Anmälning om ändringar

Tillståndshavaren är enligt alkohollagen samt författningar som utfärdats med stöd av denna skyldig att anmäla ändringar som berör innehavare av detaljhandelstillstånd och detaljhandelsstället till tillståndsmyndigheten.

Om tillståndshavaren överlåter affärsverksamheten till ett annat bolag eller en annan enskild näringsidkare eller aktörens FO-nummer ändras, ska den som fortsätter affärsverksamheten söka ett nytt serveringstillstånd. Den nya företagaren får inte sälja alkoholdrycker förrän ett nytt tillstånd har beviljats honom eller henne för försäljningsstället. Anmälningar om ändringar i ägandeförhållandena görs med blanketten Ansökan om serveringstillstånd.

Om serveringstillståndshavaren upphör med servering av alkoholdrycker eller hela affärsverksamheten, ska detta anmälas till regionförvaltningsverket inom två veckor.

 

Uppdaterad