Omprövningsbegäran

Ändring i utbildningsanordnarens beslut söks genom omprövningsbegäran hos regionförvaltningsverket i följande fall:

Grundläggande utbildning

Enligt 42 § i lagen om grundläggande utbildning (628/1998) söks ändring i ett beslut genom omprövningsbegäran hos regionförvaltningsverket så som bestäms i förvaltningslagen om beslutet gäller:

 1. antagning av elev,
 2. rätten till undervisning i religion och livsåskådningskunskap enligt 13 § i lagen om grundläggande utbildning,
 3. anordnande av särskilt stöd enligt 17 § i lagen om grundläggande utbildning,
 4. särskilda undervisningsarrangemang enligt 18 § i lagen om grundläggande utbildning,
 5. förlängd läroplikt enligt 25 § 2 momentet i lagen om grundläggande utbildning, samt
 6. inledande av utbildning vid en annan tidpunkt enligt 27 § i lagen om grundläggande utbildning.

Ändring i ett beslut som regionförvaltningsverket har fattat med anledning av en omprövningsbegäran får sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen inom 14 dagar från delfåendet. I förvaltningsdomstolens beslut får ändring inte längre sökas genom besvär. Förvaltningsdomstolens beslut är avgiftsbelagt.

Gymnasieutbildning

Enligt 34 § i gymnasielagen (629/1998) söks ändring i ett beslut genom omprövningsbegäran hos regionförvaltningsverket så som bestäms i förvaltningslagen om beslutet gäller:

 1. antagning som studerande,
 2. särskilda undervisningsarrangemang enligt 13 § i gymnasielagen,
 3. tillgodoräknande av studier som fullgjorts i ett annat sammanhang,
 4. förlängning av den tid under vilken gymnasiets lärokurs får slutföras och när en studerande skall anses ha avgått från gymnasiet, samt
 5. rätten till undervisning i religion och livsåskådningskunskap enligt 9 § i gymnasielagen.

Ändring i ett beslut som regionförvaltningsverket har fattat med anledning av en omprövningsbegäran kan sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen inom 14 dagar från delfåendet. I förvaltningsdomstolens beslut får ändring inte längre sökas genom besvär. Förvaltningsdomstolens beslut är avgiftsbelagt.

Dessutom får enligt 15 § i lagen om anordnande av studentexamen (672/2005) rättelse i ett beslut av rektor genom vilket examinanden förvägras rätten att delta i de prov som hör till studentexamen yrkas skriftligen hos regionförvaltningsverket inom 14 dagar från delfåendet. Regionförvaltningsverkets beslut får inte överklagas.

Yrkesutbildning

Enligt 111 § i lagen om yrkesutbildning (531/2017) får man hos regionförvaltningsverket begära omprövning av ett beslut så som bestäms i förvaltningslagen om beslutet gäller:

 1. tiden för genomförande av handledande utbildning,
 2. antagning som studerande,
 3. särskilt stöd eller anpassning av bedömningen av kunnandet,
 4. avvikelse från kraven på yrkesskicklighet och målen för kunnandet,
 5. skyldighet att visa upp ett intyg över narkotikatest,
 6. rätt för den studerande att tillfälligt avbryta sina studier,
 7. situationer då en studerande ska anses ha avgått.

Ändring i ett beslut som regionförvaltningsverket har fattat med anledning av en omprövningsbegäran kan sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen inom 14 dagar från delfåendet. I förvaltningsdomstolens beslut får ändring inte längre sökas. Förvaltningsdomstolens beslut är avgiftsbelagt.

Grundläggande konstundervisning

Enligt 10 § 2 momentet i lagen om grundläggande konstundervisning (633/1998) söks ändring i ett beslut som gäller elevavgifter enligt 12 § i lagen om grundläggande konstundervisning eller elevantagning genom omprövningsbegäran hos regionförvaltningsverket så som bestäms i förvaltningslagen. Omprövningsbegäran ska göras inom 14 dagar från det att beslutet har delgetts eleven eller dennes vårdnadshavare.

Allmänt om omprövningsbegäran och tidsfrister

Beslutsfattaren är skyldig att till ett beslut som får överklagas genom omprövningsbegäran bifoga en anvisning om hur man begär omprövning. I anvisningen ges instruktioner för hur man går till väga för att söka ändring i beslutet och hur lång tidsfristen är.

Omprövningsbegäran ska lämnas till regionförvaltningsverket inom fjorton (14) dagar från delfåendet. Då tidsfristen beräknas ska den dag då delgivningen sker inte räknas med. Om den sista dagen av tidsfristen är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, julafton eller midsommarafton eller en helgfri lördag fortsätter tiden för begäran om omprövning ännu följande vardag.

Mottagaren anses ha fått del av ärendet den sjunde dagen efter det att brevet avsändes, om inte något annat visas. Ett ärende anses ha kommit till en myndighets kännedom redan den dag brevet anlände. Vid bevislig delgivning framgår delgivningsdagen av delgivnings- eller mottagningsbeviset.

Omprövningsbegäran kan på avsändarens ansvar sändas per post eller med bud. Omprövningsbegäran ska lämnas till posten i så god tid att den kommer fram senast den sista dagen av tidsfristen under tjänstetid. Omprövningsbegäran kan också sändas elektroniskt.

Exempel på uträkning av tidsfrist: Beslutet fattades 2.1.2018 och postades 5.1.2018. Ändringssökanden anses då ha fått del av beslutet 12.1.2018, eftersom delfåendet anses ha skett den sjunde dagen efter postningen, varvid postningsdagen inte medräknas. Då dagen för delfående inte räknas med har 14 dagar förflutit från delfåendet 26.1.2018, och då ska omprövningsbegäran vara regionförvaltningsverket tillhanda senast klockan 16.15. Även en omprövningsbegäran som skickas elektroniskt måste vara framme före tjänstetidens utgång.

I omprövningsbegäran ska uppges:

 • ändringssökandens namn och hemkommun
 • den postadress och det telefonnummer där ändringssökanden kan nås i ärenden som gäller omprövningsbegäran
 • vilket beslut omprövningsbegäran gäller
 • hurdan omprövning som begärs
 • på vilka grunder omprövning begärs

Till omprövningsbegäran ska bifogas:

 • beslutet i original eller som kopia
 • de handlingar som ändringssökanden åberopar som stöd för omprövningsbegäran, om de inte redan tidigare inlämnats till myndigheten

Om ändringssökandens talan förs av hans eller hennes lagliga företrädare eller ombud ska också denna persons namn och hemkommun uppges i omprövningsbegäran. Ombudet ska, om han eller hon inte är advokat eller allmänt rättsbiträde, bifoga sin fullmakt till omprövningsbegäran.  Ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet ska underteckna omprövningsbegäran.

Ett elektroniskt dokument som inkommit till en myndighet behöver inte kompletteras med en underskrift, om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och om det inte finns anledning att betvivla dokumentets autenticitet och integritet.

Kontaktinformation till regionförvaltningsverkens svenska enhet:

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland
Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet
PB 200
65101 VASA
Telefon (växel): 0295 018 450
E-post: registratur.vastra(at)rfv.fi

Regional information

Rättsskyddsärenden vid Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet handhas av:

 • Jurist Thomas Sundell, tfn 0295 018 620

E-post: fornamn.efternamn(at)avi.fi


Uppdaterad