Mätinstrument på serveringsstället

Regionförvaltningsverket (RFV) övervakar tillsammans med Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) användningen av mätinstrument. Verifieringen av mätinstrument under användningstiden sköts av besiktningsorgan som godkänts av Tukes och som har kontor på olika håll i landet.

I restauranger är det tillåtet att använda endast alkoholdrycksmätare (för sprit, vin, öl, cider och long drink), volymmått (s.k. spritmått) samt volymmått med streckmärkning för utskänkning (streckmått/standardglas) som verifierats enligt lagen om mätinstrument. Lagen förutsätter att mätutrustningen lämpar sig för det planerade användningsområdet och att den är verifierad. Tidigare kallades dessa verifieringsförfaranden för justering.

Mätinstrument som godkänts enligt mätinstrumentdirektivet (MID) har en märkning om överensstämmelse. Försäkran om överensstämmelse är tillverkarens försäkran om att måttet uppfyller de krav som ställs i mätinstrumentdirektivet.

Kranar och alkoholmätare

För alkoholdrycksmätare, som inte ingår i mätinstrumentdirektivet (MID), gäller fortfarande de nationella kraven om typkontroll och verifiering före ibruktagandet. Efter ibruktagandet ska de verifieras vart tredje år eller då mätarens noggrannhet betvivlas. Om till exempel ett bryggeri tar bort eller bryter förseglingen annulleras verifieringen. Om mätinstrumentets försegling bryts vid service måste mätinstrumentet verifieras innan det börjar användas igen ifall servicefirman saknar förseglingsrätt som godkänts av Tukes.

Volymmått

De volymmått (1 cl, 1,5 cl, 2 cl, 4 cl, 8 cl och 12 cl) som används kan antingen vara sådana som typkontrollerats och verifierats enligt nationella bestämmelser eller sådana som godkänts enligt mätinstrumentdirektivet (MID). Volymmåtten behöver inte verifieras efter att de tagits i bruk, om verifieringsstämpeln kan avläsas och måttet är oskadat.

Standardglas

Volymmått med streckmärkning för utskänkning (streckmått/standardglas) är ett alternativ till alkoholdrycksmätare och överhällnings- eller spritmått. Öl- och ciderglas med ett gällande nationellt godkännande för utskänkning får tas i bruk fram till 2016. Därefter får endast glas med streckmått som överensstämmer med MID tas i bruk.

Verifiering av mätinstrument

Verksamhetsutövaren ansvarar för att ett mätinstrument som uppfyller kraven används samt att användningen av instrumentet övervakas och dess tillförlitlighet verifieras regelbundet.

Om mätinstrumentet inte uppfyller de krav som ställs, kan tillsynsmyndigheten antingen förbjuda användningen av instrumentet eller vid behov belägga ett villkorligt användningsförbud för ett instrument med föråldrad verifiering.

Verifieringen av mätinstrument under användningstiden sköts av besiktningsorgan som godkänts av Tukes och som har kontor på olika håll i landet. Ytterligare information om besiktningsorgan fås från RFV och Tukes.

Ytterligare information

Tukes (Obs! ruotsinkielinen linkki http://www.tukes.fi/sv/Tjanstomraden/Matning/)

Lagen om mätinstrument (707/2011) http://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2011/20110707

Statsrådets förordning (211/2012) http://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2012/20120211

Statens författningsdata (Finlex) http://www.finlex.fi/sv/

Uppdaterad

ANNANSTANS PÅ NÄTET