Avgifter

Enligt lagen om grunderna för avgifter till staten tar regionförvaltningsverket (RFV) ut avgifter för offentligrättsliga prestationer. Avgifterna fastställs enligt statsrådets förordning. I avgiftsförordningen fastställs de avgifter som tas ut för RFV:s tillståndsbeslut och storleken på de årsavgifter för tillsyn som baserar sig på alkohollagen.

Tillståndsbeslut

RFV tar ut avgifterna enligt statsrådets avgiftsförordning både för positiva och negativa beslut. Den förstnämnda avgiften i tabellen är den normala och den intilliggande den nedsatta handläggningsavgiften.

Den nedsatta avgiften tas ut om tillståndshavaren redan har något annat av tillsynsmyndigheten beviljat gällande tillstånd. Om tillståndssökanden på samma gång ansöker om två eller flera ovan nämnda serveringstillstånd tillämpas också den nedsatta avgiften så att den högsta handläggningsavgiften tas ut till fullt belopp och handläggningsavgiften för andra tillstånd till nedsatt belopp.


Detaljhandelstillstånd för alkoholdrycker


255


ej nedsatt


Godkännande av alkoholbolagets butik


390


ej nedsatt


Utlämningstillstånd


390


ej nedsatt


Annat tillstånd som berör detaljhandel


215


ej nedsatt


Beslut som berör annan ändring i serverings- och detaljhandelstillståndet


  90


ej nedsatt

Om en ansökan som gjorts i enlighet med alkohollagstiftningen och som lämnats till RFV återkallas innan ärendet har slutbehandlats, utgör behandlingsavgiften hälften av det belopp som annars skulle ha tagits ut hos sökanden.

Enligt lagen om grunderna för avgifter till staten betalar tillståndssökanden kostnaderna för tillståndsbehandlingen. Avgifterna är utmätningsbara utan separat beslut eller dom.

Avgifterna för prestationerna är fasta och bindande.
Priset som tas ut för ändringsbeslutet kan vara högst lika högt som priset för vederbörande beslut.

Tillsynsavgifter

Tillståndsmyndigheten tar ut en årlig tillsynsavgift av varje detaljaffär som säljer alkohol.


Årsavgift för tillsyn över detaljhandeln per affär


120

 


Årlig tillsynsavgift som tas ut av alkoholbolaget per affär


390

 


Årlig tillsynsavgift som tas ut av detaljhandelsidkare som avses i 14 § 2 momentet i alkohollagen per affär


215

 

 

Hos nya innehavare av detaljhandelstillstånd tas det inte ut någon tillsynsavgift under det första kalenderåret. Tillsynsavgifterna för detaljhandel debiteras per kalenderår senast den 30 april, om tillståndshavaren har ett giltigt tillstånd den 1 april.

Grunden för prestationsavgiften:


Lagen om grunderna för avgifter till staten (150/92, ändrad genom 961/1998) och förordningen (211/1992)
Statsrådets förordning om avgifter till regionförvaltningsverket (512/2012)

 

Uppdaterad
Skriv ut Skriv ut
Dela