Följder av ett klagomål

Vad kan klagomålet leda till?

Regionförvaltningsverket utreder och tar ställning till om den som är föremål för klagomålet har följt lagen och kraven på god förvaltningssed och i övrigt agerat korrekt. Om regionförvaltningsverket upptäcker något klandervärt kan vi ge administrativ vägledning till den som klagomålet gäller.

Regionförvaltningsverket kan:

  • informera den som är föremål för klagan om sin uppfattning om lagenligt förfarande,
  • göra den som är föremål för klagomålet uppmärksam på ett förfarande som uppfyller lag eller god förvaltningssed,
  • ge den som är föremål för klagomålet en anmärkning.

Regionförvaltningsverket kan även ta upp den omständighet som beskrivs i klagomålet till behandling som ett tillsynsärende.

Vad kan klagomålet inte leda till?

Klagomål är inte ett rättsmedel, vilket innebär att en förvaltningshandling eller ett beslut inte kan ändras eller upphävas genom det.

Regionförvaltningsverket kan inte:

  • upphäva eller ändra beslut som en myndighet fattat,
  • ålägga någon att betala ersättning,
  • ålägga den som är föremål för klagomålet att bevilja en viss förmån (exempelvis betalningsförbindelse, utkomststöd eller ansökt tillstånd) eller att utföra en viss åtgärd som avser en viss person (t.ex. vårdåtgärd),
  • påföra en tjänsteinnehavare ett straff, säga upp en tjänsteinnehavare eller ge en tjänsteinnehavare en varning,
  • meddela förelägganden om tjänste- eller arbetsförhållanden.
Uppdaterad

Lagar och förordningar