets konferens till Korsholm och Vasa!
Temat är vägledningens metoder, vilket belyses ur många olika synvinklar. Kom och hör minister Astrid Thors, vd Georg Henrik Wrede samt delta i middag med program.

Konferensen inleds onsdag 24.10.2018 kl. 12.00 på Stundars i Korsholm och avslutas torsdag 25.10.2018 kl. 15.15 på Vaasa-opisto i Vasa centrum.

Konferensen är avgiftsfri. Deltagarna bokar själv resa och boende, men avgiftsfri busstransport mellan Vasa centrum och Stundars ordnas onsdag kl. 11.30 och kl. 21.30.
Program. Anmälan är stängd.

Kontakt: Överinspektör Disa Widell, disa.widell@avi.fi, tfn 0295 018 621

Stödets ABC
Fortbildning i Helsingfors, Åbo och Vasa, 2426.10.2018

Eleven har rätt till tillräckligt stöd för lärande och skolgång genast när behov uppstår. När ska vi erbjuda allmänt, intensifierat eller särskilt stöd? Vilken dokumentation ska finnas och vilka beslut ska fattas? Hur ska elever och vårdnadshavare höras? Vad ska man beakta vid bedömningen av elever som fått extra stöd? Vilka är riktlinjerna för bedömning av elever i behov av stöd?

Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet ordnar tillsammans med Utbildningsstyrelsens avdelning för svenskspråkig utbildning och småbarnspedagogik den här fortbildningen om stödets ABC för speciallärare, lärare och rektorer verksamma inom den grundläggande utbildningens årskurser 1–9.

Program. Anmäl dig senast 11.10.2018.

Kontakt: överinspektör Ann-Sofi Loo, ann-sofi.loo@avi.fi, tfn 0295 018 810

Elev- och studerandevårdsdagarna i Tammerfors 5–6.11.2018
De nationella dagarna för elev- och studerandevård ordnas i år som ett tvådagarsseminarium i Tammerfors. Temat för dagarna är "Från policy till praktik". Programmet innehåller föreläsningar och workshoppar kring olika teman inom elev- och studerandevården. På plats finns också en utställning med broschyrer och annat material.

Dag 1 fokuserar på det som är aktuellt inom elevhälsan vad gäller lagstiftning och reformer.

Dag 2 behandlar de mänskliga möten som uppstår inom elevhälsoarbetet.

Målgruppen är skolledare, lärare, elevvårdspersonal och annan personal inom småbarnspedagogiken, förskola, grundläggande utbildning och andra stadiets utbildning samt ungdomsledare, socialarbetare och övriga intresserade.

Arrangörer för seminariet är Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet, Utbildningsstyrelsen, Barnavårdsföreningen, Folkhälsan, Lärum och Valteri Skilla.

Program och anmälan. Anmäl dig senast 23.10.2018

Kontakt: överinspektör Ann-Sofi Loo, ann-sofi.loo@avi.fi, tfn 0295 018 810

AKK-mässan 15.11.2018 i Vasa Utvecklas med AKK
Stöd för kommunikation kan behövas i livets alla skeden. Från tidig språkutveckling, under de sociala ungdomsåren, och för att förverkliga delaktigheten i samhället som vux­en. Med detta livsperspektiv i åtanke erbjuder AKK de bästa förutsättningarna – så att alla kan kom­municera på bästa möjliga sätt.

AKK eller alternativ och kompletterande kommunikation är de insatser som behövs för att ersätta eller komplettera kommunikation mellan människor.

Fokus under årets AKK-mässa ligger på utvecklingen – att utvecklas med AKK. Vad är läget nu? Vad kan vi förbättra? Under mässan får du bekanta dig med verktyg och ma­terial som stöder kommunikation, inklusion och vidareutveckling.

Programmet består av föreläsning, workshop, utställare, musik och mingel. Det är också möjligt att via streaming ta del av Mats Granlunds föreläsning Delaktighet och AKK. Mässan riktar sig till en mångfald av målgrupper.

Program och anmälan. Anmäl dig senast 26.10.2018

Arrangörer för mässan är Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet, Åbo Akademi, Folkhälsans center för kompletterande kommunikation och pedagogik, Lärum, Datero samt Valteri Skilla.

Kontakt: IKT-pedagog Fredrik Åman, fredrik.aman@avi.fi, tfn 0295 018 619

GDPR – en uppföljning i Tammerfors 29.11.2018
Känner du dig bekväm med den nya dataskyddsförordningen GDPR? Förordningen har varit i kraft ett halvt år och mycket arbete har utförts i skolorna för att hantera personuppgifterna i enlighet med den nya förordningen. Men funderar du på om man kan ha elevernas foton på Wilma, om man kan hänga upp elevernas teckningar i korridoren med namnen synliga eller om man kan ha elevernas namn i skolans årsberättelse?

