Fastighetsförmedling

Regionförvaltningsverket upprätthåller ett register över fastighetsförmedlingsrörelser och rörelser som förmedlar hyreslägenheter och hyreslokaler.

Innan en förmedlingsrörelse inleder sin verksamhet ska den registreras hos det regionförvaltningsverk inom vars område rörelsens förvaltning huvudsakligen kommer att skötas.

Förmedlingsrörelsen kan vara registrerad hos ett regionförvaltningsverk trots att den har ett verksamhetsställe på ett annat regionförvaltningsverks område.

Regionförvaltningsverket ger information om de uppgifter som ska antecknas i registret samt registerutdrag.

Följande krävs för att kunna bli registrerad i förmedlingsregistret:

  • näringsidkaren har rätt att utöva näring i Finland
  • förmedlingsrörelsen har en ansvarig person som yrkeskompetensen som fås i förmedlarprovet (för fastighetsförmedlingsrörelsernas del är det AFM och för förmedlingsrörelser som förmedlar hyresbostäder är det AFM eller AHM)
  • den ansvariga föreståndaren är myndig och tillförlitlig
  • den ansvariga föreståndaren har inte försatts i konkurs och har en handlingsbehörighet som inte har begränsats
  • förmedlingsrörelsen har en tillräckligt täckande ansvarsförsäkring

Den ansvariga föreståndaren som registrerats i registret är skyldig att se till att god förmedlingssed efterföljs i förmedlingsverksamheten och att verksamheten även på annat sätt utövas lagenligt.

Den ansvariga föreståndaren ska se till att minst hälften av dem som utför förmedlingsuppdrag i anställning hos förmedlingen och vid varje separat verksamhetsställe har den yrkeskompetens som krävs av en ansvarig föreståndare (i fastighetsförmedlingar AFM-behörighet och i hyresförmedlingar AFM- eller AHM-behörighet) och att även andra som utför förmedlingsuppdrag har sådan tillräcklig yrkesskicklighet som uppgiften förutsätter.

Den genomsnittlig handläggningstid är två veckor för en inledande anmälan.

Registreringsbeslut om förmedlingsrörelse samt ändringar i registeruppgifterna är avgiftsbelagda. (Avgifter)

Uppdaterad