› Tillbaka till den grafiska version

Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet

Till svenska enhetens ansvarsområden hör svenskspråkig utbildning och småbarnspedagogik, väglednings- och bibliotekstjänster, säkerhet och beredskap samt rättsskydd. Fortbildning för personalen inom undervisnings- och biblioteksväsendet är ett viktigt uppdrag för oss. Våra uppgifter styrs av gällande lagar och regeringsprogram.

Enhetens personal finns i Vasa, Helsingfors och Åbo och har hela Fastlands-Finland som verksamhetsområde. Vi informerar regelbundet om verksamheten via våra nyhetsbrev, vår webbplats och Facebook. Ta gärna kontakt!

Marianne West-Ståhl
Direktör


AKTUELLT

 


Fortbildning

Höstens fortbildningar är här!
Svenska enhetens fortbildningskalender hösten 2019 är publicerad och bifogade poster går bra att skriva ut. Lärare, studiehandledare, elevhälsopersonal, rektor, personal inom småbarnspedagogik och vid bibliotek, hitta det du är intresserad av och behöver och kom på avgiftsfri fortbildning. Vi ses i höst, välkommen!

Kontakt: överinspektör Disa Widell, disa.widell@avi.fi, tfn 0295 018 621

 

Från nätverk till partnerskap: Bibliotek i samarbete med andra i Åbo 15.10, Vasa 22.10 och i Helsingfors 29.10.2019
Biblioteken har i dag ett brett samarbete och ska också enligt bibliotekslagen samarbeta med andra bibliotek, skolor och daghem, myndigheter och olika sammanslutningar.

Hur förlöper samarbetet? Är det utan friktion eller finns där svårigheter? Vilka goda erfarenheter och tips om samarbetsformer finns det? Finns det gränser för samarbete och när blir det konkurrens? Behövs det spelregler?

Höstens fortbildningsturné i Svenskfinland startar – välkommen med!

Arrangörer: Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet, Borgå, Helsingfors, Vasa och Åbo stadsbibliotek, Biblioteken.fi (Samarbetsgruppen för utvecklingsuppdrag ÅKE)

Tid och plats:
Åbo 15.10.2019 kl. 9–16.15 i Brinkala, Gamla stortorget 5
Vasa 22.10.2019 kl. 9–15.50 i Vasa stadsbibliotek, Dramasalen, Biblioteksgatan 13
Helsingfors 29.10.2019 kl. 9–16.30 i Böle bibliotek, Auditoriet, Klockbron 9

Program och anmälan: anmäl dig senast 7.10.2019 till Åbo, senast 14.10 till Vasa och senast 21.10 till Helsingfors

Kontakt: överinspektör Susanne Ahlroth, susanne.ahlroth@avi.fi, tfn 0295 018 762

 

Personlig tillämpning i yrkesutbildningen – Vad innebär det? i Vasa 22.10 och i Helsingfors 24.10.2019
Studierna inom yrkesutbildningen på andra stadiet baserar sig på personlig tillämpning för varje studerande. Men hur genomförs studierna i praktiken och vad är PUK? Bl.a. det här diskuteras under en kurseftermiddag med målet att belysa studiegången ur olika synvinklar.

Kursen ordnas i Vasa och Helsingfors och riktas till elev- och studiehandledare inom grundläggande utbildning, karriärvägledare och övrig personal inom vägledning samt bildningsdirektörer.

Tid och plats:
Vasa 22.10.2019 kl. 12.00–15.30
Helsingfors 24.10.2019 kl. 12.00–15.30

Målgrupp:
Elev- och studiehandledare inom grundläggande utbildning, karriärvägledare och övrig personal inom vägledning, bildningsdirektörer

Program och anmälan. Anmäl dig senast 14.10.2019
Anmälan till tillfället i Vasa 22.10.2019
Anmälan till tillfället i Helsingfors 24.10.2019

Kontakt: överinspektör Carola Bryggman, carola.bryggman@avi.fi, tfn 0295 018612

 

Webbinarium: Att lyckas med webbinarier 30.10.2019
Webbinarium = seminarium, föredrag eller workshop som hålls på webben

Ett webbinarium kan vara ett smidigt, tids- och kostnadseffektivt sätt att delta i ett seminarium eller en fortbildning på distans. Att själv ordna ett webbinarium är både tekniskt och pedagogiskt utmanande. De pedagogiska metoderna från klassrummet är inte direkt överförbara och ofta kräver ett webbinarium mera tid för förberedelser.

