Blanketter

Blanketter tillhörande regionförvaltningsverkens service per bransch:

OBS! Blanketterna går bäst att öppna, fylla i och skriva ut i webbläsarna Mozilla Firefox och Google Chrome.

  

Utmärkelsetecken och medaljer

Näringar

Alkoholförvaltningen:

Servering:

Detaljhandel:

Fastighetsförmedling:

 • Förmedling av fastigheter och hyreslägenheter och hyreslokaler: Första anmälan: pdf, word 
 • Anvisningar om hur första anmälan om fastighets- eller hyresförmedlingsverksamhet skall göras: pdf, word
 • Förmedling av fastigheter och hyreslägenheter och hyreslokaler: Ändringsanmälan: pdf, word 
 • Anvisningar om hur anmälan om ändring av fastighets- eller hyresförmedlingsverksamhet skall göras: pdf, word
 • Samtycke till uppdraget som ansvarig föreståndare för förmedlingsrörelsen pdf, word
 • Anmälan om felaktig förmedlingsverksamhet: pdf, word

Kreditgivare och person-till-person-lån:

 • Anmälan till registret över kreditgivare och förmedlare av person-till-person-lån: pdf, word
 • Anmälan till registret över kreditgivare och förmedlare av person-till-person-lån – ifyllnadsanvisning för blanketten: pdf, word
 • Anmälan om ändring av uppgifterna antecknade i registret över kreditgivare och förmedlare av person-till-person-lån: pdf, word 
 • Anmälan om ändring av uppgifterna införda i registret över kreditgivare och förmedlare av person-till-person-lån – ifyllnadsanvisning för blanketten: pdf, word

Valutaväxlingsverksamhet och företagstjänster:

 • Registeranmälan om valutaväxlingsverksamhet eller företagstjänster: pdf, word
 • Ifylldsanvisning: Registeranmälan om valutaväxlingsverksamhet eller företagstjänster pdf, word
 • Anmälan om ändring: Valutaväxlingsverksamhet eller företagstjänster pdf, word
 • fylldsanvisning: anmälan om ändring av uppgifterna införda i register över valutaväxlingsverksamhet eller företagstjänster pdf, word

Indrivningsverksamhet:

Rättsskydd

 • Överföring av lån till en ny ägare: pdf, word

Deponering av betalningar:

 • Deponering till regionförvaltningsverket: pdf,  word
 • Uttag av deposition: pdf, word

Ställa säkerhet hos regionförvaltningsverket:

 • Ställande av säkerhet hos regionförvaltningsverket: pdf, word
 • Uttag av säkerhet som ställts hos regionförvaltningsverket: pdf, word

Delägarlagens stadgar

 • Ansökan för fastställande av delägarlagets stadgar: pdf, word

Klagomål

 • Klagomål (förvaltningsklagan): pdf, word

 • Fullmakt:  word

 • När anmälan har avseende på fastighetsförmedling använd blanketten: pdf, word

Begravning

 • Ansökan om tillstånd att inrätta en begravningsplats: pdf, word
 • Ansökan om tillstånd att inrätta en enskild grav: pdf, word
 • Ansökan om tillstånd till flyttning av gravsatt stoft eller aska: pdf, word
   

Datasekretess

Bildning och kultur

Bibliotek

Statsunderstöd för bibliotek  (elektronisk ansökan)
     Anvisningar för den elektroniska ansökningsblanketten (undervisnings- och kulturministeriet)

Resebidrag till bibliotekspersonalen (elektronisk ansökan)
Anvisningar (regionförvaltningsverket)     

Idrott

Skolan i rörelse - utvecklingsunderstöd (elektronisk ansökan)
    Anvisningar för den elektroniska ansökningsblanketten (undervisnings- och kulturministeriet)

 • Anhållan om utbetalning: pdf , word
 • Redovisning av användningen av statsunderstöd: pdf , word

Statsunderstöd för lokal utveckling av motionsinriktad livsstil (elektronisk ansökan)
    Anvisningar för den elektroniska ansökningsblanketten (undervisnings- och kulturministeriet)

 • Redovisning av användningen: word

Ansökan om statsunderstöd för anläggningsprojekt som avser idrottsanläggning

Anvisningar för den elektroniska ansökningsblanketten (undervisnings- och kulturministeriet)

Projektredovisning för anläggningsprojekt för idrottsanläggning

Anhållan om utbetalning av statsunderstöd för byggande av idrottsanläggningar

 • Anhållan om utbetalning av statsunderstöd för byggande av idrottsanläggningar: pdf , word

Blankett för finansieringsplan för idrottsanläggningar

 Integrering av invandrare med hjälp av idrott (elektronisk ansökan)
        Anvisningar för den elektroniska ansökningsblanketten (undervisnings- och kulturministeriet)

 • Anhållan om utbetalning/anmälan om annullering av statsunderstöd: pdf, word
 • Redovisning av användningen av utvecklingsunderstöd för idrott och motion för invandrare: pdf, word

Ungdom

Ungdomsverkstäder (elektronisk ansökan)
          Anvisningar för den elektroniska ansökningsblanketten (undervisnings- och kulturministeriet)

Uppsökande ungdomsarbete (elektronisk ansökan)
           Anvisningar för den elektroniska ansökningsblanketten (undervisnings- och kulturministeriet)

Lokal hobbyverksamhet för barn och unga  (elektronisk ansökan)
        Anvisningar för den elektroniska ansökningsblanketten (undervisnings- och kulturministeriet)

Ungdomsinformations- och rådgivningsarbete och digitalt ungdomsarbete  (elektronisk ansökan) 
           Anvisningar för den elektroniska ansökningsblanketten (Undervisnings- och kulturministeriet)

Utveckling av den regionala och lokala verksamheten på ungdomsområdet  (eletronisk ansökan) 

Anvisningar (Undervisnings- och kulturministeriet)

Bildning

Småbarnspedagogik

 • Anmälan om eller ändring av produktion av privat småbarnspedagogik (pdfword) 
 • Anmälan om eller ändring av byte av ansvarsperson inom småbarnspedagogik (pdfword)
 • Anmälan om upphörande av privat småbarnspedagogik (pdfword
 • Anvisningar om anmälningspliktig småbarnspedagogik och ifyllnadsanvisning för anmälningsblanketten (pdf, word)    
        

Familje- och socialservice och medling i familjefrågor

Elektronisk ärendehantering (Valvira.fi)

Privat tillståndspliktig socialservice

Privat anmälningspliktig socialservice

 • Anmälan om privat socialservice: pdf, word

Gemensamma blanketter för tillståndspliktig och anmälningspliktig socialservice


Medling i familjeärenden

 • Tillståndsansökan för medling i familjefrågor: pdf, word

Hälsa

Elektronisk ärendehantering (Valvira.fi)

Blanketter:

Säkerhet

 • Förslag om förlänande av livräddningsmedalj åt enskild person: pdf, word
 • Understöd för anskaffningar av materiel och byggprojekt: pdf, word
 • Blankett för anmälning av brandskyddavgift: pdf, word

Miljötillstånd

Miljöhälsa

Veterinärvård

 • Anmälan om privat veterinärvård: pdf, word

Animaliska biprodukter

Djurskydd

Djursjukdomar

 • Månadsrapport om djursjukdomar

Jordbruksstödens tvärvillkor

Tillstånd

 

Arbetarskydd

Uppdaterad