› Tillbaka till den grafiska version

Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet

Till svenska enhetens ansvarsområden hör svenskspråkig utbildning och småbarnspedagogik, väglednings- och bibliotekstjänster, säkerhet och beredskap samt rättsskydd. Fortbildning för personalen inom undervisnings- och biblioteksväsendet är ett viktigt uppdrag för oss. Våra uppgifter styrs av gällande lagar och regeringsprogram.

Enhetens personal finns i Vasa, Helsingfors och Åbo och har hela Fastlands-Finland som verksamhetsområde. Vi informerar regelbundet om verksamheten via våra nyhetsbrev, vår webbplats och Facebook. Ta gärna kontakt!

Marianne West-Ståhl
Direktör


AKTUELLT

Fortbildning

Printa postern
Nu finns en tematisk och utskriftsvänlig poster av vårens fortbildningar. Ta en utskrift och sätt på kaffebordet eller anslagstavlan! Närmare beskrivning av fortbildningarna, program och anmälningslänkar hittar du i vår fortbildningskalender. Varmt välkomna att delta i våra avgiftsfria fortbildningar!

Fortbildning kring bedömning – del 2 i Vasa 7.3 och i Helsingfors 12.3.2019
I mars fortsätter vi fortbildningsserien Fördjupade färdigheter i bedömning som en del av lärarens yrkesliv. Fortbildningen görs i samarbete med Övningsskolnätverket och riktar sig till personal inom den grundläggande utbildningen.

Det går bra att delta i del 2 även om man inte deltog i den inledande delen i höstas. I september 2019 ordnas den tredje och avslutande delen.

Temat för fortbildningen är denna gång metoder och material för bedömning- utforska och utveckla. Utbildare för dagen är Annika Lassus och Elisabet Backlund-Kärjenmäki från Vasa övningsskola.

Tid och plats:
Vasa 7.3.2019 kl. 9.00–15.00, Academill, Strandgatan 2–4
Helsingfors 12.3.2019 kl. 9.00–15.00, Sokos Hotel Presidentti, Södra Järnvägsgatan 4
Regionförvaltningsverken bjuder deltagarna på morgonkaffe kl. 8.30–9.00 vid båda tillfällena.

Program och anmälan. Anmäl dig senast 28.2.2019.

Kontakt: överinspektör Ann-Sofi Loo, ann-sofi.loo@avi.fi, tfn 0295 018 810

Utvärdering av småbarnspedagogisk verksamhet i Helsingfors 20.3, i Åbo 29.3 och i Vasa 2.4.2019
Under våren ordnar vi en fortbildning kring ämnet Utvärdering av småbarnspedagogisk verksamhet i samarbete med Utbildningsstyrelsen (UBS) och Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU).

Under fortbildningsdagen presenterar utvärderingsexpert Janniina Vlasov grunderna och rekommendationerna för utvärdering av småbarnspedagogikens kvalitet. Vi får också ta del av specialsakkunnig Charlotta Rehns presentation gällande de reviderade grunderna för småbarnspedagogiken.

Programmet för de tre tillfällena är detsamma. Utvärderingen av småbarnspedagogiken är numera en lagstadgad uppgift och även om det inte är något nytt med utvärdering i sig är det på sin plats att systematisera den inom verksamheten.

Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) publicerade under hösten ett dokument som heter Grunder och rekommendationer för utvärdering av småbarnspedagogikens kvalitet. Den svenska översättningen av dokumentet är nu klart. Du hittar dokumentet på NCU:s webbplats.

Tid och plats:
Helsingfors 20.3.2019 kl. 9.30 – 15.00, Posthuset, Auditoriet. Mannerheimplatsen 1 C
Åbo 29.3.2019 kl. 9.30 – 15.00, Scandic Julia, Eriksgatan 4
Vasa 2.4.2019 kl. 9.30 – 15.00, Ämbetshuset, rum Präntöö, Wolffskavägen 35

Målgrupp: Ledande tjänstemän och personal inom småbarnspedagogik samt övriga intresserade

Program och anmälan: Anmäl dig senast 11.3.2019.

Kontakt: överinspektör Malin Eriksson, malin.eriksson@avi.fi, tfn 0295 018 618

Berikning – ett sätt att differentiera undervisningen för (sär)begåvade elever i Helsingfors 27.3.2019
En av skolans och undervisningens många utmaningar är att hitta rätt nivå för alla elever. Och det händer att en elev uppvisar en särbegåvning inom ett eller flera ämnen och redan "kan" allt.

Ett sätt att bemöta dessa begåvade och särbegåvade elevers behov är att använda sig av metoden berikning, vilket innebär att man på ett kreativt sätt modifierar uppgifter och innehåll för att ge mera utmaningar till dem som behöver det.

Denna fortbildning riktar sig till lärare och övrig personal inom grundläggande utbildning och dagen innehåller både föreläsningar och praktiska övningar där vi tillämpar berikning som metod.

Utbildare för dagen är matematiklärare och PeD Kirsten Baltzer samt lärare i fysik, kemi, matematik och engelska Anette Gjervig. Båda kommer från Danmark och har en lång erfarenhet av att jobba med begåvade elever. De föreläser på engelska, men frågor kan ställas på svenska.