Vad ska jag beakta då jag ordnar ett webbinarium? Hur undviker jag fallgroparna? Hur lyckas jag med ett webbinarium?

Under webbinariet Att lyckas med webbinarier 30.10 kl 14-16 kommer du att få konkreta tips för att planera och ordna egna webbinarier.

Webbinariet är gratis, det enda du behöver är en internetuppkoppling och en dator eller en smarttelefon. Närmare instruktioner skickas till de anmälda.

Tid och plats: 30.10.2019 kl. 14.00–16.00, Webbinarium

Målgrupp: lärare, vägledare och studiehandledare, bibliotekspersonal, elevhälsopersonal, administrativ personal, ledande tjänstemän. Tidigare erfarenhet av webbinarier är till fördel.

Anmälan: Anmäl dig senast 14.10.2019.

Kontakt: IKT-pedagog Fredrik Åman, fredrik.aman@avi.fi, tfn 0295 018 61

 

Nätverksträff för ledare inom småbarnspedagogiken i Åbo 6–7.11.2019
Nätverksträffen är ett två dagar långt seminarium kring olika aktuella teman som berör ledarskap och småbarnspedagogik.

Nätverksträffen är ett tillfälle där man inhämtar kunskap, utbyter erfarenheter och samtidigt får ett litet mått av rekreation.

Huvudtemat är att etiskt tänkande, delaktighet i beslutsfattande samt barnets språkutveckling.

Nätverksträffen arrangeras av Åbo stad, Pargas stad och Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet och finansieras delvis via Svenska Kulturfonden och Svenska folkskolans vänner.

Tid och plats:
6–7.11.2019 i Åbo svenska arbetarinstituts instituthus, Kaskisgatan 5

Målgrupp: Ledare inom småbarnspedagogik

Program och anmälan. Anmäl dig senast 1.10.2019
En utskriftsvänlig version av programmet hittar du här

Kontakt: överinspektör Malin Eriksson, malin.eriksson@avi.fi, tfn 0295 018 618.

 

De nationella dagarna för elev- och studerandevård i Helsingfors 12.11 och i Vasa 13.11.2019
Ännu hinner du anmäla dig till de nationella dagarna för elev- och studerandevård vilka i år ordnas som endagsseminarier i Helsingfors och Vasa.

Temat för dagarna är "Utmaningar i skolvardagen". Programmet innehåller föreläsningar och workshops kring olika teman inom elev- och studerandevården. På plats finns också en utställning med broschyrer och övrigt material.

Arrangörer för seminariet är Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet, Utbildningsstyrelsen, Barnavårdsföreningen, FDUV, Folkhälsan, Luckan UngInfo, Lärum och Valteri Skilla.

Tid och plats:
Helsingfors 12.11.2019 kl. 8.30-16 i Folkhälsans hus, Topeliusgatan 20
Vasa 13.11.2019 kl. 8.30-16 i Yrkesakademin, Kungsgårdsvägen 30

Målgrupp: skolledare, lärare, elevvårdspersonal och annan personal inom småbarnspedagogiken, förskola, grundläggande utbildning och andra stadiets utbildning samt ungdomsledare, socialarbetare och övriga intresserade

Program och anmälan. Anmäl dig senast 1.11.2019

Kontakt: överinspektör Ann-Sofi Loo, ann-sofi.loo@avi.fi, tfn 0295 018 810

 

Studieinfo och övriga webbtjänster för lärande i Helsingfors 15.11.2019
Vid tillfället presenteras aktuella ärenden i anknytning till Studieinfo-tjänstehelheten samt ansökningar och antagningar.

Tillfället ordnas av Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet och Tjänster för elever och studerande -enheten vid Utbildningsstyrelsen.

