Rättsskydd

Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet behandlar omprövningsärenden och klagomålsärenden som gäller svenskspråkig utbildning och småbarnspedagogik i hela Finland förutom Åland. Högskoleutbildning hör dock inte till regionförvaltningsverkets ansvarsområde.

 

Begäran om omprövning av beslut

Om du är missnöjd med ett beslut om en enskild elevs eller studerandes rättigheter eller skyldigheter kan du i vissa fall söka ändring i beslutet. Regionförvaltningsverket sköter omprövning av beslut inom förskoleundervisning, grundläggande utbildning, gymnasieutbildning, andra stadiets yrkesutbildning och grundläggande konstundervisning, då de gäller bland annat antagning till skolor och läroanstalter, stöd för lärande och särskilda undervisningsarrangemang. Ärenden som gäller olika förmåner, såsom skolskjutsar eller biträdestjänster, och disciplinära ärenden hör däremot till förvaltningsdomstolen. Instruktioner för hur och hos vilken myndighet du kan söka ändring ska finnas som en bilaga till beslutet du fått. Läs mer om begäran om omprövning här.

 

Avgångsbetyg och kvarstannande

Inom den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen kan du begära att regionförvaltningsverket omprövar avgångsbetyget eller ett beslut om kvarstannande på årskurs eller att studierna i gymnasiet inte kan gå vidare. Det förutsätter att du först har bett rektor ompröva beslutet. Läs mer om begäran om omprövning av bedömning här.

 

Klagomål

Klagomål är ett alternativ om du i någon annan fråga, också på ett mer allmänt plan, anser att en utbildningsanordnare inom förskola, grundläggande utbildning, gymnasium, grundläggande yrkesutbildning, vuxenutbildning, grundläggande konstundervisning eller fri bildning eller en producent av småbarnspedagogik gör eller har gjort någonting olagligt. I ett klagomålsärende kan regionförvaltningsverket inte ändra beslut eller döma ut konkreta påföljder, men regionförvaltningsverket kan ändå utreda saken och ta ställning till om förfarandet eller arrangemangen har varit korrekta. I samband med det kan regionförvaltningsverket påpeka brister i verksamheten och ge så kallad administrativ handledning till den som klagomålet gäller. Läs mer om klagomål här.

 

Juridisk vägledning och fortbildning

Svenska enheten ger juridisk vägledning på en allmän nivå och ordnar fortbildning för personal inom undervisningsväsendet i frågor som rör rättsskydd. Som en del av vägledningen publiceras på enhetens webbplats anonymiserade referat av vissa fall som enheten har behandlat och som har allmän betydelse. Referaten kan du läsa här.

Regional information

Rättsskyddsärenden vid Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet handhas av:

  • Jurist Thomas Sundell, tfn 0295 018 620

E-post: fornamn.efternamn(at)avi.fi


Uppdaterad