Finansieringsplan för idrottsplatsbyggande

Enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet fastställer undervisnings- och kulturministeriet årligen i samband med beredningen av statsbudgeten en riksomfattande finansieringsplan för anläggningsprojekt som hänför sig till undervisnings- och kulturverksamhet. Planen gäller den kommande fyraårsperioden.

Kommunerna ska före den 31 december meddela regionförvaltningsverket alla idrottsanläggningsprojekt vars kostnadskalkyl överstiger 700 000 euro (moms 0 %) och för vilka man avser ansöka om statsunderstöd under de följande fyra åren. Även idrottsanläggningsprojekt som planeras av andra sammanslutningar ska i mån av möjlighet inkluderas. I fråga om gemensamma projekt, såsom gymnastiksalar i anslutning till skolor ska en separat framställning göras till varje förvaltningsenhet så, att kostnaderna för projektet delas mellan de medverkande förvaltningsenheterna. OBS! Den egentliga ansökan om statsunderstöd ska lämnas in till regionförvaltningsverket före slutet av december under det år som föregår byggprojektet (31.12.2019).

 Framställning görs på sahkoinenasiointi.ahtp.fi.

 

regional information

Ytterligare information: överinspektör Sixten Wackström tel. 0295 016 565


Uppdaterad