Anmärkning

Innan du lämnar in ett klagomål bör du först försöka diskutera saken direkt med den person som tillhandahållit vården eller servicen eller som har fattat ett beslut eller med den personens chefer. Det är möjligt att ni på så sätt kan reda ut saken och klara upp eventuella missförstånd.

Om något fel har begåtts eller om du misstänker att ditt ärende har skötts dåligt kan det vara möjligt att rätta till felaktigheterna bara genom diskussion.

Om du som patient eller klient fortfarande är missnöjd med det bemötande du har fått eller hur ditt ärende har skötts kan du göra en anmärkning till den som är ansvarig för verksamhetsenheten eller till den ledande tjänsteinnehavaren inom socialvården.
 

Gör en skriftlig anmärkning

Anmärkningen görs skriftligen. Beskriv så detaljerat som möjligt i anmärkningen vilken eller vilka saker du är missnöjd med i den hälsovård, sjukvård eller socialservice du har fått.

Om möjligt ange också vilken persons eller vilka personers agerande du är missnöjd med.

Vid behov kan patientombudsmannen eller socialombudsmannen hjälpa till med att göra anmärkningen. Socialombudsmannen är en opartisk förhandlare och medlare i socialvårdsärenden och har utsetts av kommunen.

Verksamhetsenhetens ledning är skyldig att ge ett skriftligt svar på anmärkningen inom skälig tid. En skälig tid är högst fyra veckor.

Framför kritiken först till verksamhetsenheten

Regionförvaltningsverket rekommenderar att saken först behandlas i den verksamhetsenhet som klientens eller patientens kritik gäller. Den berörda enheten har då bättre möjligheter att övervaka kvaliteten på sin egen verksamhet och hur dess klienter eller patienter och deras anhöriga bemöts.

När regionförvaltningsverket får ett klagomål kan vi överföra klagomålet till den berörda enheten för att den ska behandla klagomålet som en anmärkning.

Om det finns anledning att misstänka lagstridigt förfarande eller att det har skett ett allvarligt fel i yrkesutövningen tar vi upp ärendet till klagomålsbehandling.

Ett klagomål över social- och hälsovården kan lämnas in inom två år från det att den omständighet som klagomålet gäller inträffade.

Uppdaterad