Läkemedelsbehandling

Regionförvaltningsverket styr och övervakar läkemedelsbehandlingen inom såväl den offentliga som den privata hälso- och sjukvården och på socialvårdsenheter som erbjuder omsorgstjänster.

Läkemedelsbehandling är en verksamhet inom hälso- och sjukvården som genomförs huvudsakligen av yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården som utbildats inom och som har ansvaret för läkemedelsbehandlingen. Cheferna på hälso- och sjukvårdsenheterna övervakar att läkemedelsbehandlingen genomförs enligt planen för läkemedelsbehandlingen. Ledningen för en verksamhetsenhet inom social- och hälsovården ansvarar för organisering av planeringen, genomförandet och uppföljningen av läkemedelsbehandlingsplanen.

En arbetsgrupp vid social- och hälsovårdsministeriet har utarbetat en nationell anvisning för genomförande av läkemedelsbehandling vid offentliga och privata verksamhetsenheter inom social- och hälsovården. Avsikten med handboken "Säker läkemedelsbehandling" är att harmonisera principerna för läkemedelsbehandling samt tydliggöra ansvarsfördelningen och definiera de minimikrav som ska uppfyllas i alla enheter som genomför läkemedelsbehandling.

Uppdaterad