Övervakning av mätinstrument

Regionförvaltningsverket övervakar tillsammans med Säkerhets- och kemikalieverket (TUKES) att mätinstrumenten lämpar sig för den planerade användningen och är verifierade på det sätt som föreskrivs i bestämmelserna.

Regionförvaltningsverket övervakar att till exempel de vågar som används i handeln verifieras med tre års mellanrum och bränslemätare med två års mellanrum. Genom verifiering av mätinstrumenten säkerställs att konsumenten får rätt mängd av produkten och att säljaren får rätt ersättning för den produkt som han eller hon säljer.

Verksamhetsutövaren som utnyttjar mätresultaten är ansvarig för att det mätinstrumentet som används lämpar sig för sitt ändamål och uppfyller kraven i lagen. Verksamhetsutövaren ansvarar också för att användningen av mätinstrumentet övervakas och att dess tillförlitlighet regelbundet verifieras.

Ifall man misstänker att ett mätinstrument inte mäter korrekt ska ärendet framföras till ägaren eller innehavaren av instrumentet. Om ett instrument som strider mot föreskrifterna upptäcks kan detta anmälas till regionförvaltningsverket eller Säkerhets- och kemikalieverket.

Regionförvaltningsverket utfärdar ett villkorligt användningsförbud för ett mätinstrument som strider mot föreskrifterna och fastställer en tid inom vilken instrumentet ska sättas i lagenligt skick eller tas ur bruk. Användning av ett mätinstrument som strider mot föreskrifterna kan leda till vite eller hot om tvångsutförande eller avbrytande eller till begäran om polisutredning. Brott mot måttbestämmelserna kan leda till bötesstraff.

Tillförlitligheten i mätningar i anslutning till servering övervakas av regionförvaltningsverkets alkoholinspektörer samt av Säkerhets- och kemikalieverket.

Uppdaterad
Skriv ut Skriv ut
Dela

På andra webbplatser

Lagar och förordningar