Följder av ett klagomål

Administrativ styrning med anledning av ett klagomål

Regionförvaltningsverkets avgörande är en administrativ styrning och innehåller ett ställningstagande till om man i den verksamhet som är föremål för klagomålet har följt lagen och kraven på god förvaltningssed och i övrigt handlat korrekt.

Om regionförvaltningsverket upptäcker något klandervärt består vår administrativa styrning av följande:

  • vi ger den saken gäller en anmärkning för framtiden
  • vi gör den saken gäller uppmärksam på att förfarandet ska uppfylla lag och god förvaltningssed
  • vi meddelar den saken gäller vår uppfattning om ett lagenligt förfaringssätt

Om ärendet gäller en sak där regionförvaltningsverket är tillsynsmyndighet kan regionförvaltningsverket ta upp den omständighet som beskrivs i klagomålet till behandling som ett tillsynsärende.

Vilka följder kan ett klagomål inte ha?

Klagomålet är inte ett sätt att söka ändring, vilket betyder att en förvaltningsakt eller ett beslut inte kan ändras eller upphävas på grund av klagomålet.

Regionförvaltningsverket kan inte:

  • upphäva eller ändra beslut som en myndighet fattat
  • ålägga någon att betala ersättning
  • ålägga föremålet för klagan att bevilja en viss förmån (t.ex. betalningsförbindelse, utkomststöd eller ansökt tillstånd) eller att utföra en viss åtgärd som avser en viss person (t.ex. vårdåtgärd)
  • bestraffa eller säga upp en tjänsteinnehavare eller ge en tjänsteinnehavare en varning
  • utfärda bestämmelser om tjänste- eller arbetsförhållanden
Uppdaterad

Lagar och förordningar