Juridisk grund för behandlingen
 

Allmän juridisk grund för behandling av personuppgifter

Behandlingen av personuppgifter vid regionförvaltningsverken sker i regel utifrån artikel 6.1e (behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i regionförvaltningsverkens myndighetsutövning) i den allmänna dataskyddsförordningen (EU 2016/679). Grunderna till behandlingen kompletteras i bestämmelserna i 4 § 1 och 2 punkten i dataskyddslagen (1050/2018). Till den del det gäller en i lag fastställd uttrycklig uppgift som regionförvaltningsverket ska utföra, grundar sig behandlingen av personuppgifter på dataskyddsförordningens artikel 6.1c om behandling av personuppgifter för att fullgöra en rättslig förpliktelse. Till exempel enligt de förpliktelser som 66 § i alkohollagen (1102/2017) ålägger regionförvaltningsverken ska vissa personuppgifter förvaras i alkoholnäringsregistret i samband med behandlingen av alkoholtillståndsansökningar.

I de fall då behandlingen av ärendet förutsätter att personuppgifter som ingår i särskilda kategorier ska behandlas, sker detta hos oss enligt artikel 9.2g i den allmänna dataskyddförordningen (EU 2016/679), det vill säga att behandlingen är nödvändig av hänsyn till ett viktigt allmänt intresse eller på grundval av nationell rätt. Denna grund kompletteras av 6 § 1 mom. 2 punkten i dataskyddslagen (1050/2018).

I samband med att du uträttar ärenden hos oss, kan vi i behandlingen av dina personuppgifter följa myndigheternas allmänna rådgivningsskyldighet enligt 8 § i förvaltningslagen (434/2003). I samband med den elektroniska ärendehanteringen kan vi behandla personuppgifter för att erbjuda dig möjligheten att uträtta dina ärenden elektroniskt i enlighet med 5–6 § i  lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet  (13/2003) och lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019).

 

Bestämmelser om regionförvaltningsverkens uppgifter finns i 4 § i lagen om regionförvaltningsverken (896/2009) och i 2 § i statsrådets förordning om regionförvaltningsverken (906/2009). Det finns dessutom noggrannare bestämmelser om våra uppgifter i flera speciallagar, där man ålagt regionförvaltningsverken verkställighets-, styrnings- och tillsynsuppgifter.

 

Uppdaterad