Regionförvaltningsverket ordnade en fortbildning i GDPR i februari 2018 med information om de principiella förändringarna i dataskyddslagstiftningen. Nu ordnar vi en ny fortbildning i Tammerfors 29.11.2018 kl. 9.00–15.30 där du kan ventilera erfarenheterna kring förändringen och ställa frågor till jurist Thomas Sundell. Fortbildningen riktar sig till den grundläggande utbildningen, gymnasiet, yrkesutbildningen, fria bildningen och den grundläggande konstundervisningen. Egna tillfällen kommer att ordnas för personalen inom småbarnspedagogik och för bibliotekens personal under år 2019. Alla intresserade är välkomna. 
Inbjudan sänds inom kort och publiceras i fortbildningskalendern.

Kontakt: överinspektör Disa Widell, disa.widell@avi.fi, tfn 0295 018 621

Fördjupade färdigheter i bedömning som en del av lärarens yrkesliv – vi inleder en ny fortbildning kring bedömning i Vasa 4.12.2018
Ute i skolorna behövs ett mångsidigt och omfattande bedömningskunnande. Utvärderingar har dock visat att det finns brister i elevernas likabehandling och jämlikhet när det gäller bedömning. Nu välkomnar Övningsskolnätverket i samarbete med Regionförvaltningsverket personal inom grundläggande utbildning att komma med i en fortbildningsserie om bedömning. 

Första delen går av stapeln tisdag 4.12.2018 på Academill, Strandgatan 2 i Vasa. Utbildningen är avgiftsfri. Du kan läsa mera om projektet på övningsskolornas webbplats www.enorssi.fi.

Program och anmälan.

Anmäl dig senast 15.11.2018.

Kontakt: överinspektör Ann-Sofi Loo, ann-sofi.loo@avi.fi, tfn 0295 018 810


Rättsskydd

Övningsskolors skyldighet att erbjuda stöd beror på avtal och skolans ställning i kommunen
Regionförvaltningsverket konstaterade nyligen i ett ärende som gällde en övningsskolas skyldighet att ta emot en elev med förlängd läroplikt att det inte är finansieringssystemet som styr. Då skolan har ett eget elevupptagningsområde i kommunen innebär det att kommunen skaffar undervisning av övningsskolan, och då måste övningsskolan erbjuda service på minst samma nivå som "vanliga" kommunala skolor för att eleverna ska ha samma rättigheter oberoende var de bor. Däremot kan kommunen och övningsskolan avtala om en högre servicenivå. Läs mer om beslutet här.

Kontakt: jurist Thomas Sundell, thomas.sundell@avi.fi, tfn 0295 018 620


Internationell verksamhet

Utveckla nya Erasmus+–projekt
Funderar din skola på att starta ett nytt Erasmus+-projekt? Vill ni utveckla nya sätt att inkludera och integrera nyanlända? Eller har ni nya saker på gång inom fostran för konst och kultur och vill benchmarka dessa med andra skolor i Europa? Svenska enheten har knutit kontakt med projektpersonal i Nederländerna, Spanien och Italien inom den allmänbildande utbildningen (åldrarna 12-18), yrkesutbildningen och vuxenutbildningen som gärna kommer i kontakt med skolor i Finland för att diskutera och utveckla nya Erasmus+-projekt.

Bekanta dig med Erasmus+-programmets prioriteringar på Utbildningsstyrelsens webbplats.

Kontakt: överinspektör Disa Widell, disa.widell@avi.fi, tfn 0295 018 621

 


Blogginlägg

Vägledare i samverkan – ett nordiskt samarbetsprojekt för kompetensutveckling
Carola Bryggman bloggar om erfarenheterna av Nordplus Horizontal-projektet Vägledare i samverkan och hur givande det är att samarbeta med kollegor i Norden. Att lära av varandra via likheterna och olikheterna och att knyta vänskapsband är verkligt berikande för det egna arbetet. 

Kontakt: överinspektör Carola Bryggman, carola.bryggman@avi.fi, tfn 0295 018 612


Bibliotek

Resultaten från bibliotekens riksomfattande användarenkät är klara
Sammanlagt svarade närmare 30 000 personer på den riksomfattande enkäten som genomfördes på biblioteken och på webben i april 2018. Resultatet var mycket bra jämfört med tidigare riksomfattande enkäter. Av svaren var 4 % på svenska, men en del svenskspråkiga respondenter kan också ha svarat på finska. Största delen av dem som svarade var kvinnor (ca 80 %).

Användarnas uppfattning om bibliotekens tjänster är synnerligen positiv. Helhetsvitsordet som gavs var 8,8 (skala 4-10). Biblioteken har en betydande inverkan på sina användares liv. Enligt biblioteksanvändarna har biblioteket bl.a. förbättrat livskvaliteteten (85 %), erbjudit inspiration till fritid och hobbyer (77%), hjälpt att hitta behövlig information (75 %) och ökat läsandet (59%).