Målgrupp: Tillfället riktar sig till studiehandledare och vägledare inom utbildningsorganisationer, utbildningsrådgivare vid arbets- och näringsbyråerna, anställda vid ungdoms- och andra verkstäder m.fl. Till målgruppen hör också alla personer som arbetar med Studieinfo-tjänsterna.

Tid: Fredag 15.11.2019 kl. 8.30–14.30

Plats: Helsingfors, Regionförvaltningsverket, Bangårdsvägen 9, Mötesrum Vene,
1:a våningen

Program och anmälan. Anmäl dig senast 7.11.2019

Kontakt: överinspektör Michael Mäkelä, michael.makela@avi.fi, tfn 0295 018 616

 

På barnens villkor? - En nordisk konferens om barns delaktighet i bibliotek och kulturverksamhet i Helsingfors 20–21.11.2019
Barns rätt till delaktighet är en av grundpelarna i barnkonventionen, som i höst fyller 30 år.

Hur delaktiga är barnen i bibliotek och kulturverksamheter och hur hörs de och deras familjer när lokaler och tjänster planeras? Hurdana verktyg finns för att höra barnen och öka deras delaktighet?

I samarbete med Nordisk kulturkontakt ordnar vi en nordisk konferens kring det aktuella temat delaktighet. Programmet bjuder på intressanta föreläsningar från Norden, workshop och mingel

Tid: 20–21.11.2019

Plats: Nordisk kulturkontakt, TING-salen, Kajsaniemigatan 9, Helsingfors

Målgrupp: Personal inom bibliotek, kulturverksamhet, småbarnspedagogik och skola

Arrangörer: Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet och Nordisk kulturkontakt

Program och anmälan. Anmäl dig senast 7.11.2019.

Kontakt: överinspektör Susanne Ahlroth, susanne.ahlroth@avi.fi, tfn 0295 018 762

 

Begåvade elever i skolan – vart är vi på väg? i Helsingfors 21.11.2019
Inom utbildningsfältet börjar man mer och mer uppmärksamma behoven också hos de elever som kan anses som särbegåvade.

Olika modeller prövas för att både hitta dem som behöver extra utmaningar, men också för att veta hur man bäst ska bemöta deras behov.

Under denna fortbildningsdag får vi ta del av den senaste forskningen inom detta område, höra om två modeller som man jobbat med på fältet och också om en undersökning som är på gång inom ämnet.

Tid: Torsdag 21.11.2019 kl. 10.00-15.30, morgonkaffe från kl. 9.30

Plats: Helsingfors, Bangårdsvägen 9, Regionförvaltningsverket, Senatfastigheters mötesutrymmen, auditoriet

Målgrupp: Lärare, rektorer och tjänstemän inom den grundläggande utbildningen

Program och anmälan. Anmäl dig senast 12.11.2019

Kontakt: överinspektör Ann-Sofi Loo, ann-sofi.loo@avi.fi, tfn 0295 018 810

 

AKK-mässan i Helsingfors 27.11.2019
Under årets AKK-mässa ligger fokus på tillgänglighet. Under mässan får du bekanta dig med verktyg och material som stöder kommunikation, inklusion och vidareutveckling.

Stöd för kommunikation kan behövas i livets alla skeden. Från tidig språkutveckling, under de sociala ungdomsåren, och för att förverkliga delaktigheten i samhället som vuxen. Med detta livsperspektiv i åtanke erbjuder AKK de bästa förutsättningarna – så att alla kan kommunicera på bästa möjliga sätt.

Programmet består av föreläsning, workshop, utställare och mingel. Det är också möjligt att via streaming ta del av keynote föreläsningarna. Mässan riktar sig till flera olika målgrupper.

På AKK-mässans egna webbsida hittar du mera information om programmet och hur du anmäler dig. Anmäl dig senast 11.11.2019.

Arrangörer för mässan är Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet, Arcada, Folkhälsans center för kompletterande kommunikation och pedagogik, FDUV, Helsingfors universitetssjukhus, Lärum och Valteri Skilla.

