Anmälning om ändringar

Tillståndshavaren är enligt alkohollagen samt författningar som utfärdats med stöd av denna skyldig att anmäla ändringar som berör innehavare av serveringstillstånd och serveringsstället till tillståndsmyndigheten.

Ändringar som berör detaljhandelsstället

Ändringar på detaljhandelsstället kan göras på anmälan av tillståndshavaren.

Anmälningar om ändringar på detaljhandelsstället görs med blanketten Ansökan om detaljhandelstillstånd.

Ändringar i detaljhandelstillståndshavarens ägandeförhållanden

Om väsentliga ändringar sker i ägandeförhållandena i det bolag som innehar tillståndet eller om bestämmanderätten i bolagets förvaltning ändras, ska ändringarna anmälas till RFV inom två veckor.

När RFV har utrett till exempel tillförlitligheten och förutsättningarna för försäljning av alkoholdrycker hos bolagets nya aktieägare eller styrelsemedlemmar, informeras bolaget om detta. Under handläggningen av anmälan får försäljningsverksamheten fortsätta på normalt sätt.

Om tillståndshavaren överlåter affärsverksamheten till ett annat bolag eller en annan enskild näringsidkare eller aktörens FO-nummer ändras, ska den som fortsätter affärsverksamheten söka ett nytt detaljhandelstillstånd. Den nya företagaren får inte sälja alkoholdrycker förrän ett nytt tillstånd har beviljats honom eller henne för försäljningsstället.

Anmälningar om ändringar i ägandeförhållandena görs med blanketten Ansökan om detaljhandelstillstånd.

Namnändringar

Om namnet på innehavaren av detaljhandelstillstånd för alkoholdrycker eller verksamhetsstället ändas, ska ändringen alltid anmälas till tillståndsmyndigheten. Det är viktigt att ändringarna meddelas bland annat med tanke på varuleveranser och att tillsynsavgifterna uppbärs rätt.

Anmälningar om namnändringar görs med blanketten Ansökan om detaljhandelstillstånd.

Flytt till en annan lokal

Om detaljhandelstillståndshavarens verksamhet flyttas till en annan lokal, ska ett nytt tillstånd sökas innan verksamheten inleds. Lokalen och dess utrymmen ska uppfylla de krav som lagstiftningen ställer för livsmedelslokaler.

Ansökningar om ändringar på detaljhandelsstället görs med blanketten Ansökan om detaljhandelstillstånd.

Nedläggning av detaljhandelsverksamhet

Om innehavaren av detaljhandelstillstånd upphör med detaljhandel med alkoholdrycker eller hela affärsverksamheten, ska detta anmälas till regionförvaltningsverket inom två veckor. Samtidigt ska uppgifterna i årsrapporten fram till att verksamheten upphört lämnas in. RFV får inte uppgifter om att verksamheten upphört genom meddelandena till skattemyndigheten eller magistraten.

Anmälningar om nedläggning av detaljhandelsverksamheten görs med blanketten Anmälan om avslutande av serverings-/detaljhandelsverksamhet.

Uppdaterad