Anvisningar  och blanketter

I Projektguiden för utvecklingsprojekt inom programmet Kunnig finns anvisningar och information om finansieringen och rapporteringen av projektverksamheten. Guiden uppdaterades i februari 2016 och gäller till programperiodens slut. Utöver anvisningarna i guiden bör naturligtvis också villkoren i finansieringsbeslutet följas. 

Uppföljning och utvärdering

Den kvalitativa utvärderingen görs med programmet Webropol. Regionförvaltningsverket sänder per e-post en Webropol-länk till projektets ansvarsperson. I Projektguiden finns modellen för Webropol-utvärderingen.

Den kvantitativa uppföljningen görs på blanketten Utvecklingsverksamhet och utbildning jämte deltagare 2017 (Excel) och sänds  senast den 29 september till regionförvaltningsverket.

Då projektet avslutats gör den projektansvariga en utredning över hur statsunderstödet använts under hela projekttiden på blanketten Utredning över användningen av statsunderstödet (word). Datum för när utredningen senast ska vara inlämnad ingår i finansieringsbeslutet.

Regional information

Kunnig-programmets kontaktperson vid Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet:

Överinspektör för bildningsväsendet Carola Bryggman, tfn 0295 018 612

E-post: fornamn.efternamn(at)avi.fi


Uppdaterad
Skriv ut Skriv ut
Dela