› Tillbaka till den grafiska version

Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet

Till svenska enhetens ansvarsområden hör svenskspråkig utbildning och småbarnspedagogik, väglednings- och bibliotekstjänster, säkerhet och beredskap samt rättsskydd. Fortbildning för personalen inom undervisnings- och biblioteksväsendet är ett viktigt uppdrag för oss. Våra uppgifter styrs av gällande lagar och regeringsprogram.

Enhetens personal finns i Vasa, Helsingfors och Åbo och har hela Fastlands-Finland som verksamhetsområde. Vi informerar regelbundet om verksamheten via våra nyhetsbrev, vår webbplats och Facebook. Ta gärna kontakt!

Marianne West-Ståhl
Direktör


 

AKTUELLT

 

Svenska enhetens fortbildningar erbjuds som webbinarier i höst
Coronavirusläget har försämrats och distansarbete rekommenderas i flera delar av landet. För att förhindra smittspridningen kommer svenska enheten för bildningsväsendet inte att ordna fortbildningar, nätverksmöten eller andra tillfällen som förutsätter fysisk närvaro under höstterminen.

En stor del av de planerade fortbildningarna ordnas som webbinarier. Alla som redan har anmält sig till höstens fortbildningar får besked om arrangemangen via e-post. Även nätverksmöten ordnas digitalt.

För att försäkra att vårt material möter webbtillgänglighetskraven kommer vi i regel inte att spela in och publicera webbinarier i fortsättningen.

 

Nyheter gällande enhetens personal
Överinspektör Ann-Sofi Loo är tjänstledig till slutet av januari 2021 och vikarieras av Cecilia Ekqvist. Cecilias uppgifter sköts under tiden av Jirka Sabel som anställts som planerare från 24.8.2020.

Vi hälsar Jirka välkommen till enheten och önskar Cecilia lycka till med det nya uppdraget.

 

Bildningspodden
Svenska enheten har nu en egen podcast! I Bildningspodden diskuterar vi varierande och aktuella teman från bildningsfältet.

Hur kan kultursidan i kommunen stöda den pedagogiska personalen i deras uppdrag? Bland annat det här diskuterar kultursekreterare Lotta Lerviks i Raseborg med överinspektör Malin Eriksson i det senaste avsnittet av Bildningspodden.

Lyssna på podden här.

Du hittar oss också på Spotify, Apple Podcasts, Deezer mm. Prenumerera på podden, så missar du inte ett avsnitt och ta gärna kontakt om du har du önskemål och förslag på teman.

Kontakt: kommunikatör Oskar Karlsson, oskar.karlsson@avi.fi, 0295 018 071

 

Svenska enheten med i internationellt projekt kring fortbildning
Svenska enheten deltar i ett Erasmus+ -projekt som heter Maailmalle yhdessä liikkuen åren 2020–2023 tillsammans med tre andra regionförvaltningsverk och flera skolor och daghem i norra Finland.

Genom projektet strävar enheterna för utbildning och kultur vid regionförvaltningsverken att utveckla sin fortbildningsverksamhet och informationsstyrning genom att ta intryck från skolutveckling, utbildningsförvaltning och småbarnspedagogik på olika håll i Europa.

Projektet stöder även skolor och daghem i internationaliseringen av sin verksamhet. Projektet lyfter teman som välmående, undervisningens metoder, hållbarhet (EKO-skolor/EKO-daghem), ledarskap samt mångsidiga språkkunskaper.

Regionförvaltningsverket i Norra Finland koordinerar projektet och gjorde följande pressmeddelande 22.10.2020. Läs pressmeddelandet här.

Kontaktperson vid Regionförvaltningsverkens svenska enhet är Disa Widell.

Kontakt: överinspektör Disa Widell, disa.widell@avi.fi, tfn 0295 018 621, Regionförvaltningsverket

 

Enkäter om ordnande av grundläggande utbildning och småbarnspedagogik under hösten 2020
Undervisnings- och kulturministeriet samlade under våren, i samarbete med Regionförvaltningsverken, information om ordnandet av småbarnspedagogikoch  grundläggande utbildning under och efter undantagsförhållandena via enkäter som skickades till kommunerna varje vecka.