Kontakt: IKT-pedagog Fredrik Åman, fredrik.aman@avi.fi, tfn 0295 018 619

 


Livslång vägledning

En central del av det livslånga lärandets och det kontinuerliga lärandets koncept är den livslånga vägledningen, förkortat LIV. Vägledning är sektoröverskridande verksamhet och koordineras av Regionförvaltningsverket för de svensk- och tvåspråkiga tjänsternas del och av NTM-centralerna på finska. Läs mer om livslång vägledning på vår webbplats.

Aktuellt inom vägledningen just nu:

 

LIV-sektionernas sammankomst 6.9.2019
Den första gemensamma sammankomsten för alla LIV-sektioner i landet ordnas 6.9.2019. Målsättningen är att stärka LIV-gruppernas möjligheter till fortsatt god samverkan och möjlighet att påverka utvecklingen av vägledningen i sin region.

Vi får också glimtar av internationella och nationella framtidsutsikter inom LIV-verksamheten. Under sammankomsten diskuterar LIV-sektionerna de fokusområden inom vägledningen som man vill utveckla och påverka, både regionalt och nationellt. LIV-sektionerna samlas lokalt på olika håll och samverkar genom Skype.

Kontakt: överinspektör Disa Widell, disa.widell@avi.fi, tfn 0295 018 621

 

Bättre tjänster för unga, del 2 i Tammerfors 14.11.2019
I januari ordnade svenska enheten tillsammans med projektet Kohtaamo och de tre ministerierna UKM, ANM och SHM ett seminarium för att utveckla de svenskspråkiga ungdomstjänsterna.

Ett uppföljningsseminarium är under arbete och ordnas i Tammerfors 14.11.2019. Anteckna gärna datum redan nu! Närmare information följer.

Kontakt: överinspektör Michael Mäkelä, michael.makela@avi.fi, tfn 0295 018 616

 

Vägledardagarna i Åbo 18–19.3.2020
Vägledardagarna är en allfinlandssvensk konferens som samlar alla vägledare och studiehandledare i Svenskfinland till gemensam fortbildning och samverkan. De följande vägledardagarna ordnas i Åbo 18–19.3.2020. Anteckna datum redan nu och väl mött i Åbo!

Kontakt: överinspektör Carola Bryggman, carola.bryggman@avi.fi, tfn 0295 018 612

 


Gymnasieturné

GLP2021, nya gymnasielagen och penkis-videorelease i Tammerfors 28.11.2019

I höst ordnas en turné om gymnasiets nya läroplansgrunder och det svenska tillfället är i Tammerfors 28.11.2019. Under dagen studerar vi också den nya gymnasielagen.

Turnén ordnas i samarbete med Utbildningsstyrelsen, undervisnings- och kulturministeriet samt regionförvaltningsverken.

I Tammerfors publicerar vi dessutom svenska enhetens informationsstyrningsvideo kring penkis, bänkskuddardagen som traditionsenligt ordnas under gymnasietiden.

Det blir en fortbildningsvideo och ett diskussionsunderlag för lärare att använda tillsammans med sina studerande.

Rektorer, lärare och övrig personal i gymnasierna varmt välkomna till Tammerfors i november, anteckna gärna datumet redan nu!

Kontakt: överinspektör Disa Widell, disa.widell@avi.fi, tfn 0295 018 621

 


Bibliotek

Utredning: Är biblioteksutbildningen redo för 2020-talet?
Biblioteksutbildning på svenska och rekrytering av svenskspråkig bibliotekspersonal är tema för en utredning som Svenska kulturfonden har beställt. Utredningsarbetet börjar i april och ska vara klart till årsskiftet.

Utredningen har tillkommit på initiativ av och görs i samarbete med Finlands svenska biblioteksförening och Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet.

Idag finns endast en svenskspråkig biblioteksutbildning i Finland: studier i informationsvetenskap vid Åbo Akademi. Vid ÅA kan ämnet läsas högst till kandidatnivå på svenska. På finska finns det vid sidan av kandidat- och magisterprogram på högskolenivå också möjlighet att utbilda sig vid både yrkeshögskola och institut. Dessa utbildningar saknas på svenska.

Bibliotekens uppdrag omfattar idag mycket annat än arbete med samlingarna. Bland annat publikarbete har under senare år blivit en del av biblioteksjobbet. Motsvarar utbildningen i informationsvetenskap de krav som biblioteksarbetet i praktiken ställer?

