Anförande av klagomål hos regionförvaltningsverket

Vem kan anföra klagomål?

Vem som helst kan anföra ett klagomål. Man kan lämna in klagomål i ett ärende som gäller en själv, men det går också att anföra klagan för någon annans räkning.

Om klagomålet gäller en annan persons ärende, ska den som anför klagomålet också lämna in en fullmakt av den person på vars vägnar klagomålet anförs. Också en annan laglig företrädare (t.ex. en vårdnadshavare eller intressebevakare) kan på den företrädda personens vägnar anföra klagomål i ett ärende som hör till företrädarens uppgifter. Klagomålet kan prövas även utan fullmakt, men i sådana fall kan klaganden inte få de handlingar som rör ärendet och inte heller beslutet som fattas i ärendet.

Hur anför man ett klagomål?

Klagomål anförs i regel skriftligt på finska eller svenska. Regionförvaltningsverket rekommenderar att man använder den här blanketten, men klagomålet kan även formuleras fritt. Får att få svar i ärendet ska klagomålet innehålla klagandens kontaktuppgifter. Klagomålet skickas till regionförvaltningsverkets registratorskontor. Det kan skickas som brev eller med krypterad e-post.

Klagomålet bör innehålla följande uppgifter:

  • vilken instans man har varit missnöjd med,
  • vilka åtgärder, förfaranden eller beslut som man anser är felaktiga eller olämpliga,
  • en kort och tydlig beskrivning av förfarandet eller händelsen och klagandens uppfattning av varför förfarandet var felaktigt,
  • den tidpunkt som klagomålet gäller.
Uppdaterad