Bibliotekens personal fick utomordentlig respons för sin yrkeskunskap, tjänstvillighet och nåbarhet. Som bibliotekens viktigaste service ansågs allmänt vara att erbjuda tillgång till ett mångsidigt och förnybart utbud av böcker. Av bibliotekens evenemang ansåg man att de som riktar sig till barn och ungdomar är de viktigaste.

Trots att utvärderingen av bibliotekens verksamhet var mycket positiv, fann man också sådant som kunde utvecklas. Bland annat önskades mera tysta rum, utrymmen för unga biblioteksbesökare och i en del regioner längre öppettider. Bland de svenska svaren steg önskemålen om språkkunnig personal och ett större utbud av svenskspråkig litteratur fram.

Resultaten finns samlade på finska, svenska och engelska på rapporteringsplattformen.  Där hittar man också omdömen utgående från region, kommun och bibliotek.

Enkäten koordinerades i samarbete mellan regionförvaltningsverken, undervisnings- och kulturministeriet samt de allmänna biblioteken. Den genomfördes av Taloustutkimus Oy.

Information om enkäten och resultaten: Susanne Ahlroth, susanne.ahlroth@avi.fi, tfn 0295 018 762

Information om rapporteringsplattformen: Petra Kantola, petra.kantola@taloustutkimus.fi, tfn 050 439 4489


Utvärdering av basservice

Ett av regionförvaltningsverkens uppdrag är att följa upp och utvärdera lagenlig och jämlik tillgång till basservice. Utvärderingen styrs av ministerierna inom respektive förvaltningsområde. Inom bildningsväsendet är det undervisnings- och kulturministeriet som definierar utvärderingsuppdragen. Basserviceutvärderingar görs vartannat år och rapporten från utvärderingen 2017 finns nu tillgänglig på www.patio.fi.

Temat för utvärderingen år 2017 var jämlikhet och områdena som utvärderades var följande:

  • Rätten till småbarnspedagogik
  • Skolskjuts till förskoleundervisning och grundläggande utbildning
  • Bibliotekets roll för att främja barns läsande och läskunnighet
  • Tillgång och åtkomlighet till kulturella tjänster
  • Överföringen av grundläggande utkomststöd till FPA och följderna av detta i kommunerna
  • Ungas möjligheter till inflytande och delaktighet / tillgången till tjänsterna
  • Resursallokeringen inom kommunala idrottstjänster
  • Räddningsväsendets myndighetstillsyn

Från alla områden har sammandrag och slutsatser översatts till svenska. Rapporter om småbarnspedagogiken, skolskjutsarna och biblioteken finns i sin helhet på svenska.

Video 1: Svenska enhetens direktör Marianne West-Ståhl intervjuas om basserviceutvärderingen
Video 2: Resultat från basserviceutvärderingen inom småbarnspedagogik
Video 3: Överinspektör Susanne Ahlroth intervjuas om basserviceutvärderingen inom biblioteksväsendet

Kontakt:
Grundläggande utbildning – överinspektör Ann-Sofi Loo, ann-sofi.loo@avi.fi, tfn 0295 018 810
Småbarnspedagogik – överinspektör Malin Eriksson, malin.eriksson@avi.fi, tfn 0295 018 618
Bibliotek – överinspektör Susanne Ahlroth, susanne.ahlroth@avi.fi, tfn 0295 018 762


Småbarnspedagogik

Informationsresurs inom småbarnspedagogiken VARDA
Enligt förslaget till lagen om småbarnspedagogik kommer en informationsresurs inom småbarnspedagogiken att verkställas. Det arbetet har förberetts sedan 2015 under namnet VARDA och motsvarar KOSKI som används inom skolväsendet. Här hittar du aktuell information om VARDA .

Under sommaren 2018 bör kommunen utse en ansvarsperson och en huvudanvändare för VARDA.

Under hösten kommer seminarier och utbildningar att ordnas för ibruktagandet av VARDA som tas i bruk från och med 1.1.2019.

Kontakt: överinspektör Malin Eriksson, malin.eriksson@avi.fi, tfn 0295 018 618


Kom ihåg att ge ditt samtycke!

Fortsätt få vårt nyhetsbrev och information om våra fortbildningar, GDPR
För att du i fortsättningen ska få vårt nyhetsbrev och information om vår fortbildning direkt till din e-post behöver vi ditt samtycke. Tack till alla som redan gett sitt samtycke!
EU:s nya dataskyddsförordning GDPR träder i kraft 25.5.2018. Därför måste vi på Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet kunna visa hur vi behandlar dina personuppgifter, alltså din e-postadress.  

Ge ditt samtycke här så får du vårt nyhetsbrev och information om de fortbildningar som intresserar dig också framöver.


Livslång vägledning

Svenska enheten koordinerar och utvecklar i samarbete med NTM-centralerna informations-, rådgivnings- och vägledningstjänster för den svenskspråkiga befolkningen utgående från principen om och målen för livslång vägledning.

Läs mera om detta på våra sidor om beredskap och säkerhet

Regional information


Uppdaterad

Genvägar