Hur man framför klagomål hos regionförvaltningsverket

Vem kan framföra klagomål?

Vem som helst kan framföra ett klagomål. Man kan framföra klagomål i sitt eget ärende, men också för någon annans räkning eller tillsammans med andra.

Om klagomålet gäller omständigheter som är sekretessbelagda ska en klagande som inte är parten tillställa en fullmakt från personen vars ärende klagomålet gäller. Också andra lagliga företrädare (t.ex. vårdnadshavare eller intressebevakare) kan anföra klagomål för den person de företräder, vilket hör till företrädarens uppgifter. Klagomålet kan prövas även om någon fullmakt inte ges, men i sådana fall kan klaganden inte få de handlingar som rör ärendet och inte heller beslutet i ärendet.

Hur framför man ett klagomål?

Klagomålet görs i regel skriftligt på finska eller svenska och kan formuleras fritt. Vi rekommenderar dock att man använder en blankett.

Klagomålet ska också innehålla klagandens kontaktuppgifter. Regionförvaltningsverket kan inte skicka ett beslut eller ett svar som gäller sekretessbelagda ärenden till klaganden per e-post. Därför måste klagandens postadress anges i klagomålet.

Klagomålet kan skickas per post eller lämnas in undertecknat till regionförvaltningsverkets registratorskontor. Klagomålet kan också skickas per e-post till registratorskontoret. Vi rekommenderar inte att klagomålet skickas till en tjänstemans egna e-postadress.

Man bör komma ihåg att klagomål som skickas per e-post inte är skyddade i datanätet, vilket innebär att de sekretessbelagda uppgifternas datasäkerhet kan äventyras. Klaganden skickar därför e-post på eget ansvar. Regionförvaltningsverket rekommenderar att man inte sänder sekretessbelagd information per e-post i synnerhet när man anför klagomål för en annan persons räkning.

Vad ska klagomålet innehålla?

Klagomålet bör innehålla följande uppgifter:

  • i klagomålet ska man ange den instans vars verksamhet man har varit missnöjd med
  • vilka åtgärder, förfaranden eller beslut som man anser är felaktiga eller otillbörliga
  • en kortfattad och tydlig beskrivning av den sak eller händelse som klagomålet avser och en motivering till hur och varför man anser att handlingen är felaktig
  • om möjligt den tidpunkt klagomålet gäller.
Uppdaterad
Skriv ut Skriv ut
Dela

Blanketter

Lagar och förordningar