› Tillbaka till den grafiska version

Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet

Till svenska enhetens ansvarsområden hör svenskspråkig utbildning och småbarnspedagogik, väglednings- och bibliotekstjänster, säkerhet och beredskap samt rättsskydd. Fortbildning för personalen inom undervisnings- och biblioteksväsendet är ett viktigt uppdrag för oss. Våra uppgifter styrs av gällande lagar och regeringsprogram.

Enhetens personal finns i Vasa, Helsingfors och Åbo och har hela Fastlands-Finland som verksamhetsområde. Vi informerar regelbundet om verksamheten via våra nyhetsbrev, vår webbplats och Facebook. Ta gärna kontakt!

Marianne West-Ståhl
Direktör


AKTUELLT

Fortbildning
Har du önskemål och idéer, ta kontakt med disa.widell@avi.fi om fortbildning för undervisningspersonal och susanne.ahlroth@avi.fi om fortbildning för bibliotekspersonal.

Aktuella fortbildningar hittar du i vår fortbildningskalender och material från tidigare fortbildningar finns i vår materialbank.
 

Vardagsjuridik för gymnasiet 10–12.4.2018
Välkommen på en fortbildningsdag om juridik i gymnasiets vardag där vi behandlar ämnesområdena trygg studiemiljö och ansvarsfrågor, ordningsregler och disciplin, sekretess och tystnadsplikt, elevhälsa, anmälningsskyldigheter, rättsskydd samt allmänt förvaltningsförfarande. Fortbildningen ordnas med samma innehåll och upplägg på tre orter: Helsingfors, Åbo och Vasa 10–12.4.2018 kl. 8.30–15.00.
Fortbildningsdagen riktar sig till lärare och rektorer inom gymnasieutbildningen. Som utbildare fungerar regionförvaltningsverkets jurist Thomas Sundell.

Program med anmälan finns i fortbildningskalendern. Anmäl dig senast 26.3.2018.

Kontakt: överinspektör Disa Widell, disa.widell@avi.fi, tfn 0295 018 621.

 

Lär dig mera om evenemang på bibliotek 12.4. och 26.4.2018
Efter önskemål bjuder vi på en tvådelad kurs i hur man arrangerar evenemang på bibliotek

Torsdag 12.4 och 26.4 kl. 9:30 – 15:30 i Tammerforshuset, Universitetsgatan 55, Tammerfors

Kursdagarna har olika upplägg, så delta gärna i båda. Kursen innehåller föreläsningar och sparring av Johanna Stenback som har lång erfarenhet av evenemang. På tv och radio och i sitt eget produktionsbolag har hon jobbat med allt från små konserter och litterära aftnar till nationella och nordiska evenemang. Under kursen delar hon med sig av sina praktiska erfarenheter av att planera och producera evenemang och sparrar deltagarna att utveckla egna evenemang.

Ingen deltagaravgift. Anmälan senast 4.4.2018 via länkarna: Evenemangsproduktion 12.4 dag 1 och Evenemangsproduktion 26.4 dag 2.
 
Kontakt:
Överinspektör Susanne Ahlroth, susanne.ahlroth@avi.fi, tfn 0295 018 762.

 

Kullerbyttor och digiskutt. IT-pedagogisk fortbildning för personal inom småbarnspedagogik 19.4.2018
Hur kan IT och digitala medier väcka barnens nyfikenhet och lust att lära sig mera?  Hur kan barnens tankar och lärande synliggöras med digitala verktyg?  

Bland annat det här diskuterar vi under den tvåspråkiga fortbildningen Kullerbyttor och digiskutt, 19.4.2018 i Åbo.
Det mångsidiga programmet består av föreläsningar och praktiska workshoppar. Du kan också bekanta dig med olika utställare och deras material om IT för småbarnspedagogik.
Program och anmälan infogas i fortbildningskalendern. Anmäl dig senast 10.4.2018.

Kontakt:
Överinspektör Malin Eriksson, malin.eriksson@avi.fi, tfn 0295 018 618.
IKT-pedagog Fredrik Åman, fredrik.aman@avi.fi, tfn 0295 018 619.

