Registret över företagstjänster

En ny penningtvättslag, dvs. en lag om förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism (444/2017), trädde i kraft 3.7.2017. Lagen ersätter lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism (503/2008). I och med den nya lagen kommer regionförvaltningsverket i Södra Finland att införa ett nytt tillsynsregister för penningtvätt från och med 1.7.2019. Det nya tillsynsregistret för penningtvätt ersätter valutaväxlingsregistret och företagstjänsteregistret enligt den gamla lagen. Bestämmelserna för registren enligt den gamla lagen gäller fram till dess att bestämmelserna för det nya tillsynsregistret för penningtvätt träder i kraft. De som noterats i valutaväxlings- och företagstjänsteregistren ska ansöka om att bli noterade i det nya tillsynsregistret för penningtvätt senast 1.1.2020. I och med den nya lagen ändras förutsättningarna för registrering så att man vid bedömningen av tillförlitligheten hos tillhandahållare av valutaväxling och företagstjänster även beaktar efterlevnaden av lagstadgade betalningsförpliktelser samt uppgifterna i utsökningsregistret. För sin bedömning av efterlevnaden av betalningsförpliktelser får regionförvaltningsverket information direkt från Skatteförvaltningens enhet för utredning av grå ekonomi. Mer detaljerade riktlinjer gällande registreringen kommer att meddelas senast i början av året 2019.

Verksamhet som kräver registrering

Regionförvaltningsverket i Södra Finland (RFV) för ett landsomfattande register över dem som erbjuder kapitalförvaltnings- och företagstjänster (registret över företagstjänster).

Den som erbjuder kapitalförvaltnings- och företagstjänster ska göra en anmälan till registret över företagstjänster innan verksamheten inleds. Det är en straffbar handling att bedriva verksamhet utan att vara registrerad. Dessutom bör man utan dröjsmål meddela regionförvaltningsverket om det sker ändringar i uppgifterna som är anmälda till registret.

I Finland är det i praktiken handel med färdiga bolag och tillhandahållande av adresstjänster, det vill säga tjänster som säte, företags- eller postadress, administrativ adress eller andra motsvarande tjänster (punkterna 1 och 3 nedan), som är sådan verksamhet som ska införas i registret över företagstjänster. I lagstiftningen avses med tillhandahållande av kapitalförvaltnings- och företagstjänster:

 1. Bildande av företag eller andra typer av juridiska personer. I praktiken är det då snarast fråga om handel med så kallade färdiga bolag. Registrering behövs inte då man bara hjälper till vid bildande av företag eller annan juridisk person.
 2. Vara, eller ordna så att annan person är direktör, styrelseledamot eller bolagsrättsligt ansvarig ("company secretary") i ett företag, bolagsman i ett personbolag eller i motsvarande ställning i annan juridisk person.
 3. Tillhandahållande av säte, företags- eller postadress, administrativ adress eller andra motsvarande tjänster till ett företag, personbolag eller någon annan form av juridisk person eller juridisk konstruktion.
 4. Förvaltning av en klassisk trust eller liknande juridisk konstruktion eller åtgärder för att någon annan person ska sköta förvaltningen av sådan.
 5. Att vara nominell aktieägare för en verklig huvudmans räkning eller åtgärder för att någon annan person ska vara det då det inte är fråga om företag som är noterat på en reglerad marknad som omfattas av informationsskyldighet i överensstämmelse med gemenskapslagstiftningen eller motsvarande internationella normer.

Verksamhet som avses i punkterna 2, 4 och 5 kan i praktiken inte utövas i Finland. En finsk rapporteringsskyldig kan erbjuda dylika tjänster till utlandet men då ska den rapporteringsskyldiga göra en anmälan till registret i Finland.

Registreringsskyldigheten gäller inte advokater, revisorer eller dem som biträder dem. Med advokat avses en advokat som är inskriven som medlem i advokatförteckningen hos landets allmänna advokatförening. Med revisor avses en revisor enligt revisionslagen (459/2007) (CGR-revisor och CGR-sammanslutning samt GRM-revisor och GRM-sammanslutning).

