Reklam för alkoholdrycker i restauranger

Bestämmelser som ändras 1.1.2018

Reklam, indirekt reklam och annan säljfrämjande verksamhet som gäller starka alkoholdrycker med en alkoholhalt på över 22 volymprocent är förbjuden enligt alkohollagen. Det är tillåtet endast i vissa separat angivna undantagsfall, såsom på serverings- och detaljförsäljningsställen för starka alkoholdrycker. Restauranger som serverar starka alkoholdrycker får presentera sina produkter till exempel på prislistor som publiceras på nätet. Serveringsställen kan i fortsättningen utannonsera kortvariga priserbjudanden på svaga alkoholdrycker även utanför serveringsstället.

Valvira har publicerat en anvisning om alkoholreklam som håller på att uppdateras till att motsvara bestämmelserna i den nya alkohollagen. Den uppdaterade anvisningen är avsedd att publiceras innan största delen av lagreformen träder i kraft 1.3.2018.

I alkohollagen har ingen övre eller undre gräns fastställts för prissättningen av alkoholdrycker. Huvudregeln vid servering av alkoholdrycker är att kunden serveras endast en portion åt gången.

Vid reklam för portioner av alkoholdryck ska portionens storlek och pris anges. Prisreklamen får inte vilseleda konsumenten. Portionsstorlekarna ska uppges i centiliter. Information om priserna på de vanligaste eller på det aktuella serveringsstället mest sålda alkoholdryckerna ska finnas väl synlig för kunderna. Dessutom ska en fullständig alkoholprislista alltid finnas tillgänglig för kunderna. Det är förbjudet att vid servering erbjuda två eller flera portioner alkoholdryck till ett nedsatt totalpris.

Uppdaterad