Utveckling av ungdomsverksamhet på regional och lokal nivå

Regionförvaltningsverket stödjer utvecklingsarbetet inom ungdomssektorn genom att bevilja understöd för utvecklande av ungdomsarbetet och ungdomsverksamheten på lokal och regional nivå. Syftet med understödet är att gynna uppnåendet av de riksomfattande ungdomspolitiska mål som satts upp och samtidigt svara på de centrala regionala behoven förknippade med ungas uppväxt- och levnadsvillkor. Utvecklingsunderstödet ska göra det möjligt att testa och införa nya och nödvändiga arbets- och verksamhetsmetoder. Ansvaret för att verksamheten förankras och för kontinuiteten i den praxis som utvecklats ligger hos den som ansöker om understöd.

Det riksomfattande programmet för ungdomsarbetet och ungdomspolitiken 2017–2019 innehåller följande fem centrala ungdomspolitiska mål:

  1. Varje barn och ung person ska ha möjlighet till åtminstone en hobby som intresserar dem.
  2. De ungas sysselsättningsfärdigheter har stärkts och utslagningen minskar.
  3. De unga ska få fler möjligheter till delaktighet och att påverka.
  4. Tack vare det förebyggande arbetet har allt färre unga mentala problem.
  5. Varje ung person får tillräckligt med information och annat stöd för ett självständigt boende.

Regionförvaltningsverkens uppgift är att främja uppnåendet särskilt av dessa fem mål med beaktande av regionala och lokala specialbehov.

Understöd för regional och lokal verksamhetsutveckling inom ungdomssektorn

Regionförvaltningsverken delar ut understöd till regionala och lokala utvecklingsprojekt. Understödet kan ansökas av föreningar, stiftelser, kommuner, samkommuner och andra registrerade samfund som tillhandahåller ungdomstjänster.

Statsunderstöd söks i regionförvaltningsverkets elektroniska ärendehanteringstjänst https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/sv/

Ansökningsanvisningar och –blanketter

Utlysning av understöd (Undervisnings- och kulturministeriet)

regional information

Understöd på 315 000 eurotill Södra Finland för regionala och lokala utvecklingsprojekt på ungdomsområdet och verksamhet som främjar ungas internationalisering


Regionförvaltningsverket i Södra Finland har beviljat 315 000 euro för regionala och lokala utvecklingsprojekt på ungdomsområdet och projekt som främjar ungdomssektorns och ungdomsarbetets internationalisering.

Understöd beviljades för projekt som främjar de ungas delaktighet och möjligheter till samhällelig påverkan. Dessutom stöder projekten de ungas utveckling, självständighetsprocess och gemenskapskänsla samt främjar jämlikhet och likställdhet. Understöd beviljades också för att stöda verksamhetsmodeller för tidigt ingripande som stärker de ungas välbefinnande.

Med understöd som inriktas på internationell verksamhet stöddes resor för unga kulturgrupper för uppträdanden utomlands och verksamhet som utvecklar dialogen mellan olika kulturer. Med understöden stöds verkställandet av ungdomslagens syften och de uppskattas ha långvariga effekter på ungdomsarbetet och ungdomspolitiken på lokal och regional nivå.

Understöd söktes för 25 projekt och det sammanlagda beloppet som söktes uppgick till drygt 720 000 euro. Understöd beviljades till ett belopp av 315 000 euro.

Projekt som fick understöd:

Ytterligare information

planerare Kaija Blom, tfn 0295 016 265

överinspektör Mari Puhakka, tfn 0295 016 560

kulturenhetens chef Sanna Puura, tfn 0295 016 561
fornamn.efternamn@avi.fi

 

                    


Uppdaterad