Ansökningar och anmälningar om ändringar

Om serviceproducenten flyttar sin verksamhetsplats till en annan adress, utvidgar verksamheten till en ny verksamhetsplats inom det regionförvaltningsverks område som beviljat tillståndet, lägger till nya servicebranscher, eller om den ansvariga föreståndaren byts ut, ska en ansökan om ändring av tillståndet lämnas in till det regionförvaltningsverk som beviljat tillståndet.

Obs! Om verksamheten utvidgas till ett annat regionförvaltningsverks område måste serviceproducenten ansöka om ett helt nytt tillstånd av Valvira.

Elektronisk ärendehantering

Torsdagen den 9 november 2017 tas elektronisk ärendehantering i bruk i tillstånds- och anmälningsärenden för privata producenter av social- och hälsovårdstjänster och självständiga yrkesutövare. E-tjänsten är avsedd för alla serviceproducenter med tillstånd antingen av Valvira eller av regionförvaltningsverket: e-tjänsten vidarebefordrar ansökan till den behöriga tillståndsmyndigheten för handläggning.

E-tjänsten medför lättnader för sökanden. I den kan man:

  • ansöka om nytt tillstånd att producera privata social- och hälsovårdstjänster
  • ansökan om ändring av tillståndet i samband med ändringar i tjänsteproduktionen
  • göra en anmälan som hänför sig till tillståndet
  • göra anmälan till regionförvaltningsverket om självständig yrkesutövning inom hälso- och sjukvården

enkelt följa behandlingen av sin ansökan eller anmälan.

Även beslut och uppgifter om registrering sänds via det elektroniska systemet.

Den elektroniska ärendehanteringen för tillstånds- och anmälningsärenden som gäller privata producenter av social- och hälsovårdstjänster i Valviras e-tjänst.

Om e-tjänsten inte kan användas skickas handlingarna skriftligen till regionförvaltningsverket i den egna regionen.
 

Blanketter

När verksamhetsplatsen ändras eller en ny verksamhetsplats tillkommer ska följande handlingar bifogas ansökan om ändring av tillståndet:

1. Ansökan om tillstånd att tillhandahålla privata hälso- och sjukvårdstjänster

2. Bilaga "Hälso- och sjukvårdstjänster" för varje verksamhetsplats.
3. Bilaga "Hälso- och sjukvårdsenhetens personal".
4. Om företaget bedriver verksamhet i lokaler som tillhör ett annat företag som producerar hälso- och sjukvårdstjänster, kopia av det ingångna avtalet.
5. Om företaget bedriver verksamhet i s.k. egna lokaler bifogas verksamhetsenhetens planritning och inspektionsberättelse. Om det inte har gjorts någon inspektion av lokalerna kan denna beställas av kommunens/stadens hälsovårdsverk. Lokalerna och apparaterna som används när hälso- och sjukvårdstjänster tillhandahålls ska inspekteras innan de tas i bruk.
6. Anmälan om upphörande, om verksamheten upphör på den tidigare verksamhetsplatsen.

När ändringansökan gäller en ny servicebransch/nya servicebranscher ska följande handlingar bifogas:

1. Ansökan om tillstånd att tillhandahålla privata hälso- och sjukvårdstjänster.
2. Bilaga "Hälso- och sjukvårdstjänster" för varje verksamhetsplats.
3. Bilaga "Hälso- och sjukvårdsenhetens personal".

När ändringansökan gäller en ny ansvarig föreståndare för hälso- och sjukvårdstjänsterna ska följande handlingar bifogas:

1. Ansökan om tillstånd att tillhandahålla privata hälso- och sjukvårdstjänster.
2. Bilaga "Hälso- och sjukvårdstjänster" för varje verksamhetsplats.
3. Bilaga "Hälso- och sjukvårdsenhetens personal".
4. Den ansvariga föreståndarens CV/meritförteckning.
 

Om verksamheten upphör eller avslutas ska anmälan om detta lämnas in till den myndighet som beviljade tillståndet.

  • Då serviceproducentens verksamhet upphör helt och hållet ska anmälan om upphörande göras senast 31.3 för att undvika att årsavgiften för innevarande år tas ut.
Uppdaterad