Biblioteksstatistik

Utgående från statistiska uppgifter utvärderar regionförvaltningsverken årligen biblioteks- och informationstjänsterna, tillgången till dem samt kvaliteten och lönsamheten.

Undervisnings- och kulturministeriet ansvarar tillsammans med regionförvaltningsverken för upprätthållandet och utvecklingen av den nationella statistiken och statistikdatabasen för de allmänna biblioteken. Statistikdatabasen är ett redskap för självvärdering och beslutsfattande i kommunerna och fungerar också som ett stöd för beslutsfattande, lagstiftning och utvärdering på nationell nivå.

Biblioteken lagrar uppgifter om verksamheten och ekonomin för det senaste året i statistikdatabasen. Därefter granskar regionförvaltningsverken uppgifterna, begär kompletterande uppgifter, korrigeringar och publicerar slutligen den färdiga statistiken.

De allmänna bibliotekens statistik för 2019 har publicerats: användningen av biblioteken ökar

Kontaktperson i frågor som berör svenskspråkiga bibliotekstjänster:

Susanne Ahlroth, tfn 0295 018 762
E-post: susanne.ahlroth(at)avi.fi

Västra och Inre Finland
Anneli Ketonen, tfn 0295 018 818
E-post: anneli.ketonen(at)avi.fi

Södra Finland
Kristiina Kontiainen, tfn 0295 016 538
E-post: kristiina.ketonen(at)avi.fi

Sydvästra Finland
Päivi Almgren, tfn 0295 018 300
E-post: paivi.almgren(at)avi.fi

 

 

 

Uppdaterad