Ansökningar och anmälningar om ändringar

Om serviceproducenten flyttar sin verksamhetsplats till en annan adress, utvidgar verksamheten till en ny verksamhetsplats inom det regionförvaltningsverks område som beviljat tillståndet, lägger till nya servicebranscher, eller om den ansvariga föreståndaren byts ut, ska en ansökan om ändring av tillståndet lämnas in till det regionförvaltningsverk som beviljat tillståndet.

Obs! Om verksamheten utvidgas till ett annat regionförvaltningsverks område måste serviceproducenten ansöka om ett helt nytt tillstånd av Valvira.

När verksamhetsplatsen ändras eller en ny verksamhetsplats tillkommer ska följande handlingar bifogas ansökan om ändring av tillståndet:

1. Ansökan om tillstånd att tillhandahålla privata hälso- och sjukvårdstjänster

2. Bilaga "Hälso- och sjukvårdstjänster" för varje verksamhetsplats.
3. Bilaga "Hälso- och sjukvårdsenhetens personal".
4. Om företaget bedriver verksamhet i lokaler som tillhör ett annat företag som producerar hälso- och sjukvårdstjänster, kopia av det ingångna avtalet.
5. Om företaget bedriver verksamhet i s.k. egna lokaler bifogas verksamhetsenhetens planritning och inspektionsberättelse. Om det inte har gjorts någon inspektion av lokalerna kan denna beställas av kommunens/stadens hälsovårdsverk. Lokalerna och apparaterna som används när hälso- och sjukvårdstjänster tillhandahålls ska inspekteras innan de tas i bruk.
6. Anmälan om upphörande, om verksamheten upphör på den tidigare verksamhetsplatsen.

När ändringansökan gäller en ny servicebransch/nya servicebranscher ska följande handlingar bifogas:

1. Ansökan om tillstånd att tillhandahålla privata hälso- och sjukvårdstjänster.
2. Bilaga "Hälso- och sjukvårdstjänster" för varje verksamhetsplats.
3. Bilaga "Hälso- och sjukvårdsenhetens personal".

När ändringansökan gäller en ny ansvarig föreståndare för hälso- och sjukvårdstjänsterna ska följande handlingar bifogas:

1. Ansökan om tillstånd att tillhandahålla privata hälso- och sjukvårdstjänster.
2. Bilaga "Hälso- och sjukvårdstjänster" för varje verksamhetsplats.
3. Bilaga "Hälso- och sjukvårdsenhetens personal".
4. Den ansvariga föreståndarens CV/meritförteckning.
 

Om verksamheten upphör eller avslutas ska anmälan om detta lämnas in till den myndighet som beviljade tillståndet.

  • Då serviceproducentens verksamhet upphör helt och hållet ska anmälan om upphörande göras senast 31.3 för att undvika att årsavgiften för innevarande år tas ut.
Uppdaterad
Skriv ut Skriv ut
Dela