› Tillbaka till den grafiska version

Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet

Till svenska enhetens ansvarsområden hör svenskspråkig utbildning och småbarnspedagogik, väglednings- och bibliotekstjänster, säkerhet och beredskap samt rättsskydd. Fortbildning för personalen inom undervisnings- och biblioteksväsendet är ett viktigt uppdrag för oss. Våra uppgifter styrs av gällande lagar och regeringsprogram.

Enhetens personal finns i Vasa, Helsingfors och Åbo och har hela Fastlands-Finland som verksamhetsområde. Vi informerar regelbundet om verksamheten via våra nyhetsbrev, vår webbplats och Facebook. Ta gärna kontakt!

Marianne West-Ståhl
Direktör


AKTUELLT

Fortbildning
Nu finns de flesta av vårens kurser insatta i vår kalender på webben. Program och länk till anmälan sätts in ungefär två månader före kursen. Har du önskemål och idéer, ta kontakt med ann-sofi.loo@avi.fi om fortbildning för undervisningspersonal och susanne.ahlroth@avi.fi om fortbildning för bibliotekspersonal.

Aktuella fortbildningar hittar du i vår fortbildningskalender och material från tidigare fortbildningar finns i vårt materialarkiv.

Vårdnadskonflikter
Nästan hälften av äktenskapen i Finland utmynnar i skilsmässa och var tionde barnfamilj är i dag enligt Statistikcentralen en nyfamilj. Många nyfamiljer fungerar väl, men i daghem och skolor möter vi också barn som blivit i kläm i en vårdnadskonflikt. Hur bemöter vi de barnens vårdnadshavare? Vad får vi säga –  och åt vem? Hur undviker vi att gå med i konflikten?
 
Svenska enheten för bildningsväsendet ordnar en fortbildningsdag för personal i daghem och skola kring vårdnadskonflikter i Vasa 16.1.2018.

Under dagen diskuteras först juridiken kring vårdnadskonflikter och därefter hur man kan föra uppbyggande diskussioner med vårdnadshavare som har svårt att kommunicera kring sitt barn. Fortbildningen ger modeller för hur samtalet kan hållas sakligt. Som utbildare fungerar tingsdomare Lilian Grönlund och socionom (Högre YH) Daniela Sundell som har flera års erfarenhet som medlingsledare och är lärare vid yrkeshögskolan Novia. Du som deltagare kan på förhand ställa frågor som du vill ha svar på under dagen och också ge exempel på konkreta situationer där en vårdnadskonflikt präglat en situation på daghemmet eller i skolan.
Anmälan tas emot via den här länken

Kontakt: överinspektör Malin Eriksson, malin.eriksson@avi.fi, tfn. 0295 018 618

Från hatretorik till dialog, 16.1 i Helsingfors och 23.1 i Vasa
Hatretorik har blivit ett stort fenomen som också barn och unga stöter på i vardagen och i skolan. Hur kan man behandla teman kring hatretorik med ungdomar på ett konstruktivt sätt? Hur kan man stärka deras förståelse för olika världsbilder och öka deras förmåga till empati och dialog mellan människor som lever i olika verkligheter?
Svenska enheten ordnar tillsammans med Plan International Finland två utbildningsdagar i januari, en i Helsingfors och en i Vasa, kring hatretorik och om hur man kan jobba med det här temat i skolan.
Program och anmälan. Anmäl dig senast 8.1.2018.

Kontakt: överinspektör Ann-Sofi Loo, ann-sofi.loo@avi.fi, tfn. 0295 018 810

Dataskyddsförordningen – GDPR
Den 25 maj 2018 börjar EU:s allmänna dataskyddsförordning tillämpas i hela EU, vilket ställer nya och strängare krav på alla som behandlar personuppgifter. Enligt förordningen ska behandlingen av personuppgifter utgå ifrån en riskbedömning.  Förordningen ställer också tydligare krav på bland annat planering och dokumentation än vår nuvarande lagstiftning gör. Inom bildningssektorn behandlas en förhållandevis stor mängd personuppgifter, och den nya förordningen kan därför innebära vissa utmaningar.
Svenska enheten ordnar en gemensam fortbildning för alla våra målgrupper om denna förordning torsdag 15.2.2018 i Tammerfors.

