› Tillbaka till den grafiska version

Förbrukningsvaror och konsumenttjänster

Konsumentsäkerhetstillsynen från och med 1.5.2016

Konsumentsäkerhetstillsynen centraliserades till Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) från och med 1.5.2016. Konsumentsäkerhetslagen (920/2011) är genom riksdagens beslut ändrad (1510/2015) så att kommunernas behörighet som konsumentsäkerhetstillsynsmyndighet upphör och konsumentsäkerhetstillsynen blir separerad från miljö- och hälsoskyddet. Samtidigt upphörde också regionförvaltningsverkens styrningsuppdrag. Kommunernas konsumentsäkerhetstillsynsmyndigheter behandlar emellertid färdigt ärenden som blivit anhängiga före 1.5.2016 i enlighet med lagändringens ikraftträdandebestämmelser.

Konsumentsäkerhetslagstiftningen gäller konsumenttjänster i fall då inte annan lagstiftning reglerar deras säkerhet. Ansvaret för en konsumenttjänsts säkerhet ligger alltid hos tjänsteleverantören. Myndighetstillsynen görs som stickprov och alla konsumenttjänster kontrolleras inte utgående från konsumentsäkerhetslagstiftningen. I framtiden sköts tillsynen i sin helhet av Tukes. På Tukes webbsidor finns anvisningar för både konsumenter och tjänsteleverantörer i situationer då en tjänst orsakar fara.

Från och med 1.5.2016:

Konsumenter kan anmäla om konsumenttjänst som orsakat fara med formuläret Anmälan om en farlig tjänst om ärendet inte rättats till genom kontakt med tjänsteleverantören.

Tjänsteleverantörer ska enligt anvisningarna på webbsidorna direkt till Tukes anmäla om en konsumenttjänst orsakat fara eller allvarligt tillbud (8 § i konsumentsäkerhetslagen). Anmälningsplikten gällande nya konsumenttjänster eller väsentlig ändring av verksamheten är inte längre aktuell men skyldigheten att upprätta säkerhetsdokument för vissa tjänster består.

På Tukes webbsidor finns mycket information om tjänsteleverantörers skyldigheter och olika tjänsters säkerhetskrav samt kontaktuppgifterna till konsumenttjänstgruppen.

Regional information

Det finns ingen ytterligare regional information om detta.

 


Uppdaterad