Förhindrande av våld i nära relationer och inom familjen

I lagstiftningen betonas sektorövergripande arbete för att främja befolkningens hälsa och välmående, liksom medborgarnas rätt till integritet, jämlik behandling och trygghet. Samhällets uppgift är att främja och bevara individers och familjers sociala trygghet. Till exempel har barn rätt till en trygg uppväxtmiljö och får inte undertryckas, agas eller utsättas för annan kränkande behandling. Våld som drabbar barn och unga ska också beaktas vid utvecklingen av rådgivningsverksamheten och skol- och studerandehälsovården.

Det planmässiga arbetet för att förebygga våld i nära relationer och inom familjen är alltid aktuellt också inom andra klientgrupper. Inom det våldsförebyggande arbetet är det också viktigt att ingripa i våld som drabbar den vuxna befolkningen, särskilt äldre, handikappade och personer med invandrarbakgrund.

Regionförvaltningsverkets uppgift är att arbeta för att de grundläggande mänskliga rättigheterna och rättsskyddet ska tillgodoses, att basservice ska finnas tillgänglig och att främja den inre säkerheten och en hälsosam och trygg levnads- och arbetsmiljö. Verket har också hand om verkställande, styrning och övervakning som har samband med lagstiftningen. I arbetet med att förhindra våld i nära relationer och inom familjen följer regionförvaltningsverket upp om de lagstadgade tjänsterna för personer som upplevt våld finns tillgängliga och om de är tillräckliga samt hur de här personernas rättsskydd tillgodoses. Denna uppgifts innehåll fastställs närmare i olika nationella program.

Arbetet med att förebygga våld i nära relationer och inom familjen är en del av förebyggande av brott och våld som ingår i det tredje programmet för den inre säkerheten, som inrikesministeriet godkände 2012. Arbetet ska sålunda vara en del av kommunernas säkerhetsstrategi. Det våldsförebyggande arbetet bygger på flera internationella eller i Europeiska unionen godkända avtal som Finland har förbundit sig till. Dessa avtal utgör grunden för flera våldsförebyggande program. Sådana program är bl.a.

  • Programmet för att minska våld mot kvinnor
  • Nationella handlingsprogrammet för att minska kroppslig aga mot barn
  • Ett säkert liv för de äldre – program för förbättring av säkerheten för äldre
  • Regeringens invandringspolitiska program
  • Programmet Kaste II osv.
Uppdaterad