Jurist Thomas Sundell föreläser om förordningen och enhetens överinspektörer finns med som stöd i gruppdiskussionerna.

Program och anmälan. Anmäl dig senast 5.2.2018.

Kontakt: överinspektör Ann-Sofi Loo, ann-sofi.loo@avi.fi, tfn 0295 018 810


Bibliotek

Bibliotekschefsmöte i Tammerfors 23.1.2018
Vi inbjuder till det årliga mötet för biblioteks-, enhets- och servicechefer. Programmet med temat ledarskap i praktiken arrangeras som ett seminarium och workshop med Elisabeth Aldstedt och Johanna Hansson, författarna till boken Makten och ärligheten: Ledarskap i praktiken (2017). Under dagen presenterar författarna sin syn på ledarskap på bibliotek. Presentationerna varvas med diskussioner och workshop. Programmet öppnas av enhetens direktör Marianne West-Ståhl.
Bibliotekschefsmöte 2018 ordnas i Tammerfors-huset, Universitetsgatan 55 i Tammerfors. Vi inleder kl. 9:00 med morgonkaffe och avslutar dagen 15:30.
Anmäl dig via denna länk senast 11.1.2018.

Information: Susanne Ahlroth, susanne.ahlroth@avi.fi, tfn 0295 018762

Tillgänglighetsrekommendationerna för bibliotek finns nu också på svenska
Under den senaste tiden har det vuxit fram en större medvetenhet om tillgängligheten till olika tjänster, påskyndat av lagstiftning, direktiv och rekommendationer samt som en följd av lobbning och kampanjer. Också i den nya bibliotekslagen finns det flera skrivelser om att biblioteken ska vara tillgängliga för alla.
En arbetsgrupp arbetade för några år sedan med rekommendationer om tillgänglighet för allmänna bibliotek, som ett projekt finansierat av undervisnings- och kulturministeriet.
Rekommendationerna har nu översatts till svenska och de ger konkreta råd hur man på biblioteken kan arbeta för ökad tillgänglighet i allt från lokaler och samlingar till kundservice, kommunikation och webbplatser.
Tillgänglighetsrekommendationerna för allmänna bibliotek kan laddas ner på Kommunförbundets webbsida.

Kontakt: överinspektör Susanne Ahlroth, susanne.ahlroth@avi.fi, tfn. 0295 018 762


Regionförvaltningsverket stöder initiativet #nomore
Absolut nolltolerans mot sexuella trakasserier i skolorna och läroanstalterna är ett gemensamt orubbligt mål för oss verksamma inom bildningsväsendet. Regionförvaltningsverket har undertecknat uppropet #nomore och arbetar för en trygg uppväxt, lärmiljö och verksamhetskultur.

Regionförvaltningsverket stöder initiativet #nomore
UKM:s pressmeddelande 30.11.2017

Aluehallintovirasto tukee aloitetta #nomore
OKM:n tiedote 30.11.2017


Blogginlägg:
#dammenbrister – Svenskfinland är inget undantag, inte skolvärlden heller

Malin Eriksson skriver i AVIbloggen om hur vi kan bereda oss på omvälvande situationer i våra organisationer. 


Livslång vägledning

Vägledardagarna 2017
Vägledardagarna är ett årligt seminarium som samlar alla svenskspråkiga studiehandledare och vägledare i Finland till en nätverksträff, keynote-föreläsningar och erfarenhetsutbyte. Orten roterar, i år var vi i Helsingfors 24–25.10.2017. Den första dagen undersökte vi handledningsprocessen och den andra dagen var temat samarbete vid övergångarna. Keynote-föreläsningarna streamades och inspelningarna finns att se inom kort i materialbanken på vår webbplats såsom också alla presentationer. Ett bildgalleri hittas på vår Facebook-sida. Tack till alla medverkande! Nästa år arrangeras vägledardagarna i Vasa 24–25.10.2018.

Kontakt: överinspektör Michael Mäkelä, michael.makela@avi.fi, tfn 0295 018 616

Svenska enheten koordinerar och utvecklar i samarbete med NTM-centralerna informations-, rådgivnings- och vägledningstjänster för den svenskspråkiga befolkningen utgående från principen om och målen för livslång vägledning.

Läs mera om detta på våra sidor om beredskap och säkerhet

Regional information

 


Uppdaterad
Skriv ut Skriv ut
Dela

Genvägar