Eftersom Covid19-situationen fortsätter görs datainsamlingen igen under hösten 2020 för att skapa en uppdaterad lägesbild och svara på behovet av information som grund för beslutsfattande. Uppgifterna används också i myndigheternas kommunikation.

Datainsamlingen för den grundläggande utbildningen genomförs i allmänhet varannan vecka medan datainsamlingen för småbarnspedagogiken genomförs efter situationens behov.

Du kan bekanta dig med rapporterna på Regionförvaltningsverkens webbplats.

Kontakt: kommunikatör Oskar Karlsson, oskar.karlsson@avi.fi, tfn 0295 018 071

 

UKM och RFV samlar svar på ofta förekommande frågor på sina webbplatser
Coronaviruset och dess spridning väcker frågor inom småbarnspedagogiken, i skolorna, läroanstalterna, högskolorna och biblioteken.

Undervisnings- och kulturministeriet har samlat information och svar på ofta förekommande frågor på sin webbplats.

Vanliga frågor som gäller skolor och undervisning finns på Regionförvaltningsverkens webbplats.

Tveka inte att ta kontakt med oss om du har ytterligare frågor.

 


Kommande fortbildning

Fortbildningar

Regionförvaltningsverkets fortbildningar är avgiftsfria och ordnas digitalt tillsvidare. Du hittar fortbildningarna och anmälningslänkarna i fortbildningskalendern. Du kan också beställa inbjudningar till RFV:s fortbildningar direkt till din e-post här.

Varmt välkomna!

Kontakt: överinspektör Disa Widell, disa.widell@avi.fi, tfn 0295 018 621

 

Syns vi? Hörs vi? Hur når vi igenom bruset? – Virtuell studiecirkel om kommunikation och marknadsföring på bibliotek
Tycker du att marknadsföring är viktigt och skulle vilja bli bättre på det?

Kom med på studiecirkel!

Studiecirkeln leds av författaren, universitetsadjunkt Malin Utter och utbildare, coach och författare Päivi Jokitalo. Studiecirkeln bygger på Malin Utters bok med samma namn.

Studiecirkeln ordnas som ett inledande och avslutande webbinarium 9.12.2020 och 10.3.2021 med Malin Utter och två cirkelträffar 13.1 och 3.2.2021 tillsammans med Päivi Jokitalo.

Inbjudan och anmälan:  Anmäl dig senast 4.12.2020

Kontakt: överinspektör Susanne Ahlroth, susanne.ahlroth@avi.fi, tfn 0295 018 762

 

Videoföreläsning: Fjärrkommunikation för personer med kommunikationssvårigheter
På grund av det rådande coronaläget ordnades ingen AKK-mässa i Åbo, istället ser vi fram emot att få träffas 25.11.2021.

Under årets AKK-mässa skulle Margret Buchholz, specialistarbetsterapeut (ergoterapeut) på Dart kommunikations- och dataresurscenter Sahlgrenska Universitetssjukhuset och lektor vid Göteborgs universitet, föreläsa under rubriken Fjärrkommunikation för personer med kommunikationssvårigheter.

Nu kan du ta del av hennes föreläsning som en 17 minuter lång videoinspelning. I sin föreläsning diskuterar Margret hur den för oss viktiga fjärrkommunikationen, dvs. möjligheten att kommunicera med någon som inte är i samma rum, kan vara utmanande ifall du har en kommunikativ funktionsnedsättning.

Vad betyder detta för individens självbestämmande och delaktighet?

Kontakt: IKT-pedagog Fredrik Åman, fredrik.aman@avi.fi, tfn 0295 018 619

 

Registrering av privat småbarnspedagogik - en nätkurs 
Den privata småbarnspedagogiken är registreringspliktig verksamhet. Serviceproducenten ska lämna en skriftlig anmälan till den kommunala tillsynsmyndigheten innan verksamheten inleds eller ändras. Processen han kännas invecklad och byråkratisk men baserar sig på lagen om småbarnspedagogik. För att underlätta processen erbjuder vi en nätkurs.  

