Behandling av klagomål

Första bedömning av klagomålet

Då klagomålet har sänts till regionförvaltningsverket sätter vi oss in i det och vidtar efter en första bedömning de åtgärder vi anser är befogade.

Ett klagomål kan innehålla flera olika frågor som kan behöva utredas på olika sätt. Om klagomålet inte föranleder några åtgärder meddelar vi detta så snart som möjligt till den som framfört klagomålet.

Regionförvaltningsverket ber vid behov att klaganden kompletterar klagomålet om det inte innehåller tillräckligt med information för att kunna behandlas. Om klagomålet är bristfälligt kan regionförvaltningsverket också besluta att inte pröva det.

Efter att ha satt sig in i klagomålet kan regionförvaltningsverket besluta att inte pröva det om

  • klagomålet gäller ett ärende som redan tidigare prövats som en förvaltningsklagan och ingen ny information i ärendet har getts
  • ärendet inte hör till regionförvaltningsverkets behörighet
  • ärendet har preskriberats
  • ärendet är anhängigt vid en annan myndighet som är behörig
  • om ärendet kan överklagas genom ordinära rättsmedel.

Efter att ha satt sig in i klagomålet kan regionförvaltningsverket konstatera att saken inte föranleder några åtgärder om

  • det inte finns någon anledning att misstänka lagstridigt förfarande eller underlåtenhet att uppfylla en skyldighet

Klagomål som gäller en omständighet mer än två år tillbaka i tiden

Med stöd av förvaltningslagen prövas omständigheter som ligger mer än två år tillbaka i tiden bara om det finns särskilda skäl.

När regionförvaltningsverket bedömer om det finns särskilda skäl att pröva klagomålet fäster vi bland annat vikt vid om ärendet är av allmän betydelse och vilken betydelse ärendet har för klaganden och för den som är föremål för klagomålet.

För att regionförvaltningsverket ska kunna bedöma om särskilda skäl föreligger är det viktigt att klaganden tydligt beskriver det felaktiga förfarandet. Den som anför klagomålet kan dessutom ge sin syn på varför det finns särskilda skäl att pröva klagomålet.

Inhämtning av utredningar

Efter den första bedömningen av vilka åtgärder som ska vidtas begär vi de utredningar som vi anser är nödvändiga. Vid behov hör vi föremålet för klagomålet, och då skickar vi alla de handlingar klaganden lämnat in till den som klagomålet gäller.

Om vi anser att det är nödvändigt begär vi också om ett bemötande till utredningarna av den som anfört klagomålet.

Beslut i ärendet

Då regionförvaltningsverket fattat beslut i ärendet skickar vi det i regel till klaganden per post.

Om ett klagomål över en annan persons ärende innehåller sekretessbelagd information och personen inte har tillställt regionförvaltningsverket någon fullmakt skickas beslutet inte till klaganden. Vi meddelar dock klaganden att klagomålet har avgjorts.

Om den som är föremål för klagomålet har blivit hörd om saken skickar regionförvaltningsverket beslutet också till denne. Regionförvaltningsverket kan också ge beslutet för kännedom till föremålet för klagan även om denne inte har blivit hörd.

Det tas inte ut någon avgift för regionförvaltningsverkets prövning av klagomålet. För kopior som begärs i efterhand av beslutet och handlingarna kan vi ta ut en kopieringsavgift.

Beslutet som fattas om klagomålet och handlingarna som inlämnats i ärendet är offentliga om det inte finns några bestämmelser i lag som säger att de är sekretessbelagda. Handlingar som är sekretessbelagda är t.ex. sådana som beskriver en persons hälsotillstånd, klientskap inom socialvården eller ekonomiska situation. Största delen av de klagomål regionförvaltningsverket behandlar innehåller sekretessbelagd information.

Beslutet i klagomålsärendet kan inte överklagas.

Uppdaterad