Utveckling av ungdomsverksamhet på regional och lokal nivå

Understödet är avsett för regionala och lokala utvecklingsprojekt inom ungdomsarbete och -verksamhet. (Understöd för riksomfattande utvecklingsprojekt inom ungdomsarbete och -verksamhet söks från undervisnings- och kulturministeriet.) Understöd kan också sökas för regional samordning av ungdomsarbetet.

Understöden är avsedda för projekt inom informations- och rådgivningsarbete för unga samt för projekt inom digitalt ungdomsarbete. Den tidigare separata ansökningsomgången för projektunderstöd för informations- och rådgivningsarbete för unga samt digitalt ungdomsarbete har nu sammanslagits i denna omgång.

Regionförvaltningsverken delar ut understöd till regionala och lokala utvecklingsprojekt.

Den sökande kan vara en förening, stiftelse, kommun, samkommun eller någon annan registrerad sammanslutning som erbjuder ungdomstjänster. Understöd beviljas inte till enskilda personer eller till arbetsgrupper.

Ansökningstiden är 7.1 – 13.11.2020. De inlämnade ansökningarna samlas vanligtvis 3-4 gånger per år i syfte att fatta beslut om understöd. Sökandena meddelas skriftligen om beslutet.

Undervisnings- och kulturministeriet kan anvisa sammanlagt högst 2,2 milj. euro för understöden.

På understödet tillämpas följande lagstiftning:

  • Ungdomslagen (1285/2016)
  • Statsunderstödslag (688/2001)

Statsunderstöd söks i regionförvaltningsverkets elektroniska ärendehanteringstjänst https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/sv/

Utlysning av understöd (2020), pdf

regional information

Understöd på 315 000 eurotill Södra Finland för regionala och lokala utvecklingsprojekt på ungdomsområdet och verksamhet som främjar ungas internationalisering


Regionförvaltningsverket i Södra Finland har beviljat 315 000 euro för regionala och lokala utvecklingsprojekt på ungdomsområdet och projekt som främjar ungdomssektorns och ungdomsarbetets internationalisering.

Understöd beviljades för projekt som främjar de ungas delaktighet och möjligheter till samhällelig påverkan. Dessutom stöder projekten de ungas utveckling, självständighetsprocess och gemenskapskänsla samt främjar jämlikhet och likställdhet. Understöd beviljades också för att stöda verksamhetsmodeller för tidigt ingripande som stärker de ungas välbefinnande.

Med understöd som inriktas på internationell verksamhet stöddes resor för unga kulturgrupper för uppträdanden utomlands och verksamhet som utvecklar dialogen mellan olika kulturer. Med understöden stöds verkställandet av ungdomslagens syften och de uppskattas ha långvariga effekter på ungdomsarbetet och ungdomspolitiken på lokal och regional nivå.

Understöd söktes för 25 projekt och det sammanlagda beloppet som söktes uppgick till drygt 720 000 euro. Understöd beviljades till ett belopp av 315 000 euro.

Projekt som fick understöd:

Ytterligare information

planerare Kati Myyryläinen, tfn 0295 016 446

överinspektör Mari Puhakka, tfn 0295 016 560

fornamn.efternamn@avi.fi

 

                    


Uppdaterad