› Tillbaka till den grafiska version

Hittegodsbyråer

Regionförvaltningsverket utövar tillsyn över hittegodsbyråerna. Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland beviljar tillstånd att hålla en hittegodsbyrå.

Tillståndsansökan ska innehålla

  • sökandens namn, hemkommun och kontaktuppgifter,
  • hittegodsbyråns driftsställen och dessas kontaktuppgifter,
  • namnet på den ansvariga föreståndaren för hittegodsbyrån och hans eller hennes personbeteckning eller, om personbeteckningen inte är känd, födelsetid.

Behandlingen av tillståndsärenden är avgiftsbelagd (Avgifter)

Förutsättningarna för beviljande av tillstånd för hittegodsbyrå är följande:

  • sökanden har rätt att idka näring i Finland,
  • sökanden har inte försatts i konkurs,
  • om sökanden är en fysisk person har han eller hon uppnått myndighetsåldern och inte fått sin handlingsbehörighet begränsad,
  • sökanden har uppgett en ansvarig föreståndare som uppfyller de förutsättningar som föreskrivs i hittegodslagen (21 § 2 mom.)

Regionförvaltningsverket ska förbjuda en hittegodsbyrå, om den hålls utan tillstånd i strid med hittegodslagen.

Den ansvariga föreståndaren för hittegodsbyrån är skyldig att se till att hittegodsbyrån upprätthålls lagenligt. Trots sekretessbestämmelserna ska en hittegodsbyrå på begäran ge regionförvaltningsverket de handlingar och uppgifter som behövs för tillsynen.

Om hittegodsbyrån eller den ansvariga föreståndaren försummar en skyldighet som följer av hittegodslagen, får regionförvaltningsverket uppmana hittegodsbyrån eller den ansvariga föreståndaren att uppfylla sin skyldighet inom en viss tid. Om försummelserna är allvarliga eller om de upprepas trots uppmaning, får regionförvaltningsverket förbjuda hittegodsbyråns verksamhet helt eller delvis för viss tid, dock för högst sex månader. Regionförvaltningsverket får förelägga vite för att förstärka ett förbud eller en uppmaning.

KONTAKTUPPGIFTER:

E-postadress: fornamn.efternamn@avi.fi

Huvudverksamhetsstället i Vasa
Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland
Wolffskavägen 35
PB 200
65101 Vasa
Telefon 0295 018 450
Fax 06 3174 817

överinspektör Heidi Turpela, tfn 0295 018 624 
 

Uppdaterad