Kreditgivare och förmedlare av person-till-person-lån

Enligt lagen om registrering av vissa kreditgivare och kreditförmedlare (853/2016) regionförvaltningsverket i Södra Finland (RFV) för ett riksomfattande register över kreditgivare och förmedlare av person-till-person-lån (registret över kreditgivare och förmedlare av person-till-person-lån) och övervaka att registerlagen efterlevs.

Registeranmälan

En näringsidkare som planerar att lämna konsumentkrediter som omfattas av konsumentskyddslagen (38/1978) eller förmedla person-till-person-lån ska för anteckning i registret göra en anmälan till regionförvaltningsverket.

Registreringsskyldigheten gäller inte

 • kreditgivare som omfattas av Finansinspektionens tillsyn och tillhandahållare av betaltjänster
 • pantlåneinrättningar
 • staten, kommunerna eller andra offentliga samfund
 • näringsidkare som lämnar konsumentkrediter endast för finansiering av köp av konsumtionsnyttigheter som de själva säljer
 • näringsidkare som är etablerade i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och som tillfälligt erbjuder konsumentkrediter eller förmedlar person-till-person-lån i Finland.

Följande krävs för att kunna bli införd i registret över kreditgivare och förmedlare av person-till-person-lån:

 • Den som ansöker har rätt att utöva näring i Finland.
 • Den som ansöker har inte försatts i konkurs, och om sökanden är en fysisk person är han eller hon myndig och har inte fått sin handlingsbehörighet begränsad.
 • Den som ansöker är tillförlitlig.
 • Den som ansöker har sådan kännedom om kreditverksamhet som behövs med beaktande av arten och omfattningen av den kreditverksamhet eller den förmedling av person-till-person-lån som bedrivs.

I anmälan ska uppges om näringsidkaren planerar att lämna konsumentkrediter som har samband med bostadsegendom på vilka tillämpas 7 a kap. i konsumentskyddslagen.

Om en kreditgivare eller förmedlare av person-till-person-lån planerar att i sin verksamhet ta emot kundmedel måste kreditgivaren eller förmedlaren göra en anmälan till regionförvaltningsverket och till anmälan bifoga en utredning över hur anmälaren avser att sköta bevaringen och hanteringen av kundmedel. Regionförvaltningsverket bedömer på tjänstens vägnar om anmälaren enligt lagen kan anses lämplig att ta emot kundmedel.

Ytterligare information om förutsättningarna för registrering och vilka utredningar som behövs finns i anmälningsblankettens ifyllnadsanvisningar.

Den eftersträvade behandlingstiden för registeranmälningar är två veckor.

Registreringen är avgiftsbelagd.

Den årliga tillsynsavgiften för kreditgivare och förmedlare av person-till-person-lån uppbärs av kreditgivare och förmedlare av person-till-person-lån som är införda i registret den 1 juni varje år.

Att lämna konsumentkrediter eller förmedla person-till-person-lån utan att vara registrerad är ett brott för vilket man kan tilldömas bötesstraff eller fängelsestraff för högst sex månader. Om en konsument misstänker att ett oregistrerat företag erbjuder konsumentkrediter eller förmedlar person-till-person-lån kan ärendet anmälas till regionförvaltningsverket.

Ändringar i registeruppgifterna ska anmälas

Ett företag som är infört i registret över kreditgivare och förmedlare av person-till-person-lån ska på eget initiativ till regionförvaltningsverket anmäla följande förändringar i de uppgifter som är införda i registret över kreditgivare och förmedlare av person-till-person-lån:

 • ändringar i företagets verksamhet (t.ex. om förmedling av person-till-person-lån inleds eller avslutas, kundmedel tas emot)
 • ändringar som gäller aktörer vars tillförlitlighet har kontrollerats i samband med registreringen
 • ändringar i vilka som är kännare av kreditverksamhet
 • nytt firmanamn eller bifirmanamn / avslutande av bifirmanamn
 • ändringar i kontaktuppgifterna
 • avslutande av verksamhet

Anmälan om ändringar kan vara fritt formulerad eller göras på en särskild ändringsblankett.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Den som gör anmälan är med stöd av lagen om registrering av kreditgivare och förmedlare av person-till-person-lån skyldig att sända regionförvaltningsverket de uppgifter som behövs för att bedöma om registreringsvillkoren är uppfyllda och som regionförvaltningsverket inte kan inhämta på tjänstens vägnar.

När det gäller utländska medborgare, vilkas tillförlitlighet ska bedömas enligt lagen, ska följande handlingar i regel lämnas in till regionförvaltningsverket:

 • Straffregisterutdrag (inte äldre än 3 månader)
 • Utdrag ur näringsförbudsregistret

När det gäller utländska medborgare, vilkas lämplighet att ta emot kundmedel måste bedömas enligt lagen, ska följande handlingar i regel lämnas in till regionförvaltningsverket:

 • Utdrag ur utsökningsregistret
 • Utdrag ur skuldsaneringsregistret
 • Utdrag över kredituppgifter
 • Beskattningsbeslut

Om någon handling inte kan fås från det aktuella landet bedömer vi från fall till fall vilka utredningar som behövs.

Uppgifterna behövs också exempelvis om en finländsk medborgare som bor utomlands. För mer information kontakta vid behov regionförvaltningsverket på adressen (elinkeinot.etela(a)avi.fi).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Övervakning

Regionförvaltningsverket i Södra Finland övervakar att näringsidkare som lämnar konsumentkrediter eller förmedlar person-till-person-lån är registrerade i registret över kreditgivare och förmedlare av person-till-person-lån och uppfyller förutsättningarna för registrering. Dessutom övervakar regionförvaltningsverket under styrning av Konkurrens- och konsumentverket att bestämmelserna om konsumentkrediter i 7 och 7 a kap. i konsumentskyddslagen iakttas.

Regionförvaltningsverket har inte befogenheter att ingripa i oenigheter kring enskilda avtal mellan en konsument och kreditgivare eller förmedlare av person-till-person-lån. Hit hör t.ex. oenigheter kring krediträntorna eller kreditkostnaderna eller skadeståndskrav.

Vid en konflikt mellan konsument och kreditgivare eller förmedlare av person-till-person-lån kan man kontakta konsumentrådgivningen. Det är en riksomfattande tjänst som erbjuder information om konsumentens rättigheter och medlingshjälp i en tvist mellan konsumenten och företaget.

Man kan också lämna in besvär till Konsumenttvistenämnden, men nämnden kan lämna ärendet obehandlat om konsumenten inte först har kontaktat konsumentrådgivningen. Konsumenttvistenämndens beslut är en rekommendation som inte är bindande. För att få ett bindande avgörande måste ärendet tas till domstol.

KONTAKTUPPGIFTER:

 • Förfrågningar: elinkeinot.etela(a)avi.fi
 • Officiell e-postadress: kirjaamo.etela(a)avi.fi

E-postadresser: fornamn.efternamn@avi.fi

Verksamhetsstället i Helsingfors
Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Bangårdsvägen 9
PB 110
00521 Helsingfors
Telefonväxel 0295 016 000
Fax 09 6150 0529

överinspektör Sinikka Laaksonen, tfn 0295 016 573

 

Uppdaterad