Genomförande och utvecklande av ungdomsarbetet och ungdomspolitiken på regional nivå

I enlighet med 5 § i ungdomslagen (1285/2016) godkänner statsrådet vart fjärde år ett riksomfattande program för ungdomsarbetet och ungdomspolitiken. I och med övergångsbestämmelsen i lagen har det nu gällande programmet utarbetats för åren 2017-2019.

Programmet fastställer fem centrala ungdomspolitiska mål för regeringsperioden:

  1. Varje barn och ung person ska ha möjlighet till åtminstone en hobby som intresserar dem.
  2. De ungas sysselsättningsfärdigheter har stärkts.
  3. De unga ska få fler möjligheter till delaktighet och att påverka.
  4. Tack vare det förebyggande arbetet har allt färre unga mentala problem.
  5. Varje ung person får tillräckligt med information och annat stöd för ett självständigt boende.

Regionförvaltningsverkens ungdomsväsende har till uppgift att på regional nivå genomföra och utveckla det riksomfattande ungdomsarbetet och den riksomfattande ungdomspolitiken.

Understöd till ungdomssektorn för regional och lokal verksamhetsutveckling och internationell verksamhet

Regionförvaltningsverket delar ut understöd till regionala och lokala utvecklingsprojekt inom ungdomsarbete och ungdomsverksamhet samt till projekt där regionala och lokala aktörer arbetar för internationalisering av ungdomssektorn och ungdomsarbetet.

Understödet kan ansökas av föreningar, stiftelser, kommuner, samkommuner och andra registrerade samfund som tillhandahåller ungdomstjänster.

Utlysning av understöd (Undervisnings- och kulturministeriet)

regional information

Understöd på 315 000 eurotill Södra Finland för regionala och lokala utvecklingsprojekt på ungdomsområdet och verksamhet som främjar ungas internationalisering


Regionförvaltningsverket i Södra Finland har beviljat 315 000 euro för regionala och lokala utvecklingsprojekt på ungdomsområdet och projekt som främjar ungdomssektorns och ungdomsarbetets internationalisering.

Understöd beviljades för projekt som främjar de ungas delaktighet och möjligheter till samhällelig påverkan. Dessutom stöder projekten de ungas utveckling, självständighetsprocess och gemenskapskänsla samt främjar jämlikhet och likställdhet. Understöd beviljades också för att stöda verksamhetsmodeller för tidigt ingripande som stärker de ungas välbefinnande.

Med understöd som inriktas på internationell verksamhet stöddes resor för unga kulturgrupper för uppträdanden utomlands och verksamhet som utvecklar dialogen mellan olika kulturer. Med understöden stöds verkställandet av ungdomslagens syften och de uppskattas ha långvariga effekter på ungdomsarbetet och ungdomspolitiken på lokal och regional nivå.

Understöd söktes för 25 projekt och det sammanlagda beloppet som söktes uppgick till drygt 720 000 euro. Understöd beviljades till ett belopp av 315 000 euro.

Projekt som fick understöd:

Ytterligare information

planerare Kaija Blom, tfn 0295 016 265

överinspektör Mari Puhakka, tfn 0295 016 560

kulturenhetens chef Sanna Puura, tfn 0295 016 561
fornamn.efternamn@avi.fi

 

                    


Uppdaterad