Konsumentkrediter

Regionförvaltningsverket övervakar tillsammans med Konkurrens- och konsumentverket lagenligheten i marknadsföringen av konsumentkrediter och i kreditavtalen.

Olaglig marknadsföring av konsumentkrediter kan anmälas till regionförvaltningsverket. Av anmälan ska framgå vilket företag eller vilken näringsidkare som har marknadsfört krediten och genom vilket marknadsföringsmedium krediten har erbjudits.

Med konsumentkredit avses alla krediter som en näringsidkare erbjuder konsumenten. Det är till exempel olika kontokrediter, avbetalningsköp, kreditkortskrediter och banklån. Kreditgivaren ska följa lagen och iaktta god kreditgivningssed samt handla ansvarsfullt i kreditförhållandets alla skeden.

Om näringsidkaren trots uppmaning från regionförvaltningsverket inte korrigerar den regelstridiga marknadsföringen, överförs ärendet till Konkurrens- och konsumentverket för behandling. Konkurrens- och konsumentverket kan, om det med tanke på konsumentskyddet anses nödvändigt, förbjuda näringsidkaren att fortsätta ett dylikt förfarande eller att upprepa det eller ett därmed jämförbart förfarande. Förbudet ska förenas med vite, om det inte är obehövligt av särskilda skäl.

Uppdaterad