Tid: 27.3.2019 kl. 10–15.30, morgonkaffe serveras från kl. 9.30

Plats: Helsingfors, Bangårdsvägen 9, Regionförvaltningsverket, Senatfastigheters mötesutrymme, Auditoriet

Målgrupp: Lärare och övrig personal inom grundläggande utbildning

Program och anmälan. Anmäl dig senast 15.3.2019.

Kontakt: överinspektör Ann-Sofi Loo, ann-sofi.loo@avi.fi, tfn 0295 018 810

Spel som pedagogiskt verktyg – Underhållning eller framtidens melodi? i Vasa 4.4 och Vanda 5.4.2019
Varför spelar vi? Hur kan olika typer av dator- och bordsspel användas för att stödja lärande? Vad är spelbaserat lärande, spelifiering och esport? Vilka förmågor och kunskaper kan man typiskt träna med hjälp av spel? Hur kan man praktiskt gå tillväga och hur bedömer vi det pedagogiska mervärdet? Kan det rentav vara bildande att spela spel?

Bland annat dessa frågor ska vi besvara under fortbildningen kring Spel som pedagogiskt verktyg.

Fortbildningsdagen syftar till att belysa spelens pedagogiska potential, ge inblick i speltyper, både analoga och digitala. Deltagarna får insikter i spelkultur, spelanalys samt pedagogisk planering kring spel i undervisningen.

Utbildare för dagen är:

  • Nikolaj von Veh, skolpsykolog, Borgå stad
  • Stefan Lundström, biträdande professor, Luleå tekniska universitet
  • Matilda Ståhl, doktorand, Åbo Akademi
  • Thomas Sundell, jurist, Regionförvaltningsverket

Tid: Vasa 4.4 och Vanda 5.4 kl 8.30–15.30

Plats:
Vasa, Gerbyvägen 18, Bock's Corner Brewery, Festsalen
Vanda, Vetenskapsparken 1, Heureka, Konferensrum

Målgrupp: Kursen lämpar sig för dig som är lärare, speciallärare eller handledare inom den grundläggande utbildningen och som vill lära hur spel kan stödja lärande.

Program och anmälan. Anmäl dig senast 23.3.2019.

Kontakt:
IKT-pedagog Fredrik Åman, fredrik.aman@avi.fi, tfn 0295 018 619
jurist Thomas Sundell, thomas.sundell@avi.fi, tfn 0295 018 620

Kullerbyttor och digiskutt i Vasa 13.5.2019
Nu ordnar vi den efterfrågade kursen Kullerbyttor och Digiskutt i Österbotten. Den 13.5.2019 ordnas inspirationsdagen kring digitalisering i småbarnspedagogiken i samarbete med Åbo Akademi i Academill i Vasa. Inbjudan och program sänds inom kort och publiceras i vår fortbildningskalender.

Wäiski-TV gjorde en video från det motsvarande tillfället i Åbo våren 2018.

Kontakt:
överinspektör Malin Eriksson, malin.eriksson@avi.fi, tfn 0295 018 618
IKT-pedagog Fredrik Åman, fredrik.aman@avi.fi, tfn 0295 018 619


Bibliotek

Att vara smart och säker på webben 12.2.2019 i Vasa
Vi arrangerar nu den efterfrågade kursen om faror på webben och hur man kan skydda sig mot dem i Vasa. Föreläsare är Kim Holmberg, forskare på Åbo universitet och Heidi Finnilä, journalist på YLE.

Målgrupp: Bibliotekspersonal, personal inom småbarnspedagogik, lärare, tjänstemän

Webben har blivit vår viktigaste informationskälla och ett medium där vi håller kontakt med vänner och bekanta. Men webben är full av faror och risker som det är viktigt att vara medveten om. Under kursen får vi lära oss om vilka riskerna kan vara och hur vi smart kan skydda oss mot dem och handleda andra att göra det. Kursen tar upp ämnen som säkerhet och ansvar, källkritik och integritet, falska och verkliga nyheter.

Respons på kursen när vi ordnade den i Helsingfors i oktober 2018:

"Dagens ros går till Kim Holmberg för en intressant och saklig föreläsning."

"Kim var mycket inspirerande som föreläsare, stort tack till honom och RFV som ordnade en sådan toppenskolning!"

"En jättebra föreläsning av Kim Holmberg. Han aktualiserade verkligen vilka faror som finns på nätet, sådana som jag inte ens har tänkt på. Verkligen viktigt och nyttigt."

Program och anmälan. Anmäl dig senast 4.2.2019.

Kontakt: överinspektör Susanne Ahlroth, susanne.ahlroth@avi.fi, tfn 0295 018 762


Livslång vägledning

Svenska enheten koordinerar och utvecklar i samarbete med NTM-centralerna informations-, rådgivnings- och vägledningstjänster för den svenskspråkiga befolkningen utgående från principen om och målen för livslång vägledning.

