LIV-arbetet i Österbotten

AKTUELLT

 • Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet och NTM-centralen i Österbotten driver tillsammans de tvåspråkiga LIV-grupperna i Österbotten och Mellersta Österbotten. Grupperna deltar aktivt i utvecklingen av vägledningstjänsterna i regionen.

Österbottens utbildningsdelegation

Utbildningsdelegationen tillsattes år 2016 i enlighet med den rekommendation som ingick i Österbottens vuxenutbildningsstrategi (2014). Delegationen är en länk mellan utbildningen, den livslånga vägledningen, prognosticeringen och arbets- och näringslivet. Genom delegationen samverkar utbildningssektorn starkt med landskapets övriga strategiska arbete och beslutsfattande. Läroinrättningarna i landskapet, näringslivet, Regionförvaltningsverket, NTM-centralen, Österbottens förbund och landskapsstyrelsen är företrädda i delegationen.
Österbottens vuxenutbildningsstrategi 2014-2020

   

Utbildningsdelegationens uppgifter är:

 • koordinera och utveckla landskapets utbildning, vägledning och prognosticering
 • iaktta utvecklingen i näringslivet och innovationsmiljöerna i Österbotten samt bereda stärkande åtgärder för dessa genom insatser i utbildningssektorn
 • belysa och bevaka utbildningssektorns behov och intressen
 • framställa en utbildningsstrategi för Österbotten inkl. uppföljning

Landskapsdirektör Kaj Suomela är ordförande för utbildningsdelegationen och viceordförande är Marianne West-Ståhl, direktör vid Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet. Ett sekretariat bestående av tjänstemän från Österbottens förbund, Regionförvaltningsverket och NTM-centralen förbereder delegationens möten.

LIV-sektionen i Österbotten

Koordineringsgruppen för livslång vägledning i Österbotten inrättades år 2013 på uppdrag av arbets- och näringsministeriet och undervisnings- och kulturministeriet. Sedan 2016 utgör LIV-gruppen en sektion till utbildningsdelegationen. Den andra sektionen i anslutning till utbildningsdelegationen handhar prognosticering. Ordförande för LIV-sektionen är Disa Widell vid Regionförvaltningverket och Francesca Cucinotta vid NTM-centralen. Prognosticeringssektionens ordförande är Kimmo Riusala vid Österbottens förbund.

Gruppen är ett tvåspråkigt organ och består av representanter för läroinrättningar på alla utbildningsstadier, TE-tjänsterna, Navigatorn, ungdomsverkstäderna, integrationstjänster, kommunernas bildnings-, social- och fritidstjänster, näringslivet samt arbetshälsa.

LIV-sektionens uppgift är:

 • koordinera och utveckla tjänsterna för livslång vägledning i enlighet med regionens behov, de nationella målsättningarna samt med beaktande av de språkliga behoven
 • utgöra en kunskapsbas och ett sakkunnignätverk inom livslång vägledning
 • planera kompetensstärkande verksamhet för vägledare: fortbildningar, konferenser, informationsmöten
 • iaktta åtgärdsbehov och initiera dem
 • utveckla samarbeta kring vägledning i Norden och internationellt

Prognosticeringssektionens uppgift är:

 • koordinera och utveckla landskapets prognosticering av utbildningsbehov, kompetensutveckling och näringslivets utveckling
 • utgöra en kunskapsbas och ett sakkunnignätverk kring landskapets trender och utsikter
 • iaktta åtgärdsbehov och initiera dem

 

 

Utbildningsdelegationens och sektionernas uppgifter och arbetssätt (pdf)

 

LIV-gruppen i Mellersta Österbotten

I Mellersta Österbotten finns en koordineringsgrupp för livslång vägledning sedan 2013 som samlar aktörerna i Karlebytrakten. Gruppens ordförande är Disa Widell och Francesca Cucinotta, och Elina Pihlaja är gruppens sekreterare. LIV-gruppen i Mellersta Österbotten möts tre gånger per år och jobbar kring samma teman som LIV-sektionen i Österbotten.

Uppdaterad