Anmälning om ändringar

Tillståndshavaren är enligt alkohollagen samt författningar som utfärdats med stöd av denna skyldig att anmäla ändringar som berör innehavare av serveringstillstånd och serveringsstället till tillståndsmyndigheten.

Ändringar som berör serveringsområdet

Serveringsområdet kan ändras på anmälan av tillståndshavaren. En förutsättning för ändring av serveringsområdet är dock att tillståndsmyndigheten ger tillstånd till det, om ändringen är betydande för serveringen. En ändring av serveringsområdet behandlas alltid som tillståndsansökan om

1) serveringstillståndet är tillfälligt

2) serveringsområdet utvidgas utomhus

3) serveringsområdet utvidgas till en annan byggnad.

En anmälan om ändring av serveringsområdet ska göras tre veckor innan det tas i bruk. Anmälningar om ändringar av serveringsområdet görs med
blanketten Anmälan om ändring av serveringsområde.

Ändringar i serveringstillståndshavarens ägandeförhållanden

Om väsentliga ändringar sker i ägandeförhållandena i det bolag eller samfund som beviljats serveringstillståndet eller om bestämmanderätten i desamma väsentligen ändras, ska ändringarna anmälas senast inom två veckor till den myndighet som har beviljat serveringstillståndet. Samtidigt ska till tillståndsmyndigheten lämnas en utredning om tillförlitligheten hos dem som blivit bolagsmän/aktiedelägare för att fatta beslut om förutsättningarna för att fortsätta verksamheten. De ändringar som anmälts till handelsregistret eller skattemyndigheten förmedlas inte för kännedom till regionförvaltningsverket.

Om tillståndshavaren överlåter affärsverksamheten till ett annat bolag eller en annan enskild näringsidkare eller aktörens FO-nummer ändras, ska den som fortsätter affärsverksamheten söka ett nytt serveringstillstånd. Den nya företagaren får inte sälja alkoholdrycker förrän ett nytt tillstånd har beviljats honom eller henne för försäljningsstället. Anmälningar om ändringar i ägandeförhållandena görs med blanketten Ansökan om serveringstillstånd.

Namnändringar

Om serveringstillståndshavarens eller verksamhetsställets namn ändras, ska detta alltid anmälas till tillståndsmyndigheten. Det är viktigt att ändringarna meddelas bland annat med tanke på varuleveranser och att tillsynsavgifterna tas ut rätt.

Anmälningar om namnändringar görs med blanketten Ansökan om serveringstillstånd.

Flytt till en annan lokal

Om serveringstillståndshavarens verksamhet flyttas till en annan lokal, ska ett nytt tillstånd sökas innan verksamheten inleds. Ifall det är fråga om en restaurang, ska lokalen vara lämplig för restaurangbruk.

Anmälningar om byte av lokal görs med blanketten Ansökan om serveringstillstånd.

Nedläggning av serveringsverksamheten

Om serveringstillståndshavaren upphör med servering av alkoholdrycker eller hela affärsverksamheten, ska detta anmälas till regionförvaltningsverket inom två veckor. Samtidigt ska kvartalsuppgifterna fram till att verksamheten upphört lämnas in. RFV får inte uppgift om att verksamheten upphört genom meddelandena till skattemyndigheten eller magistraten.

Anmälningar om nedläggning av verksamheten görs med
blanketten Anmälan om avslutande av serverings-/detaljhandelsverksamhet.

Uppdaterad