Egenkontrollen vid detaljhandel

En förutsättning för att få detaljhandelstillstånd är att en plan för egenkontroll har utarbetats. Även innehavare av giltigt detaljhandelstillstånd ska utarbeta en skriftlig plan för egenkontroll samt iaktta den och föra bok över genomförandet. Planen ska hållas uppdaterad.

Med egenkontroll avses arrangemang som syftar till att säkerställa att näringsverksamheten bedrivs på det sätt som lagstiftningen kräver. Planen för egenkontroll ska innehålla en beskrivning av vilka riskerna är för de negativa effekter som avses i alkohollagen, hur det övervakas att lagen iakttas, hur de risker som är förknippade med kritiska situationer hanteras och hur upptäckta brister åtgärdas.

Detaljhandelsställen med gällande detaljhandelstillstånd som beviljats innan den nya alkohollagen trädde i kraft ska ha en färdigställd plan för egenkontroll enligt den nya lagen senast 31.12.2018.

Valvira och regionförvaltningsverken har i samarbete med alkoholnäringen utarbetat en blankett för planen för egenkontroll. Genom att noggrant fylla i och uppdatera blanketten kan tillståndshavaren uppfylla de krav som ställts för planen för egenkontroll.

Planen för egenkontroll och det i alkohollagen avsedda tillståndet som gäller verksamhetsstället ska hållas tillgängliga för personalen som arbetar enligt planen samt för tillsynsmyndigheterna.

Enligt Social- och hälsovårdsministeriets förordning 27.2.2018 om tillsynen över alkohollagen berörs planen för egenkontroll av följande omständigheter:

I den plan för egenkontroll som avses i 56 § i alkohollagen ska det finnas:

1) uppgifter om tillståndshavaren och det verksamhetsställe som planen för egenkontroll gäller,

2) en anteckning om vid vilket datum planen har utarbetats och om godkännandet av tillståndshavaren;

3) uppgifter om de personer som tillståndshavaren har utsett och som ansvarar för anmälan om förändringar enligt 11 § i alkohollagen, hantering av och inlämnande till tillståndsmyndigheten av anmälningar och upplysningar enligt 62 § 4 mom. i alkohollagen samt för det allmänna genomförandet och iakttagandet av planen för egenkontroll;

4) en utredning om hur personalens kompetens enligt 57 § i alkohollagen säkerställs och om hur bokföringen av utbildning och kompetens är ordnad;

5) en utredning om hur tillståndshavaren och den person som ansvarar för genomförandet av planen för egenkontroll övervakar iakttagandet av planen för egenkontroll och de bestämmelser som gäller personalen.

Tillståndshavaren ska också presentera en plan över åtgärder som ska vidtas i kritiska situationer samt med anledning av myndigheternas synpunkter, en plan för årlig utvärdering av genomförandet av planen för egenkontroll samt en plan för att hålla planen uppdaterad.  Om planen för egenkontroll ändras, ska tidpunkten för ändringen kunna utredas i efterhand.

Planen för egenkontroll samt det tillstånd eller godkännande som avses i alkohollagen ska hållas tillgängliga för personalen som arbetar enligt planen samt för tillsynsmyndigheterna.

Planen för egenkontroll av detaljhandel med alkoholdrycker ska innehålla:

1) en beskrivning av lagringen av alkoholdryckerna och lagerlokalerna;

2) en beskrivning av verksamhetsidén för detaljhandeln och vid behov en beskrivning av prioriteringarna och riskerna i den övervakning som gäller detaljhandelsställets läge;

3) en beskrivning av hur alkoholdryckerna är placerade på detaljhandelsstället, om inte alkoholdryckerna genomgående placeras på sådana hyllor eller i sådana avdelningar i butiken som är avsedda för alkoholdrycker;

4) en beskrivning av ordnandet av detaljhandelsverksamheten samt av kassa- och försäljningsarrangemangen,

5) en beskrivning av de uppgifter som tillståndshavaren har beslutat att den ansvariga föreståndaren eller den andra för uppgiften utsedda personen ska utföra samt en plan angående personalens storlek och uppgifter när det gäller tillsynen på detaljhandelsstället av efterlevnaden av förbuden och skyldigheterna enligt 35, 37 ja 38 § i alkohollagen

6) en beskrivning av rutinerna för iakttagandet av försäljningstiderna;

7) en beskrivning av försäljningsarrangemangen i fråga om alkoholpreparaten enligt 55 § 2 mom. i alkohollagen samt en beskrivning av var i butiken preparaten är placerade.

 

Uppdaterad