Handlingar som bifogas tillståndsansökan

Elektronisk ärendehantering

Torsdagen den 9 november 2017 tas elektronisk ärendehantering i bruk i tillstånds- och anmälningsärenden för privata producenter av social- och hälsovårdstjänster och självständiga yrkesutövare. E-tjänsten är avsedd för alla serviceproducenter med tillstånd antingen av Valvira eller av regionförvaltningsverket: e-tjänsten vidarebefordrar ansökan till den behöriga tillståndsmyndigheten för handläggning.

E-tjänsten medför lättnader för sökanden. I den kan man:

 • ansöka om nytt tillstånd att producera privata social- och hälsovårdstjänster
 • ansökan om ändring av tillståndet i samband med ändringar i tjänsteproduktionen
 • göra en anmälan som hänför sig till tillståndet
 • göra anmälan till regionförvaltningsverket om självständig yrkesutövning inom hälso- och sjukvården

enkelt följa behandlingen av sin ansökan eller anmälan.

Även beslut och uppgifter om registrering sänds via det elektroniska systemet.

Den elektroniska ärendehanteringen för tillstånds- och anmälningsärenden som gäller privata producenter av social- och hälsovårdstjänster i Valviras e-tjänst.

Om e-tjänsten inte kan användas skickas handlingarna skriftligen till regionförvaltningsverket i den egna regionen. För att se kontaktuppgifterna i din region välj region uppe i högra hörnet under "Välj region".
 

Blanketter

 Till ansökan ska följande handlingar bifogas:

 1. Ansökan om tillstånd att tillhandahålla privata hälso- och sjukvårdstjänster
 • Förskottsuppbördsregister, serviceproducenten ska vara registrerad i det arbetsgivarregister som avses i lagen om förskottsuppbörd.
 • Patientskadeförsäkring, innan verksamheten inleds ska serviceproducenten ha en gällande patientskadeförsäkring.
 • Straffregisterutdrag (inte äldre än 6 månader) av dem som varaktigt arbetar med barn och unga
 • För att skydda minderårigas personliga integritet och främja deras säkerhet utreds brottsbakgrunden hos de personer som jobbar med minderåriga. Till ansökan ska det bifogas ett straffregisterutdrag om det till serviceproducentens verksamhet hör att varaktigt och i väsentlig grad utan vårdnadshavarens närvaro fostra, undervisa, sköta eller annars ta hand om minderåriga eller annars arbeta i personlig kontakt med minderåriga. Personerna beställer själva utdraget från rättsregistercentralen.

2. Bilaga "Hälso- och sjukvårdstjänster" för varje verksamhetsplats

 • Verksamhetsplats,
  med enheten som producerar hälso- och sjukvårdstjänster, dvs. verksamhetsplatsen, avses den lokal där patienterna/kunderna fysiskt vårdas. Till serviceproducentens verksamhetsplats räknas s.k. egna lokaler och/eller lokaler som serviceproducenten hyr av ett annat företag som producerar hälso- och sjukvårdstjänster.

Om tjänsterna produceras endast hemma hos patienterna/i kundernas lokaler eller om tjänsterna produceras virtuellt (telefon- och internettjänster) anges som företagets verksamhetsplats det kontor där apparaterna och utrustningen som behövs i vården samt journalhandlingarna förvaras.

 • Föreståndare som ansvarar för hälso- och sjukvårdstjänsterna

Den ansvariga föreståndaren för hälso- och sjukvårdstjänsterna ansvarar i realiteten för att verksamheten uppfyller de krav som anges i bestämmelser och föreskrifter.

Föreståndaren som ansvarar för hälso- och sjukvårdstjänsterna ska vara en sådan yrkesutbildad person som avses i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården som, med beaktande av verksamhetens omfattning och de tjänster den erbjuder, har en lämplig utbildning för en framgångsrik skötsel av uppgiften och som efter examen/specialisering har minst två års arbetserfarenhet inom den bransch som tjänsterna erbjuds i. När det gäller en ansökan om tillstånd att tillhandahålla helhetsservice inom företagshälsovård ska den ansvariga föreståndaren vara specialist i företagshälsovård.

Den ansvariga föreståndaren ska vara anställd minst i ett tjänsteförhållande på deltid eller stå i ett ägandeförhållande till företaget som producerar tjänsterna.

 • Patientombudsman

Serviceproducenten ska ha en patientombudsman enligt lagen om patientens ställning och rättigheter. Patientombudsmannens uppgift är att:

 • ge patienterna råd i frågor som rör tillämpningen av patientlagen
 • hjälpa patienterna att framställa en anmärkning vid verksamhetsenheten för hälso- och sjukvården
 • informera om patienternas rättigheter
 • på annat sätt arbeta för att främja patienternas rättigheter och för att de ska bli tillgodosedda.

I lagstiftningen har det inte fastställts några utbildningskrav för patientombudsmannen. När man väljer patientombudsman för företaget bör man fästa vikt vid att patientombudsmannen är oberoende och opartisk. För att dessa krav enligt en utomstående bedömning ska vara uppfyllda kan patientombudsmannen inte vara en person som producerar tjänsten eller denna persons make/maka eller annan nära anhörig, inte heller en person i bestämmande ställning i företaget, eller denna persons make/maka eller annan närstående.

 • Verksamhetsplan,
  av verksamhetsplanen ska det framgå vilka tjänster sökanden ämnar tillhandahålla, vilka kundgrupperna är, kundvolymen och verksamhetens omfattning så att tillståndsmyndigheten vid behandlingen av ansökan kan bedöma om kraven på patientsäkerhet uppfylls.


3. Bilaga "Hälso- och sjukvårdsenhetens personal"

 • Personal,
  serviceproducenten ska ha en så stor och ändamålsenligt utbildad personal som krävs för verksamheten.

Regional information

Privata hälso- och sjukvårdstjänster

Tillståndsansökningarna skickas in enligt följande:

Serviceproducenterna i Södra Karelen och Kymmenedalen:

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Kauppamiehenkatu 4
PB 301
45101 KOUVOLA

Serviceproducenterna i Helsingfors-Nyland:

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Bangårdsvägen 9
PB 110
00521 HELSINGFORS

Serviceproducenterna i Egentliga Tavastland och Päijänne-Tavastland:

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Birger Jaarlin katu 15
PB 150
13101 TAVASTEHUS


Uppdaterad