› Tillbaka till den grafiska version

Innehållspresentatör

Elinkeinot - Raha ja omaisuuus - Rahanpesun valvontarekisteri

Rekistret för övervakning av penningtvätt Rekistret för övervakning av penningtvätt (nedan tillsynsregistret) tas i bruk 1.7.2019. De rapporteringsskyldiga som övervakas av...

Näringar - Tillsyn över lagen om penningtvätt

Tillsyn över lagen om penningtvätt Regionförvaltningsverket i Södra Finland (RFV) övervakar att lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism (28.6.2017/444) (nedan ...

Regionförvaltningsverket granskar egenkontrollen inom detaljhandeln med alkoholdrycker ( Västra och Inre Finland)

Regionförvaltningsverket granskar egenkontrollen inom detaljhandeln med alkoholdrycker Västra och Inre Finland Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland kommer under hösten...

Styrningsmöten för äldreomsorgen startar i september

Styrningsmöten för äldreomsorgen startar i september Regionförvaltningsverken och Valvira arrangerar under hösten 2019 regionala möten i syfte att styra äldreomsorgen. Mötena är avsedda...

Näringar - Pengar och egendom - Konsumentkrediter - På andra webbplatser

Tillhandahållande av konsumentkrediter (KKV) Konkurrens- och konsumentverket Meddelande 8.5.2017 om tillsynskampanjen för bilkrediter Meddelande 11.6.2019: Hushållsmaskins- och...

Näringar - Pengar och egendom - Hittegodsbyråer - På andra webbplatser

Högsta förvaltningsdomstolens beslut om hurudana kostnadsersättningar en hittegodsbyrå får ta (9.11.2017/5778)

Näringar - Ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning

Ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning Från och med den 1 januari 2019 erbjuds ekonomi- och skuldrådgivning av rättshjälpsbyråerna. Från och med ingången av 2019 övertar rättshjälps- och...

Näringar - Upphovsrätt - Lagar och förordningar

Upphovsrättslagen 404/1961 Upphovsrättsförordningen 574/1995 Lag om kollektiv förvaltning av upphovsrätt 1494/2016

Näringar - Upphovsrätt - På andra webbplatser

Kuvasto   Upphovsrättens informations- och övervakningscentral rf (TTVK)

Näringar - Konsumentärenden - EU-samarbete - På andra webbplatser

Konsumenteuropa i Finland (ECC) Konkurrens- och konsumentverket (KKV) Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea Finansinspektionen Livsmedelsverket ...

Näringar - Pengar och egendom - Kreditgivare - Lagar och förordningar

Lagen om registrering av vissa kreditgivare och kreditförmedlare 853/2016 Förordningen om den information som ska lämnas till en konsument om ett kreditavta 789/2010 ...

Näringar - Pengar och egendom - Kreditgivare - Blanketter

Anmälan till registret över kreditgivare och förmedlare av person-till-person-lån (avi.fi) Ändringsanmälan i kreditgivarregistret (avi.fi)

Näringar - Konsumentärenden - På andra webbpaltser

Konsumentrådgivning (KKV) Reklamationstjänsten hjälper (KKV) Konkurrens- och konsumentverket Centret för konsumentforskning (Helsingfors universitet) TUKES Arbets- och...

Idrott och motion

Målet för regionförvaltningsverkens idrottsväsende är att på regional nivå främja en motionerande livsstil, välmåga, hälsa och arbets- och funktionsförmåga i olika skeden av livet hos befolkningen.

Idrottens ställning som en kommunal basservice stärks och omständigheterna för vardagsmotion förbättras i samarbete med kommunernas olika förvaltningsområden.

Centrala uppgifter för det regionala idrottsväsendet är att:

  • styra och stöda bygget av idrottsanläggningar
  • stöda utvecklingsprojekt för idrott och motion för barn och unga
  • genomföra nationella program på regional nivå
  • främja hälsomotionerande och motionerande bland specialgrupper
  • stöda regional medborgarverksamhet och regionalt samarbete
  • utvärdera den regionala tillgången till basservice inom idrott och motion
  • samarbeta med närregionerna och internationell verksamhet
  • utbildning och informationsstyrning
  • främja mångkulturell idrott och motion.
Uppdaterad