Livslång vägledning i Norden och Europa

AKTUELLT


Nordiskt nätverk för vuxnas lärande (NVL) och Vägledningsnätverket

Inom Nordiskt nätverk för vuxnas lärande NVL finns olika nätverk som utvecklar vuxenutbildningen i de nordiska länderna och de självstyrande områdena. 

I NVL:s nättidskrift DialogWeb finns artiklar om NVL:s verksamhet och vuxenlärande.

Nordiskt nätverk för Vägledning ingår i NVL och har i uppgift att öka erfarenhetsutbytet mellan de nordiska vägledarna och att sprida god policy och praxis mellan områdena. Nätverket ordnar seminarier och utarbetar rapporter som ökar vägledarnas kompetens.

I Vägledarnätverkets publikation "Ett nordiskt perspektiv på karriärkompetens och vägledning" diskuteras begreppet "karriärkompetenser" i nordisk kontext och som en del av livslång vägledning. Karriärkompetenser är de färdigheter individen behöver för sin självkännedom och för att rusta sig i ett livsperspektiv. Rapporten är framtagen för NVL och ELGPN av Rie Thomsen vid Aarhus universitet.

Rapporten "Guidance in Validation" har som mål att etablera en diskussion  om och en utveckling av vägledningen i valideringen i de nordiska områdena. Rapporten har utarbetatats av NVL:s Vägledarnätverk och Valideringsnätverk. Rapporten är på engelska.

 

Det europeiska policynätverket för livslång vägledning (ELGPN European Lifelong Guidance Policy Network)

ELGPN inrättades för att stödja EU:s medlemsländer och Europeiska kommissionen i utvecklingen av samarbetet inom livslång vägledning såväl inom utbildnings- och arbetssektorn som inom näringssektorn. År 2013 fastställde ELGPN utgångspunkter för det nationella utvecklingsarbetet. Principerna för livslång vägledning är kundorientering, kvalitetssäkring,  att möjliggöra delaktighet och att förbättra tillgången till vägledning. Policynätverket har avslutat sin verksamhet. Europeiska kommissionen har inte ännu beslutat om hur verksamheten fortsätter.

CIMO (Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete), som hör till Utbildningsstyrelsen, fungerar som nationellt Euroguidance-center för Finland och tillhör det europeiska Euroguidance-nätverket med över 30 partnerländer. Nätverket stöder professionella handledare i frågor kring internationalisering av vägledningsområdet och har samarbetat med ELGPN, både på nationell och europeisk nivå.

Rapporten "Karriärutvecklingsfrågorna i PISA 2012: En analys av hur svaren förhåller sig till vad som är specifikt för länder, skolor, elever och deras familjer" finns nu på svenska.

Uppdaterad