Avgifter

Enligt lagen om grunderna för avgifter till staten tar regionförvaltningsverket (RFV) ut avgifter för offentligrättsliga prestationer. Avgifterna fastställs enligt statsrådets förordning. I avgiftsförordningen fastställs de avgifter som tas ut för RFV:s tillståndsbeslut och storleken på de årsavgifter för tillsyn som baserar sig på alkohollagen.

Tillståndsbeslut

RFV uppbär avgifterna enligt statsrådets avgiftsförordning både för positiva och negativa beslut. Den förstnämnda avgiften i tabellen är den normala och den intilliggande den nedsatta handläggningsavgiften.

Den nedsatta avgiften tas ut om tillståndshavaren redan har något annat av tillsynsmyndigheten beviljat gällande tillstånd (serverings- eller detaljhandelstillstånd). Om tillståndssökanden på samma gång ansöker om två eller flera ovan nämnda serveringstillstånd tillämpas också den nedsatta avgiften så att den högsta handläggningsavgiften tas ut till fullt belopp och handläggningsavgiften för andra tillstånd till nedsatt belopp.

 


Normal handläggningsavgift (€)


Nedsatt handläggningsavgift (€)


Serveringstillstånd för alkoholdrycker


620             


430


Tillfälligt serveringstillstånd för alkoholdrycker


430


195


eller om det tillfälliga serveringsområdet har över 200 kundplatser


620


430


Förlängt tillstånd för servering av alkoholdrycker


320


ej nedsatt


Separat årsavgift för tillsyn för förlängt serveringstillstånd


135


ej nedsatt


Tillstånd till ändring av serveringsområdet


195


ej nedsatt


Anmälningsavgift för ändring av serveringsområdet


90


ej nedsatt


Anmälningsavgift för ändring i ägandeförhållandena


215


ej nedsatt


Annat tillstånd som berör servering


215


ej nedsatt


Beslut som berör annan ändring i serverings- och detaljhandelstillståndet


  90


ej nedsatt

     

Om en ansökan som gjorts i enlighet med alkohollagstiftningen och som lämnats till RFV återkallas innan ärendet har slutbehandlats, utgör behandlingsavgiften hälften av det belopp som annars skulle ha tagits ut av sökanden.

Enligt lagen om grunderna för avgifter till staten betalar tillståndssökanden kostnaderna för tillståndsbehandlingen. Avgifterna är utmätningsbara utan separat beslut eller dom.

Avgifterna för prestationerna är fasta och bindande.
Priset som tas ut för ändringsbeslutet kan vara högst lika högt som priset för vederbörande beslut.

Tillsynsavgift

En årlig tillsynsavgift tas utav innehavare av tillstånd som gäller tills vidare.

Verksamhetsställen där det serveras genom jäsning framställda alkoholdrycker som innehåller högst 4,7 volymprocent etylalkohol:

Avgiftens storlek bestäms på basis av serveringen föregående år eller de uppskattade inköpen under en ettårig beräkningsperiod, på det sätt som framgår av tabellen nedan.

 

 

– serveringsmängd 0–1 999 liter per år

110 €

– serveringsmängd 2 000–49 999 liter per år

215 €

– serveringsmängd 50 000–99 999 liter per år

320 €

– serveringsmängd 100 000 liter eller mera per år

430 €

Verksamhetsställen där det serveras alkoholdrycker som innehåller över 4,7 volymprocent etylalkohol:

Avgiftens storlek bestäms på basis av 100-procentig alkohol utgående från de beräknade inköpen under föregående kalenderår eller de uppskattade inköpen under en ettårig beräkningsperiod, på det sätt som framgår i tabellen nedan.

 

 

– serveringsmängd 0–99 liter

110 €

– serveringsmängd 100–1 999 liter

215 €

– serveringsmängd 2 000–9 999 liter

430 €

– serveringsmängd 10 000 liter eller mera per år

805 €

 

Hos nya innehavare av serveringstillstånd eller tillstånd för förlängning av serveringstiden tas det inte ut någon tillsynsavgift under det första kalenderåret. Tillsynsavgifterna för servering och förlängning av serveringstiden debiteras per kalenderår senast den 30 april, om tillståndshavaren har ett giltigt tillstånd den 1 april.

Grunden för prestationsavgiften:
Lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992, ändrad genom 961/1998) och förordningen (211/1992)
Statsrådets förordning om avgifter till regionförvaltningsverket (512/2012)

 

Uppdaterad
Skriv ut Skriv ut
Dela