Nätkursen behandlar hur anmälan av privat småbarnspedagogik görs steg för steg.  Också de bilagor som ska bifogas anmälan behandlas noggrant.  Du kan återkomma till plattformen och avlägga kursen så många gånger du vill och i den ordning du önskar. Kursinnehållet uppdateras kontinuerligt. 

Registrering och mer information 

För nätkursen används plattformen Easygenerator. Då du anmäler dig till kursen via Lyyti får du länken till nätkursen. 

Kontakt: överinspektör Malin Eriksson, malin.eriksson@avi.fi, tfn 0295 018 618

 

Save the date: Nätverksträffen för ledare inom småbarnspedagogik 2021
På grund av det rådande Coronaläget ordnas AKK-mässan hösten 2021.

Den planerade keynote-föreläsningen med Margret Buchholz (lektor vid Göteborgs universitet) publicerar vi som en videoföreläsning i november 2020.

Kontakt: överinspektör Malin Eriksson, malin.eriksson@avi.fi, tfn 0295 018 618

 


Livslång vägledning

En central del av det livslånga lärandets och det kontinuerliga lärandets koncept är den livslånga vägledningen, förkortat LIV. Vägledning är sektoröverskridande verksamhet och koordineras av Regionförvaltningsverket för de svensk- och tvåspråkiga tjänsternas del och av NTM-centralerna på finska. Läs mer om livslång vägledning på vår webbplats.

 


Bibliotek

 

Bibliotekens breda uppdrag och att kunna ge service också på svenska
I utredningen Det breda uppdraget, om utbildning, rekrytering och arbete på allmänna bibliotek på svenska, framgår resultat som är oroande och påverkar den jämlika tillgången till och kvaliteten på svenskspråkiga bibliotekstjänster.

Problemen är mångfasetterade och omfattar ett stort antal aktörer.

I ett blogginlägg kommenterar Susanne Ahlroth utredningen, som regionförvaltningsverket var med och initierade.

Kontakt: överinspektör Susanne Ahlroth, susanne.ahlroth@avi.fi, tfn 0295 018 762

 


Lagkunskap

Korrigering av 75 § 1-3 mom i lagen om småbarnspedagogik (540/2018)
Under den fortbildning om lagen om småbarnspedagogik som Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet ordnade 12.9.2018 framkom det att det i lagen om småbarnspedagogik fanns en miss i den svenskspråkiga översättningen. Regionförvaltningsverket har påpekat problematiken och undervisnings- och kulturministeriet har korrigerat översättningen som tekniskt fel.

Det här betyder att den som var behörig barnträdgårdslärare (272/2005, 7§) då nya lagen trädde i kraft 1.9.2018 är behörig både som lärare inom småbarnspedagogik och som socionom inom småbarnspedagogik.

För de studerande som har antagits till utbildningen före 1.9.2018 och som slutför sina studier senast den 31 juli 2023 gäller samma princip, dvs. barnträdgårdslärarstuderande och de som studerar sociologi (i vilken ingår studier med inriktning på förskolepedagogik och socialpedagogik i den omfattning som närmare föreskrivs genom förordning av statsrådet) blir behöriga både som lärare inom småbarnspedagogik och som socionom inom småbarnspedagogik.

Rättelsetexten hittar du här.

Kontakt: överinspektör Malin Eriksson, malin.eriksson@avi.fi, tfn 0295 018 618

 


Kom ihåg att ge ditt samtycke!

Fortsätt få vårt nyhetsbrev och information om våra fortbildningar, GDPR
För att du i fortsättningen ska få vårt nyhetsbrev och information om vår fortbildning direkt till din e-post behöver vi ditt samtycke. Tack till alla som redan gett sitt samtycke!
EU:s nya dataskyddsförordning GDPR trädde i kraft 25.5.2018. Därför måste vi på Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet kunna visa hur vi behandlar dina personuppgifter, alltså din e-postadress.  

Ge ditt samtycke här så får du vårt nyhetsbrev och information om de fortbildningar som intresserar dig också framöver.

 


 

Uppdaterad

Genvägar