Förutsättningar för att bli registrerad

För att kunna införas i registret krävs att den sökande har rätt att utöva näring i Finland och att den sökande utgående från tillgänglig utredning anses vara tillförlitlig.

Om en fysisk person som är sökande, eller sökande som är medlem i styrelsen eller förvaltningsrådet, verkställande direktör, ansvarig bolagsman eller i någon annan motsvarande ställning eller verklig förmånstagare i en sammanslutning eller stiftelse, genom en lagakraftvunnen dom under de senaste fem åren blivit dömd till fängelsestraff eller under de senaste tre åren blivit dömd till böter för ett brott som kan anses visa att personen i fråga är uppenbart olämplig som tillhandahållare av kapitalförvaltnings- och företagstjänster betraktas den sökande inte som tillförlitlig.

En sökande anses inte heller vara tillförlitlig om den genom sitt tidigare agerande i övrigt har visat sig vara uppenbart olämplig som tillhandahållare av kapitalförvaltnings- och företagstjänster. En dom som inte vunnit laga kraft eller en dom som är äldre än fem år, men som kan vara av betydelse för den totala lämplighetsbedömningen, kan vara en sådan omständighet. Brott som visar att sökanden är olämplig att tillhandahålla kapitalförvaltnings- och företagstjänster är exempelvis brott i samband med penningtvätt eller finansiering av terrorism och brott som gäller försummelse av skyldigheter i anslutning till affärsverksamhet och brott som är jämförliga med bedrägeri och förskingring.

Regionförvaltningsverket kontrollerar uppgifterna i personernas straff- och bötesregister för att utreda att personerna är tillförlitliga. Regionförvaltningsverket inhämtar å tjänstens vägnar uppgifterna för personer som är bosatta i Finland. Om det i sökandens förvaltning eller ägarkrets ingår person som inte bor i Finland eller person som under de senaste tio åren varit fast bosatt utomlands ska ett intyg över uppgifterna i straff- och bötesregistret i personens hemstat och en officiell översättning av intyget till finska eller svenska för personen bifogas ansökan.

Uppgifter som införs i registret

I registret över företagstjänster införs följande uppgifter:

 • en privat näringsidkares fullständiga namn och personbeteckning eller, i avsaknad av sådan, födelsetid och medborgarskap samt firma, eventuell bifirma som används i verksamheten, företags- och organisationsnummer och besöksadress till varje driftställe där verksamhet bedrivs;
 • en finsk juridisk persons firma, eventuell bifirma som används i verksamheten, företags- och organisationsnummer och besöksadress till varje driftställe där verksamhet bedrivs;
 • firma och företags- och organisationsnummer för en filial som av en utländsk juridisk person är registrerad i Finland och besöksadress till varje driftställe där verksamhet bedrivs;
 • namn och personbeteckning eller, i avsaknad av sådan, födelsetid och medborgarskap för filialens representant;
 • fullständigt namn, personbeteckning eller, i avsaknad av sådan, födelsetid och medborgarskap för de personer vars tillförlitlighet har utretts;
 • registerbeteckning och registreringsdatum;
 • orsak till och tidpunkt för avförande ur registret.

I registret införs dessutom uppgifter om dem som meddelats förbud att bedriva verksamhet utan registrering.

Om det sker ändringar i uppgifterna som är anmälda till registret ska de utan dröjsmål anmälas till regionförvaltningsverket.

Registreringsansökan

Ansökningsblankett och ifyllnadsanvisningar finns på Blanketter -sidan.

Registreringen är avgiftsbelagd (avgiftstabell).

Målet är att registeranmälningar ska behandlas inom två veckor.

KONTAKTUPPGIFTER:

E-postadress: registratur.sodra(a)rfv.fi

Verksamhetsstället i Helsingfors
Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Besöksadress: Bangårdsvägen 9, Helsingfors
Postadress: Postadress: PB 150, 13101 Tavastehus

Telefon (växel) 0295 016 000
Fax 09 6150 0529

överinspektör Vesa Härmälä, tnf. 0295 016 105

inspektör Tiina Pekala, tfn 0295 016 182 (registreringsärenden)

Uppdaterad