› Tillbaka till den grafiska version

Regionförvaltningsverket (RFV) ansvarar i sina regioner för uppgifter som är underställda undervisnings- och kulturministeriet och som särskilt föreskrivits för verken inom områdena undervisning och småbarnspedagogik samt inom biblioteks-, idrotts- och ungdomsväsendena. På lokal nivå är det kommunerna som ansvarar för att ordna dessa uppgifter.

Regionförvaltningsverkets uppgifter som är underställda undervisnings- och kulturministeriet:

  • utvärdering av tillgången på basservice
  • klagomål, överklaganden, rättelser och utlåtanden inom bildningsväsendet samt yrkanden om rättelser av bedömningar av elevprestationer
  • informationsstyrning och kortvarig fortbildning av personalen inom undervisnings-, småbarnspedagogik-, ungdoms-, motions- och bibliotekstjänsterna
  • statsunderstöd för utvecklingsprojekt inom undervisnings-, ungdoms-, motions- och biblioteksverksamheten
  • särskilt statsunderstöd för byggande av läroinrättningar och daghem
  • statsunderstöd för idrotts- och biblioteksbyggnadsprojekt
  • styrning och tillsyn över småbarnspedagogik
  • internationella ärenden
  • beredskapsärenden

Regionförvaltningsverken har en svenskspråkig serviceenhet för undervisningsväsendet, som har hela landet som sitt verksamhetsområde.  Till serviceenhetens uppgifter hör att sköta det uppgifter inom det svenskspråkiga utbildningsväsendet som hör till regionförvaltningsverkens ansvarsområde, med undantag av uppgifter som gäller anläggningsprojekt. Dessutom ska serviceenheten vara sakkunnig i sådana frågor i anslutning till biblioteksväsendet och till anläggningsprojekt för läroanstalter som gäller den svenskspråkiga befolkningen, samt i sådana frågor i anslutning till utbildning och kunnande som hör till närings-, trafik- och miljöcentralernas ansvarsområde (NMT-centralen) och gäller den svenskspråkiga befolkningen.

Regionförvaltningsverket samarbetar med regionernas NTM-centraler med bedömning av basservice, fortbildning för undervisningspersonal och integration av invandrare.

För att se personalen inom ansvarsområdet för undervisnings- och kulturverksamhet i din egen region ska du välja region uppe till höger under Välj region.

 

Läs mer Minimera

Bildning

Regional information

Bildning och kultur - Östra Finland

Personal

Albert Johanna sivistystoimen ylitarkastaja p. 0295 016 889
Alho Henri nuoriso- ja liikuntatoimen tarkastaja (vv.) p. 0295 016 517
Hiltunen Eeva sivistystoimentarkastaja p. 0295 016 513
Huttunen Markku sivistystoimen ylitarkastaja p. 0295 016 895
Hyttinen Mervi tarkastaja p. 0295 016 519
Kohonen Kirsi suunnittelija p. 0295 016 514
Lehtola Kari sivistystoimen ylitarkastaja p. 0295 016 917
Moilanen Harri suunnittelija p. 0295 016 926
Nousiainen Pirkko tarkastaja p. 0295 016 931
Rimpiläinen Pirjo nuoriso- ja liikuntatoimen tarkastaja p. 0295 016 515
Rusi Pirkko sivistystoimentarkastaja p. 0295 016 518
Ruuska Matti va. johtaja p. 0295 016 521
Turunen Eeva osastosihteeri p. 0295 016 948

fornamn.efternamn@avi.fi


Uppdaterad