 

Ungdomars möte med texten – om litteraturval och läsning 3.5.2018
Plats: Böle bibliotek, Klockbron 9, Helsingfors
Målgrupp: Lärare och bibliotekarier
 
Hur gör man för att få ungdomar intresserade av att läsa? Vad kan man göra för att utveckla deras läsning? Under fortbildningsdagen tar Jenny Edvardsson avstamp i forskning och teorier kring litteratur och läsning. Hon presenterar konkreta undervisningsmetoder, modeller för litteraturläsning och hur man kan arbeta aktivt med lässtrategier. Föreläsning varvas med workshop och programmet avslutas med bokprat om ungdomsböcker.

Jenny Edvardsson är legitimerad lärare i svenska och historia på Wendesgymnasiet i Kristianstad i Sverige och en mycket uppskattad föreläsare. De senaste åren har hon skrivit flera böcker, däribland Mötet med texten. Inkluderande läsundervisning (2016). Jenny driver bloggen Jenny på Wendes, där hon delar med sig av tips, idéer och material. För sitt arbete med litteratur och läsning har hon prisats flera gånger, senast 2017 med Svenska Akademiens svensklärarpris.

Program och länk till anmälan finns i fortbildningskalendern. Anmäl dig senast 24.4.2018.

Kontakt:
Överinspektör Susanne Ahlroth, susanne.ahlroth@avi.fi, tfn 0295 018 762.

 

Vägledardagarna 2018 i oktober
Den årliga finlandssvenska vägledarkonferensen ordnas i år i Vasa 24–25.10.2018. Planeringsarbetet är i gång och vi ser fram emot att träffa er alla i oktober. Anteckna datum i det här skedet och vi återkommer med programmet närmare!

Kontakt:
Överinspektör Disa Widell, disa.widell@avi.fi, tfn 0295 018 621.


Bibliotek

De allmänna bibliotekens landsomfattande användarenkät 2018
Nationalbiblioteket genomförde en landsomfattande användarenkät senast år 2013. Därefter övergick uppgiften för de allmänna bibliotekens del till regionförvaltningsverken. RFV har nu tillsammans med Biblioteken.fi och Södra Karelens bibliotek utarbetat en uppdaterad version av enkäten. Den testades som en pilotversion i biblioteken i Södra Karlen i slutet av förra året.
 
Enkäten är avsedd att göras med några års mellanrum. Svarstiden för den nu aktuella enkäten är
9–29.4.2018
. Det är möjligt att svara antingen via en webbadress eller på pappersblanketter.

Att delta i landsomfattande användarenkäter hör enligt bibliotekslagen till de allmänna bibliotekens uppgifter. Resultaten i enkäten fås både på landsomfattande, kommun- och biblioteksnivå. Därför rekommenderas inte biblioteken nu att utföra egna enkäter. Instruktioner för genomförandet av enkäten sänds till biblioteken några veckor innan.
 
Undervisnings- och kulturministeriet finansierar enkäten.
 
Kontakt: överinspektör Susanne Ahlroth, susanne.ahlroth@avi.fi, tfn 0295 018 762.


Aktuellt på Svenska enheten

Marianne 30 år i statens tjänst
Svenska enhetens direktör Marianne West-Ståhl tilldelades 23.2.2018 statens tjänsteutmärkelse-tecken för att hon tjänstgjort 30 år inom staten.
På diplomet står det högtidligt:

Republikens president har denna dag beslutat förläna er direktör Marianne West-Ståhl statens tjänsteutmärkelsetecken som erkänsla för långvarig tjänstgöring staten till fromma.


Blogginlägg

"Man ska inte måla fan på väggen, men man ska nog blanda färg"

Ett mått på en lyckad fortbildningsdag är att åhörarna åker hem med en dos bekräftelse och en dos nya idéer och många reflektioner som man sedan återkommer till i sitt dagliga arbete. Vår överinspektör Malin Eriksson formulerade sina tankar efter fortbildningen i kriskommunikation i en bloggtext som du hittar här.


Livslång vägledning

Svenska enheten koordinerar och utvecklar i samarbete med NTM-centralerna informations-, rådgivnings- och vägledningstjänster för den svenskspråkiga befolkningen utgående från principen om och målen för livslång vägledning.

Läs mera om detta på våra sidor om beredskap och säkerhet

Regional information


Uppdaterad

Genvägar