Sökande av ändring i bedömning

 

Grundläggande utbildning

Inom den grundläggande utbildningen kan man söka ändring i beslut som gäller bedömning av en elev då ärendet gäller:

  1. Kvarstannande i årskurs
  2. Studieframsteg
  3. Slutbedömning

Framsteg i studierna avser inte ett vitsord i ett vanligt prov eller mellanbetyg. Omprövning kan begäras om bedömningen hindrar normal fortsättning av studierna eller då det är fråga om slutbedömningen.

Elevens vårdnadshavare eller en annan laglig företrädare, eller eleven själv om han eller hon har fyllt 15 år, kan hos rektor begära ny bedömning av studieframstegen eller kvarstannande i årskurs eller ny slutbedömning inom två månader från delfåendet. I fråga om den nya bedömningen beslutar skolans rektor och elevens lärare gemensamt.

Om elevens vårdnadshavare eller lagliga företrädare, eller eleven själv om han eller hon har fyllt 15 år, är missnöjd med det beslut som rektor och lärare har fattat, får han eller hon inom 14 dagar från det att han eller hon fick del av beslutet begära omprövning hos regionförvaltningsverket av den nya bedömningen eller av ett avgörande genom vilket begäran har avslagits. Regionförvaltningsverket kan då ändra förvaltningsbeslutet, upphäva beslutet, avslå begäran om omprövning eller återförvisa ärendet till rektor för ny behandling.

 

Gymnasieutbildning

Inom gymnasieutbildningen kan man söka ändring i beslut som gäller bedömning av en studerande då ärendet gäller:

  1. Studieframsteg
  2. Slutbedömning

Framsteg i studierna avser inte ett vitsord i ett vanligt prov eller mellanbetyg. Omprövning kan begäras om bedömningen hindrar normal fortsättning av studierna eller då det är fråga om slutbedömningen.

En studerande kan hos rektor begära ett nytt beslut om studieframstegen eller slutbedömningen inom två månader efter det att han eller hon fick del av beslutet. I fråga om den nya bedömningen beslutar skolans rektor och den studerandes lärare gemensamt. 

Om studeranden är missnöjd med det beslut som rektor och lärare har fattat, får han eller hon inom 14 dagar från det att han eller hon fick del av beslutet begära omprövning hos regionförvaltningsverket av den nya bedömningen eller av ett avgörande genom vilket begäran har avslagits. Regionförvaltningsverket kan då ändra förvaltningsbeslutet, upphäva beslutet, avslå begäran om omprövning eller återförvisa ärendet till rektor för ny behandling.

 

Yrkesutbildning

Inom yrkesutbildningen kan en studerande som är missnöjd med bedömningen av en studie-, yrkesprovs- eller examensprestation muntligen eller skriftligen begära omprövning hos rektor eller hos den lärare som bedömt prestationen eller hos någon annan person som fattat beslut om bedömningen. Begäran om omprövning ska göras inom 14 dagar från den tidpunkt då den studerande har haft möjlighet att få veta resultaten av bedömningen samt hur bedömningsgrunderna har tillämpats på honom eller henne.

Inom läroavtalsutbildningen riktas begäran till arbetsgivaren i fråga om bedömning av utbildning som sker på en arbetsplats. I fråga om bedömningen av de teoretiska studierna samt om sammanställningen av dessa bedömningar riktas begäran till rektor eller läraren.

En studerande som är missnöjd med ett beslut om rättelse av bedömning kan skriftligen inom 14 dagar begära omprövning av detta beslut hos det organ som tillsatts av utbildningsanordnaren för planeringen och genomförandet av yrkesprov. Organet kan bestämma att en ny bedömning ska företas om beslutet är uppenbart felaktigt.

Regional information

Rättsskyddsärenden vid Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet handhas av:

  • Jurist Thomas Sundell, tfn 0295 018 620

E-post: fornamn.efternamn(at)avi.fi


Uppdaterad