Utveckling och samordning av barn- och ungdomspolitiken i regionerna

I enlighet med ungdomslagen (72/2006) 4 § godkänner stadsrådet vart fjärde år ett barn- och ungdomspolitiskt ungdomsprogram, där riktlinjer för barn- och ungdomspolitiken på riksnivå ingår samt riktlinjer för statens regionförvaltning och kommunernas motsvarande programarbete.

Programmets strategiska mål är relaterade till aktivt medborgarskap och stärkande av sociala aspekter, fritidsverksamhet, sysselsättning och utkomst, hälsa, boende, jämlikhet, utbildning samt andra aktuella frågor gällande barn och unga.

Regionförvaltningsverkens ungdomsväsenden samordnar det regionala förverkligandet av det barn- och ungdomspolitiska utvecklingsprogrammet. Med verksamheten strävar man efter att främja de centrala utvecklingsområdena inom ungdomsarbetet och -politiken och stödja lokal verksamhet.

Understöd till ungdomssektorn för regional och lokal verksamhetsutveckling och internationell verksamhet

Regionförvaltningsverket delar ut understöd till regionala och lokala utvecklingsprojekt inom ungdomsarbete och -verksamhet samt projekt där regionala och lokala aktörer arbetar för internationalisering av ungdomssektorn och ungdomsarbetet.

Understödet för internationell verksamhet på lokal nivå på ungdomsområdet kan också beviljas för resor för ungdomars kulturgrupper som ska uppträda utomlands.

Understödet kan ansökas av föreningar, stiftelser, kommuner, samkommuner och andra registrerade samfund som tillhandahåller ungdomstjänster.

Ansökan för understöd från anslaget år 2017 ska vara framme hos regionförvaltningsverket senast 18.4.2017 kl. 16:15 i fråga om den första ansökningsomgången och 16.10.2017 kl. 16:15 i fråga om den andra ansökningsomgången.  Ansökningar som lämnas in efter tidsfristen för den första ansökningsomgången handläggs under nästa omgång. Ansökningar som lämnas in efter tidsfristen för den andra ansökningsomgången avslås.

Ansökningsanvisningar och -blanketter hittar du på svenska här.

 

regional information

Understöd på 315 000 eurotill Södra Finland för regionala och lokala utvecklingsprojekt på ungdomsområdet och verksamhet som främjar ungas internationalisering


Regionförvaltningsverket i Södra Finland har beviljat 315 000 euro för regionala och lokala utvecklingsprojekt på ungdomsområdet och projekt som främjar ungdomssektorns och ungdomsarbetets internationalisering.

Understöd beviljades för projekt som främjar de ungas delaktighet och möjligheter till samhällelig påverkan. Dessutom stöder projekten de ungas utveckling, självständighetsprocess och gemenskapskänsla samt främjar jämlikhet och likställdhet. Understöd beviljades också för att stöda verksamhetsmodeller för tidigt ingripande som stärker de ungas välbefinnande.

Med understöd som inriktas på internationell verksamhet stöddes resor för unga kulturgrupper för uppträdanden utomlands och verksamhet som utvecklar dialogen mellan olika kulturer. Med understöden stöds verkställandet av ungdomslagens syften och de uppskattas ha långvariga effekter på ungdomsarbetet och ungdomspolitiken på lokal och regional nivå.

Understöd söktes för 25 projekt och det sammanlagda beloppet som söktes uppgick till drygt 720 000 euro. Understöd beviljades till ett belopp av 315 000 euro.

Projekt som fick understöd:

Ytterligare information

planerare Kaija Blom, tfn 0295 016 265

överinspektör Mari Puhakka, tfn 0295 016 560

kulturenhetens chef Sanna Puura, tfn 0295 016 561
fornamn.efternamn@avi.fi

 

                    


Uppdaterad
Skriv ut Skriv ut
Dela