Upphörande av verksamheten

Om en kommun drar in ett bibliotek eller en bokbuss som vid anläggningen har beviljats statsandel eller statsunderstöd ska kommunen göra en anmälan om att verksamheten upphör. 

Anmälan ska lämnas in inom sex månader efter att verksamheten upphört på blanketten Anmälan om indragning.  

Statsunderstöd som beviljats för byggande av biblioteket kan återkrävas om verksamheten upphör eller egendomen permanent överlåts till en annan. Statsbidraget återkrävs inte om det har gått mer än 15 år sedan statsandelen eller statsunderstödet beviljades.

Även vid beslut om återbetalning av statsunderstöd för bokbussar används som regel 15 års användning som minimigräns. Gränsen kan frångås av särskilda skäl.

Regionförvaltningsverken fattar beslut om återkrav.

Uppdaterad