› Tillbaka till den grafiska version

Kontrollen av fastighetsdata om begravningsplatser

Regionförvaltningsverket i Östra Finland har på riksnivå hand om de tillstånds- och tillsynsärenden och fastighetsregisteruppgifter som avses i begravningslagen (457/2003).

Fastighetsdata om begravningsplatserna kontrolleras i fastighetsdatasystemet. Begravningsplatsfastigheterna ska överensstämma med begravningslagen (457/2003). Huvudmannen för en begravningsplats ska ha lagfarten till fastigheten eller sådan legorätt eller annan nyttjanderätt till fastigheten som inskrivits med främsta företräde och ha fått samtycke av fastighetens ägare till anläggandet av begravningsplatsen. Lego- eller nyttjanderätten ska avtalas på viss tid, minst 130 och högst 200 år, och den ska omfatta hela fastighetsområdet.            

 En begravningsplatsfastighet får inte vara intecknad, och den får inte vara föremål för andra inskrivna särskilda rättigheter än de som avses i begravningslagen. En anteckning om den begränsning i rätten att råda över en fastighet som används som begravningsplats ska göras i lagfarts- och inteckningsregistret.

Ifall uppgifterna i fastighetsdataregistret om en fastighet som används som begravningsplats inte överensstämmer med begravningslagen, skickar Regionförvaltningsverket i Östra Finland en begäran om utredning till huvudmannen för begravningsplatsen. Av begäran framgår fastighetens uppgifter och anvisningar om åtgärder.

Huvudmannen för en begravningsplats som får en begäran om utredning ska genast kontakta Lantmäteriverket för att inleda ärendet och åtgärda bristerna

Mer information:

överinspektör för biblioteksväsendet Pirkko Rusi, tfn. 0295 016 518
fornamn.efternamn(at)avi.fi
Regionförvaltningsverket i Östra Finland

 

Uppdaterad