Behandling av klagomål

Regionförvaltningsverket sätter sig in i klagomålet och vidtar efter en första bedömning de åtgärder som vi anser att klagomålet kräver. Om det inte är befogat att vidta åtgärder med anledning av klagomålet, underrättar vi den som anfört klagomålet om detta så fort som möjligt.

Klagomålet prövas inte om

  • det är fråga om ett ärende som redan tidigare har prövats som en förvaltningsklagan och det inte har framkommit någon ny information av klagomålet,
  • regionförvaltningsverket inte är behörig myndighet i ärendet,
  • ärendet har preskriberats,
  • ärendet redan är anhängigt vid en annan behörig myndighet,
  • ärendet kan överklagas genom ordinära rättsmedel (exempelvis begäran om omprövning eller besvär).
Uppdaterad