Utredningen ser också på tendenser inom bibliotekens rekrytering. Då bibliotekslagen förnyades år 2017 slopades de strikta behörighetskraven för biblioteksanställda. I den nya lagtexten finns istället ett betydligt lägre minimikrav på behörigheten. Vilka effekter har den ändrade lagstiftningen på rekryteringen av svenskspråkig personal?

Informatiker Maria Grundvall har utsetts till utredare och hon ska kartlägga

  • hur den svenskspråkiga biblioteksutbildningen i Finland motsvarar arbetsuppgifterna vid allmänna bibliotek
  • kommunernas möjligheter att rekrytera svenskspråkig personal

Arbetet med utredningen börjar i april och utredningen presenteras med åtgärdsförslag på ett seminarium vid årsskiftet 2019-2020. I utredningen ingår bland annat intervjuer med utbildare och rekryterare och en enkät till svenskspråkiga biblioteksanställda.

Information:
Maria Grundvall, informatiker, utredare, biblioteksutredning@gmail.com
Karolina Zilliacus, ordförande, Finlands svenska biblioteksförening, karolina.zilliacus@pargas.fi
Susanne Ahlroth, överinspektör, Regionförvaltningsverket, susanne.ahlroth@avi.fi
Anna Wilhelmson, ombudsman, kultur, Svenska kulturfonden, anna.wilhelmson@kulturfonden.fi


Lagkunskap

Hur påverkar GDPR verksamheten inom småbarnspedagogiken?
Under hösten bad Regionförvaltningsverket in frågor gällande GDPR och småbarnspedagogik. Vi fick in många frågor och tackar för aktiviteten. Frågorna bearbetades till en videointervju med Vera Fovet, jurist och sakkunnig i GDPR-frågor. Materialet är 12 minuter och fungerar bra för intern fortbildning eller som diskussionunderlag. Materialet kan även användas i skolor som har liknande frågeställningar.

Hoppas ni känner att era frågor blev besvarade. Ifall det finns någon fråga ni ännu önskar svar på har Vera lovat försöka besvara dem också. Ni når henne på vera.fovet@gmail.com.
Se inspelningen!

Korrigering av 75 § 1-3 mom i lagen om småbarnspedagogik (540/2018)
Under den fortbildning om lagen om småbarnspedagogik som Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet ordnade 12.9.2018 framkom det att det i lagen om småbarnspedagogik fanns en miss i den svenskspråkiga översättningen. Regionförvaltningsverket har påpekat problematiken och undervisnings- och kulturministeriet har korrigerat översättningen som tekniskt fel.

Det här betyder att den som var behörig barnträdgårdslärare (272/2005, 7§) då nya lagen trädde i kraft 1.9.2018 är behörig både som lärare inom småbarnspedagogik och som socionom inom småbarnspedagogik.

För de studerande som har antagits till utbildningen före 1.9.2018 och som slutför sina studier senast den 31 juli 2023 gäller samma princip, dvs. barnträdgårdslärarstuderande och de som studerar sociologi (i vilken ingår studier med inriktning på förskolepedagogik och socialpedagogik i den omfattning som närmare föreskrivs genom förordning av statsrådet) blir behöriga både som lärare inom småbarnspedagogik och som socionom inom småbarnspedagogik.

Rättelsetexten hittar du här.

Kontakt: överinspektör Malin Eriksson, malin.eriksson@avi.fi, tfn 0295 018 618


Kom ihåg att ge ditt samtycke!

Fortsätt få vårt nyhetsbrev och information om våra fortbildningar, GDPR
För att du i fortsättningen ska få vårt nyhetsbrev och information om vår fortbildning direkt till din e-post behöver vi ditt samtycke. Tack till alla som redan gett sitt samtycke!
EU:s nya dataskyddsförordning GDPR träder i kraft 25.5.2018. Därför måste vi på Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet kunna visa hur vi behandlar dina personuppgifter, alltså din e-postadress.  

 

Ge ditt samtycke här så får du vårt nyhetsbrev och information om de fortbildningar som intresserar dig också framöver.


 

Regional information


Uppdaterad

Genvägar