Anmärkning

Innan ett klagomål anförs är det bra att överväga snabbare och effektivare sätt att reda ut och lösa problemet. Genom att diskutera saken med den vårdande/behandlande eller servicepersonen eller personen som fattat ett beslut eller personens chefer kan man klara upp eventuella missförstånd. Om ett fel har begåtts eller om det finns misstanke om att saken har skötts dåligt kan det vara möjligt att genom att diskutera få det som skett tillrättat.

I socialvårdsärenden kan man begära att socialombudsmannen som kommunen utsett fungerar som en opartisk förhandlare och medlare. Det kostar inget att använda socialombudsmannens tjänster. Socialombudsmannen har också till uppgift att ge klienterna råd och vägledning i socialvårdsfrågor.

Om en patient eller en socialvårdsklient fortfarande är missnöjd med bemötandet eller förfarandet kan

  • en patient framställa en anmärkning till den ansvariga föreståndaren för hälso- och sjukvården vid verksamhetsenheten

  • en klient inom socialvården framställa en anmärkning till den ansvariga för socialvårdsenheten eller till den ledande tjänsteinnehavaren inom socialvården.

En anmärkning framförs skriftligt. I anmärkningen bör man så detaljerat som möjligt beskriva vilken eller vilka saker man är missnöjd med i den hälso- och sjukvård eller socialvård man fått. Om det är möjligt ska man i anmärkningen också ge namnet på den person/de personer vars agerande man är missnöjd med.

Vid behov kan man få hjälp med att framföra anmärkningen av patientombudsmannen/socialombudsmannen. Till deras uppgifter hör att bistå patienterna/klienterna med att framföra anmärkningar. Anmärkningen behandlas vid den verksamhetsenhet som anmärkningen gäller. Enhetens ledning ska svara skriftligen på anmärkningen inom skälig tid. Skälig tid är högst fyra veckor.

Regionförvaltningsverket kan enligt sin prövning överföra ett klagomål till verksamhetsenheten för att där först behandlas som en anmärkning.

Myndigheten tar direkt upp till klagomålsbehandling allvarliga ärenden, såsom misstanke om att ett allvarligt fel har skett i yrkesverksamheten. I övrigt uppmuntrar man till att ärendena behandlas i den verksamhetsenhet mot vilken klientens eller patientens missnöje har riktats. Det här ger också verksamhetsenheterna möjlighet att bättre övervaka kvaliteten på den egna verksamheten och hur klienterna och deras närstående bemöts.

Klagomål över social- och hälsovårdsärenden kan anföras inom två år från det skedda.

Uppdaterad