Hur man framför klagomål hos regionförvaltningsverket

Vem kan framföra klagomål?

Vem som helst kan framföra ett klagomål. Man kan framföra klagomål i sitt eget ärende, men också för någon annans räkning eller tillsammans med andra.

Om klagomålet gäller omständigheter som är sekretessbelagda ska en klagande som inte är parten tillställa en fullmakt från personen vars ärende klagomålet gäller. Också andra lagliga företrädare (t.ex. vårdnadshavare eller intressebevakare) kan anföra klagomål för den person de företräder, vilket hör till företrädarens uppgifter. Klagomålet kan prövas även om någon fullmakt inte ges, men i sådana fall kan klaganden inte få de handlingar som rör ärendet och inte heller beslutet i ärendet.

Hur framför man ett klagomål?

Klagomålet görs i regel skriftligt på finska eller svenska och kan formuleras fritt. Vi rekommenderar dock att man använder en blankett (Rättsskydd - Klagomål: Förvaltningsklagan).

Klagomålet ska också innehålla klagandens kontaktuppgifter. Regionförvaltningsverket kan inte skicka ett beslut eller ett svar som gäller sekretessbelagda ärenden till klaganden med e-post. Därför måste klagandens postadress anges i klagomålet.

Klagomålet kan skickas med post eller lämnas in undertecknat till regionförvaltningsverkets registratorskontor. Klagomålet kan också skickas med e-post till registratorskontoret. Vi rekommenderar inte att klagomålet skickas till en tjänstemans egna e-postadress. Klaganden skickar e-post på eget ansvar.

Man bör komma ihåg att klagomål som skickas med vanlig e-post inte är skyddade i datanätet, vilket innebär att de sekretessbelagda uppgifternas datasäkerhet kan äventyras. Använd alltid skyddad förbindelse, om du sänder material som innehåller uppgifter som  är sekretessbelagda eller annars  känsliga. Observera att den skyddade förbindelsen enbart fungerar med nedan angivna adress. Länken till Skyddad e-post

Obs! Ändra språket på din browser till svenska ifall du vill använda skyddad e-post på svenska.

Regionförvaltningsverket rekommenderar att man inte sänder sekretessbelagd information med e-post i synnerhet när man anför klagomål för en annan persons räkning.
 

Vad ska klagomålet innehålla?

Klagomålet bör innehålla följande uppgifter:

  • i klagomålet ska man ange den instans vars verksamhet man har varit missnöjd med
  • vilka åtgärder, förfaranden eller beslut som man anser är felaktiga eller otillbörliga
  • en kortfattad och tydlig beskrivning av den sak eller händelse som klagomålet avser och en motivering till hur och varför man anser att handlingen är felaktig
  • om möjligt den tidpunkt klagomålet gäller.
Uppdaterad