Den som söker serveringstillstånd

Serveringstillstånd för alkoholdrycker kan beviljas ett företag eller samfund med ett FO-nummer som beviljats av registermyndigheten (patent- och registerstyrelsen, magistraten, skattebyrån eller NMT-centralen). Företaget eller samfundet ska även registreras i skatteförvaltningens register för mervärdesskatteskyldiga samt i förskottsuppbörds- och arbetsgivarregistren.

Den som söker serveringstillstånd och den som utövar bestämmande inflytande för honom eller henne ska ha den tillförlitlighet som krävs för servering samt behövliga ekonomiska och yrkesmässiga förutsättningar. Den tillförlitlighet som krävs eller de ekonomiska förutsättningarna saknas om

  1. sökanden missbrukar rusmedel
  2. sökanden enligt utmätning eller annan utredning är oförmögen att svara för sina skulder
  3. sökanden under de senaste fem åren vid utövandet av sitt yrke eller annars har gjort sig skyldig till ett brott på vilket kan följa fängelse
  4. serveringstillstånd under de fem senaste åren permanent har återkallats hos sökanden eller en sammanslutning där sökanden har utövat bestämmande inflytande
  5. den sökande upprepade gånger eller i betydande grad har försummat att betala skatter eller andra offentliga avgifter, eller
  6. sökanden har utövat bestämmande inflytande i en sammanslutning som under de fem senaste åren försatts i konkurs eller vars konkurs under nämnda tid har förfallit på grund av brist på medel,

och sökandens ovannämnda eller därmed direkt jämförbara tidigare verksamhet visat att sökanden är uppenbart olämplig att utöva serveringsverksamhet.

Yrkesmässiga förutsättningar saknas hos en sökande som inte för serveringsstället anmält en ansvarig föreståndare och ställföreträdare för denne.

Alkohollagen

Uppdaterad
Skriv ut Skriv ut
Dela