Biblioteksstatistik

Utgående från statistiska uppgifter utvärderar regionförvaltningsverken årligen biblioteks- och informationstjänsterna, tillgången till dem samt kvaliteten och lönsamheten.

Undervisnings- och kulturministeriet ansvarar tillsammans med regionförvaltningsverken för upprätthållandet och utvecklingen av den nationella statistiken och statistikdatabasen för de allmänna biblioteken. Statistikdatabasen är ett redskap för självvärdering och beslutsfattande i kommunerna och fungerar också som ett stöd för beslutsfattande, lagstiftning och utvärdering på nationell nivå.

Biblioteken lagrar uppgifter om verksamheten och ekonomin för det senaste året i statistikdatabasen. Därefter granskar regionförvaltningsverken uppgifterna, begär kompletterande uppgifter, korrigeringar och publicerar slutligen den färdiga statistiken.

 

 

 

Kontaktperson i frågor som berör svenskspråkiga bibliotekstjänster:

Susanne Ahlroth, tfn 0295 018 762

E-post: susanne.ahlroth(at)avi.fi

Uppdaterad