Läs mera om detta på våra sidor om beredskap och säkerhet

NCU:s utvärdering av LIV-gruppernas verksamhetsfält
Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU, fi. KARVI) utreder nu genom en enkät till de regionala LIV-grupperna rådande uppfattning om övergångsskeden i utbildning och övergångar som unga (under 29 år) möter. Dessutom kartlägger man LIV-gruppernas åsikter om sektorövergripande nätverkssamarbete, koordinering av vägledningstjänster samt tillgången till vägledning och dess kvalitetsutveckling inom LIV-gruppens verksamhetsområde. Grupperna för livslång vägledning utgörs av representanter för regionens aktörer inom vägledning såsom studiehandledare vid läroanstalter, ungdoms- och arbetsverkstädernas vägledare, arbets- och näringslivsförvaltningen samt projekt som utvecklar vägledningstjänster.

Svenska enheten driver tre regionala svensk- eller tvåspråkiga LIV-grupper, en i Egentliga Finland, en i Nyland och en i Österbotten. Svenska enheten har koordineringsansvar för de svenskspråkiga vägledningstjänsterna och NTM-centralerna ansvarar för koordineringen av finskspråkiga vägledningstjänster.


Rekrytering

Två nya ansikten på Svenska enheten
I år har vi glädjen att få välkomna två nya medarbetare till Svenska enheten. Cecilia Ekqvist är vår nya planerare i Helsingfors och Oskar Karlsson jobbar som kommunikatör i Åbo.

Cecila Ekqvist, planerare

Cecilia Ekqvist, planerare
cecilia.ekqvist@avi.fi
tfn 0295 016 451

Oskar Karlsson, kommunikatör

Oskar Karlsson, kommunikatör
oskar.karlsson@avi.fi
tfn 0295 018 071


Lagkunskap

Hur påverkar GDPR verksamheten inom småbarnspedagogiken?
Under hösten bad Regionförvaltningsverket in frågor gällande GDPR och småbarnspedagogik. Vi fick in många frågor och tackar för aktiviteten. Frågorna bearbetades till en videointervju med Vera Fovet, jurist och sakkunnig i GDPR-frågor. Materialet är 12 minuter och fungerar bra för intern fortbildning eller som diskussionunderlag. Materialet kan även användas i skolor som har liknande frågeställningar.

Hoppas ni känner att era frågor blev besvarade. Ifall det finns någon fråga ni ännu önskar svar på har Vera lovat försöka besvara dem också. Ni når henne på vera.fovet@gmail.com.
Se inspelningen!

Korrigering av 75 § 1-3 mom i lagen om småbarnspedagogik (540/2018)
Under den fortbildning om lagen om småbarnspedagogik som Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet ordnade 12.9.2018 framkom det att det i lagen om småbarnspedagogik fanns en miss i den svenskspråkiga översättningen. Regionförvaltningsverket har påpekat problematiken och undervisnings- och kulturministeriet har korrigerat översättningen som tekniskt fel.

Det här betyder att den som var behörig barnträdgårdslärare (272/2005, 7§) då nya lagen trädde i kraft 1.9.2018 är behörig både som lärare inom småbarnspedagogik och som socionom inom småbarnspedagogik.

För de studerande som har antagits till utbildningen före 1.9.2018 och som slutför sina studier senast den 31 juli 2023 gäller samma princip, dvs. barnträdgårdslärarstuderande och de som studerar sociologi (i vilken ingår studier med inriktning på förskolepedagogik och socialpedagogik i den omfattning som närmare föreskrivs genom förordning av statsrådet) blir behöriga både som lärare inom småbarnspedagogik och som socionom inom småbarnspedagogik.

Rättelsetexten hittar du här.

Kontakt: överinspektör Malin Eriksson, malin.eriksson@avi.fi, tfn 0295 018 618


Småbarnspedagogik

Informationsresurs inom småbarnspedagogiken VARDA
Enligt förslaget till lagen om småbarnspedagogik kommer en informationsresurs inom småbarnspedagogiken att verkställas. Det arbetet har förberetts sedan 2015 under namnet VARDA och motsvarar KOSKI som används inom skolväsendet. Här hittar du aktuell information om VARDA .

Under sommaren 2018 bör kommunen utse en ansvarsperson och en huvudanvändare för VARDA.

Under hösten kommer seminarier och utbildningar att ordnas för ibruktagandet av VARDA som tas i bruk från och med 1.1.2019.

Kontakt: överinspektör Malin Eriksson, malin.eriksson@avi.fi, tfn 0295 018 618


Kom ihåg att ge ditt samtycke!

Fortsätt få vårt nyhetsbrev och information om våra fortbildningar, GDPR
För att du i fortsättningen ska få vårt nyhetsbrev och information om vår fortbildning direkt till din e-post behöver vi ditt samtycke. Tack till alla som redan gett sitt samtycke!
EU:s nya dataskyddsförordning GDPR träder i kraft 25.5.2018. Därför måste vi på Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet kunna visa hur vi behandlar dina personuppgifter, alltså din e-postadress.  

Ge ditt samtycke här så får du vårt nyhetsbrev och information om de fortbildningar som intresserar dig också framöver.


 

Regional information


Uppdaterad

Genvägar