Rättsskydd

Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet (svenska enheten) handlägger begäran om omprövning av vissa beslut, begäran om omprövning av bedömning samt klagomål som berör det svenskspråkiga undervisningsväsendet (förskola, grundläggande utbildning, gymnasium, grundläggande yrkesutbildning, vuxenutbildning, grundläggande konstundervisning och fri bildning) och den svenskspråkiga småbarnspedagogiken.

Svenska enheten ger också allmänna råd och vägledning samt ordnar fortbildning i frågor som rör rättsskydd inom undervisningsväsendet.

Över vissa beslut som särskilt anges i utbildningslagstiftningen kan den som berörs av beslutet lämna in begäran om omprövning till regionförvaltningsverket. I sådana ärenden kan regionförvaltningsverket upphäva eller ändra det beslut som ärendet gäller. Över regionförvaltningsverkets beslut liksom över vissa andra i utbildningslagstiftningen särskilt nämnda ärenden kan besvär riktas till den regionala förvaltningsdomstolen.

Inom den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen är det möjligt att begära omprövning av slutbedömning eller ett beslut om studieframsteg och inom den grundläggande utbildningen också av ett beslut om kvarstannande på årskurs.

Förutom de ovan nämnda möjligheterna att söka ändring i beslut är det också möjligt att genom att lämna in ett klagomål be regionförvaltningsverket ta ställning till om utbildningsanordnaren i ett visst sammanhang har agerat i enlighet med gällande lag. I sitt beslut med anledning av ett klagomål kan regionförvaltningsverket inte ändra utbildningsanordnarens beslut men däremot nog påpeka brister i förfarandet och ge administrativ handledning. Över beslut gällande klagomål kan man inte besvära sig, eftersom ett sådant beslut inte direkt inverkar på någons rätt, fördel eller skyldighet.

Regional information

Rättsskyddsärenden vid Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet handhas av:

  • Jurist Thomas Sundell, tfn 0295 018 620
  • Jurist Ira Vanne, tfn 0295 018 622

E-post: fornamn.efternamn(at)avi.fi

 


Uppdaterad
Skriv ut Skriv ut
Dela