Förvaltningsklagan

Förvaltningsklagan kan anföras av vem som helst, också av någon annan än den som saken berör. Regionförvaltningsverket behandlar inte utan särskilda skäl klagomål som gäller omständigheter som ligger mer än två år tillbaka i tiden. Även om klagomål kan vara fritt formulerade rekommenderar regionförvaltningsverket att man använder den för ändamålet avsedda blanketten.  Innan ett klagomål sänds till regionförvaltningsverket vore det framför allt i mer akuta ärenden ofta bra att ärendet diskuteras med de myndigheter som sköter saken på lokal nivå för att på så sätt försöka finna en effektiv lösning.

Förvaltningsklagan är inte ett medel för att söka ändring i beslut utan ett sätt att anmäla misstankar om fel som har gjorts i myndigheters verksamhet eller lagstridiga förfaringssätt hos myndigheter. Regionförvaltningsverket kan med anledning av ett klagomål

  • ge myndigheten en anmärkning för lagstridigt förfarande eller försummelse av skyldigheter,
  • fästa myndighetens uppmärksamhet vid kraven på god förvaltning, eller
  • meddela myndigheten regionförvaltningsverkets uppfattning om rätt förfaringssätt och uppmana myndigheten att åtgärda bristerna.

Regionförvaltningsverket kan däremot inte

  • upphäva eller ändra beslut som en myndighet har fattat,
  • ålägga någon att betala skadestånd eller ersättning för kostnader för att anföra klagomålet,
  • ålägga föremålet för klagomålet att bevilja en viss förmån (till exempel avgiftsfri skolskjuts) eller att utföra en viss åtgärd som avser en viss person (till exempel ge en elev stödundervisning), eller
  • bestraffa en tjänsteinnehavare.

Med myndigheter jämställs i detta sammanhang också privata läroanstalter.

Även om det är möjligt att genom klagomål låta regionförvaltningsverket utreda ett ärende som gäller någon annan än klaganden själv eller klagandens barn, har den som lämnar in ett klagomål som gäller en utomståendes ärende inte rätt att ta del av sekretessbelagda uppgifter om den som saken gäller. För att kunna ta del av sådana uppgifter måste den som lämnar in klagomålet tillställa regionförvaltningsverket en skriftlig fullmakt. Regionförvaltningsverket rekommenderar att en sådan fullmakt bifogas redan då klagomålet lämnas in, eftersom processen då blir smidigare.

Klagomål som gäller svenskspråkig utbildning riktas till den svenska enheten för bildningsväsendet vid Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland. Klagomål kan också anföras hos en myndighet som är överordnad i förhållande till den myndighet som klagomålet gäller eller hos en myndighet som utövar allmän laglighetsövervakning, det vill säga statsrådets justitiekansler och riksdagens justitieombudsman.

Om regionförvaltningsverket anser det befogat sänds klagomålet till kommunen för utredning. Efter att utredningen har inkommit ges den klagande vanligtvis en möjlighet att kommentera utredningen inklusive offentliga bilagor eller sådana bilagor som gäller klaganden själv. Därefter behandlas ärendet vid regionförvaltningsverket snarast möjligt. Enligt undervisnings- och kulturministeriets mål ska behandlingstiden för klagomål i genomsnitt vara högst 8 månader. Vid anhopning av ärenden eller i särskilt komplicerade fall kan behandlingstiden för ett enskilt ärende bli längre.

Regionförvaltningsverkets avgörande med anledning av förvaltningsklagan kan inte överklagas.

Regional information

Det finns ingen ytterligare regional information om detta

Uppdaterad