Egenkontroll

En förutsättning för att få serveringstillstånd är att en plan för egenkontroll har utarbetats. Även innehavare av giltigt serveringstillstånd ska utarbeta en skriftlig plan för egenkontroll samt iaktta den och föra bok över genomförandet. Planen ska hållas uppdaterad.

Med egenkontroll avses arrangemang som syftar till att säkerställa att näringsverksamheten bedrivs på det sätt som lagstiftningen kräver. Planen för egenkontroll ska innehålla en beskrivning av vilka riskerna är för de negativa effekter som avses i alkohollagen, hur det övervakas att lagen iakttas, hur de risker som är förknippade med kritiska situationer hanteras och hur upptäckta brister åtgärdas.

Serveringsställen med gällande serveringstillstånd som beviljats innan den nya alkohollagen trädde i kraft ska ha en färdigställd plan för egenkontroll enligt den nya lagen senast 31.12.2018.

Valvira och regionförvaltningsverken har i samarbete med alkoholnäringen utarbetat en blankett för planen för egenkontroll. Genom att noggrant fylla i och uppdatera blanketten kan tillståndshavaren uppfylla de krav som ställts för planen för egenkontroll.

Planen för egenkontroll och det i alkohollagen avsedda tillståndet som gäller verksamhetsstället ska hållas tillgängliga för personalen som arbetar enligt planen samt för tillsynsmyndigheterna, liksom även den till planen bifogade bokföringen över personalens kompetens enligt alkohollagen. Bokföringen kan basera sig på kopior av serveringspass (eller andra intyg) som visats upp för tillståndshavaren eller en förteckning över de personer som visat upp ett serveringspass för tillståndshavaren (eller ett annat intyg som påvisar kompetens).

Enligt Social- och hälsovårdsministeriets förordning 27.2.2018 om tillsynen över alkohollagen berörs planen för egenkontroll av följande omständigheter:

I den plan för egenkontroll som avses i 56 § i alkohollagen ska det finnas:

1) uppgifterna för tillståndshavaren och för det verksamhetsställe som planen för egenkontroll gäller,

2) en anteckning om vid vilket datum planen har utarbetats och om godkännandet av tillståndshavaren;

3) uppgifter om de personer som tillståndshavaren har utsett och som ansvarar för anmälan om förändringar enligt 11 § i alkohollagen, hantering av och inlämnande till tillståndsmyndigheten av anmälningar och upplysningar enligt 62 § 4 mom. i alkohollagen samt för det allmänna genomförandet och iakttagandet av planen för egenkontroll;

4) en utredning om hur personalens kompetens enligt 57 § i alkohollagen säkerställs och om hur bokföringen av utbildning och kompetens är ordnad;

5) en utredning om hur tillståndshavaren och den person som ansvarar för genomförandet av planen för egenkontroll övervakar iakttagandet av planen för egenkontroll och de bestämmelser som gäller personalen.

Tillståndshavaren ska också presentera en plan över åtgärder som ska vidtas i kritiska situationer samt med anledning av myndigheternas synpunkter, en plan för årlig utvärdering av genomförandet av planen för egenkontroll samt en plan för att hålla planen uppdaterad.  Om planen för egenkontroll ändras, ska tidpunkten för ändringen kunna utredas i efterhand.

Planen för egenkontroll och det tillstånd eller godkännande som avses i alkohollagen ska hållas tillgängliga för personalen som arbetar enligt planen samt för tillsynsmyndigheterna.

En plan för egenkontroll för servering av alkoholdrycker ska innehålla:

1) en beskrivning av lagringen av och lagerlokalerna;

2) en beskrivning av verksamhetsidén för serveringsstället och vid behov en beskrivning av prioriteringarna

och riskerna i den övervakning som gäller serveringsställets läge;

3) beskrivning av de uppgifter som tillståndshavaren har beslutat att den ansvariga föreståndaren eller andra för uppgiften utsedda personen ska utföra samt en plan angående personalens storlek och uppgifter när det gäller tillsynen av efterlevnaden av förbuden och skyldigheterna enligt 35–38 § i alkohollagen samt en plan för övervakningen av ordningen på serveringsstället under serveringstiden,

4) en beskrivning av ordnandet av detaljhandelsverksamheten samt av kassa- och försäljningsarrangemangen, om det vid serveringsstället bedrivs detaljhandel med alkoholdrycker.

En plan för egenkontroll för servering av alkoholdrycker ska dessutom innehålla:

1) uppgifter om det av tillståndshavaren fastställda maximala kreditbeloppet samt om övervaknings- och verksamhetssätten, om alkoholdrycker säljs på kredit till kunderna på något annat sätt än genom allmänt använda kortbetalningstjänster eller betalningsapplikationer eller i samband med programtjänster eller i anslutning till inkvarteringsrum;

2) uppgifter om den av tillståndshavaren fastställda maximala portion som får säljas åt gången per kund,  om den tillåtna portionen är större än fyra basportionen enligt 41 § 3 mom. i alkohollagen;

3) en beskrivning av uppföljningen av antalet kunder enligt 45 § 1 mom. i alkohollagen, av genomförandet av ordningsövervakningen samt av de uppgifter som har ålagts ordningsvakterna, om serveringen förlängs på förlängd tid.

 

Uppdaterad