Bildning och kultur

Illustrerande bild - Bildning och kultur

Regionförvaltningsverket (RFV) ansvarar i sina regioner för uppgifter som är underställda undervisnings- och kulturministeriet och som särskilt föreskrivits för verken inom områdena undervisning och småbarnspedagogik samt inom biblioteks-, idrotts- och ungdomsväsendena. På lokal nivå är det kommunerna som ansvarar för att ordna dessa uppgifter.


Regionförvaltningsverkets uppgifter som är underställda undervisnings- och kulturministeriet:

  • utvärdering av tillgången på basservice
  • klagomål, överklaganden, rättelser och utlåtanden inom bildningsväsendet samt yrkanden om rättelser av bedömningar av elevprestationer
  • informationsstyrning och kortvarig fortbildning av personalen inom undervisnings-, småbarnspedagogik-, ungdoms-, motions- och bibliotekstjänsterna
  • statsunderstöd för utvecklingsprojekt inom undervisnings-, ungdoms-, motions- och biblioteksverksamheten
  • särskilt statsunderstöd för byggande av läroinrättningar och daghem
  • statsunderstöd för idrotts- och biblioteksbyggnadsprojekt
  • styrning och tillsyn över småbarnspedagogik
  • internationella ärenden
  • beredskapsärenden

Regionförvaltningsverken har en svenskspråkig serviceenhet för undervisningsväsendet, som har hela landet som sitt verksamhetsområde.  Till serviceenhetens uppgifter hör att sköta det uppgifter inom det svenskspråkiga utbildningsväsendet som hör till regionförvaltningsverkens ansvarsområde, med undantag av uppgifter som gäller anläggningsprojekt. Dessutom ska serviceenheten vara sakkunnig i sådana frågor i anslutning till biblioteksväsendet och till anläggningsprojekt för läroanstalter som gäller den svenskspråkiga befolkningen, samt i sådana frågor i anslutning till utbildning och kunnande som hör till närings-, trafik- och miljöcentralernas ansvarsområde (NMT-centralen) och gäller den svenskspråkiga befolkningen.

Regionförvaltningsverket samarbetar med regionernas NTM-centraler med bedömning av basservice, fortbildning för undervisningspersonal och integration av invandrare.

För att se personalen inom ansvarsområdet för undervisnings- och kulturverksamhet i din egen region ska du välja region uppe till höger under Välj region.

 

Meddelanden

 

Uppdaterad